מנהל עצור! אחריות פלילית לפניך

למנהלים יש אחריות על עבירות שבוצעו ע"י התאגיד או עובדיו. מהן עבירות מנהלים; איזו אחריות פלילית מוטלת על מנהל בתאגיד ומתי; כיצד הוא יכול להתגונן וכיצד הוא יכול למנוע בעיות מראש?

עו"ד ליזי שובל בר
תוכן שיווקי
שתפו כתבה במיילשתפו כתבה במייל
עו"ד ליזי שובל בר
תוכן שיווקי

כל מנהל בתאגיד או בעסק חשוף לאחריות מנהלים בפן הפלילי.
החשיפה הראשונה והברורה היא החשיפה הפלילית הישירה. הכוונה לכל העבירות שמנהל עלול לבצע באופן ישיר בעצמו כגון גניבה ממקום עבודתו, תרמית, חבלה, מתן הוראות ישירות לעובדיו לביצוע עבירה וכו'. במקרים אלה אשמתו של המנהל ברורה, כאשמתו של כל אדם אחר שהיה מבצע את העבירה.

אחריות מנהלים מייצרת רובד נוסף של אחריות. מדובר באחריות פלילית עקיפה של מנהל בגין עבירות שבוצעו על ידי עובדיו, או שהתרחשו במקום עבודתו של המנהל ונמצאות תחת אחריותו. למעשים אלה המנהל לא היה שותף, ואף ייתכן שחלקם בוצעו ללא ידיעתו.

כך יוצא אפוא, שאדם יכול להיות מנהל מצוין ברמה הניהולית – מנהל שיודע לקבל החלטות, בעל יחסי אנוש מעולים, בעל חשיבה ארגונית ויכולת הנעה של עובדים. יחד עם זאת, הוא עלול לקום בוקר אחד ולמצוא עצמו חשוף לאחריות פלילית לעבירה שביצע עובדו.
החוק מפרט שורה ארוכה של חוקים המתייחסים להיבטים הפליליים של אחריות מנהלים.
כך למשל, ניתן למצוא אחריות פלילית על מנהלים בעבירות הנוגעות לדיני עבודה, כגון תשלומי משכורת ומתן זכויות סוציאליות (חוק שכר מינימום, חוק חופשה שנתית), עבירה על חוק שוויון הזדמנויות לאנשים עם מוגבלות, עבירות על בטיחות בעבודה לפי פקודת הבטיחות בעבודה; עבירות הקשורות להסכמים למניעת תחרות והסדרים כובלים לפי חוק ההגבלים העסקיים; עבירות מס בעסק לפי חוק מס ערך מוסף ולפי פקודת מס הכנסה ועוד שורה ארוכה של חוקים.

התכלית העיקרית העומדת ביסוד ההוראות המטילות אחריות פלילית על מנהלים בגין עבירות
שבוצעו על ידי התאגיד או עובדיו, היא להעניק תמריץ לנושאי המשרה הבכירים לנקוט אמצעי
זהירות שיש בהם כדי למנוע את ביצוע העבירות על ידי עובדיהם.

הטלת האחריות הפלילית מתבססת על ההנחה, כי המנהל הוא בעל היכולת הטובה ביותר לשלוט בפעולותיו של התאגיד ובעל היכולת לפקח על הפעילות השוטפת של התאגיד. המנהל הוא זה שיכול ליתן הוראות, ליצור סביבת עבודה בטוחה יותר, לקבוע נהלים וסטנדרטים מסוימים וכדומה.

עו"ד ליזי שובל בר

הואיל והתכלית היא לתמרץ, אזי לצד החוקים הנוקשים עומדות גם הגנות. לרוב נותן החוק הגנה למנהלים אם יוכיחו כי לא ידעו על העבירה שבוצעה על ידי עובד החברה, או לחלופין כי נקטו אמצעים סבירים להבטחת שמירתו של החוק הספציפי. אך יש גם חוקים מחמירים יותר, שלשם התגוננות מפני הטלת אחריות פלילית בגינם, יידרש המנהל להוכיח שגם לא ידע וגם כי נקט אמצעים סבירים (כתנאים מצטברים).
גם הוכחת ההגנה אינה כה פשוטה. מדובר בהגנה שיש למלאה בתוכן על פי הנסיבות הספציפיות של כל מקרה ומקרה.

מה קורה בחברה בה פועלים מספר מנהלים? מתי החוק הפלילי קוטע את השרשרת הפיקודית-ניהולית? מתי אמצעי ייחשב כאמצעי נאות ומספק?

התשובה היא שכל מקרה נמדד על פי נסיבותיו, אך ככלל יתנו בתי המשפט משמעות וחשיבות לשאלות הבאות: רום תפקידו של המנהל, תחומי אחריותו בעסק/בחברה, שאלת ידיעתו על אודות העבירות, וככל שתפקידו של מנהל בכיר יותר ותחומי אחריותו קשורים יותר לתחום בו בוצעה העבירה, כך תגבר אחריותו וחשיפתו הפוטנציאלית לאחריות מנהלים.

באשר לבחינת האמצעים הנאותים, לא פעם נתקלים בתי המשפט בקושי לקבוע מהו האמצעי הנאות שהיה בידי המנהל לנקוט בדיעבד. עצם הבחינה בדיעבד מייצרת לעתים חשיבה מאולצת ולאו דווקא חשיבה שמתכתבת עם המציאות בזמן אמת. בחשיבה צופה פני עתיד ולא פני עבר הדברים מסובכים ומורכבים אף יותר.

בשל ההכרה בקושי זה, ובין היתר מתוך רצון לתמרץ מנהלים ותאגידים להציב ולאכוף סטנדרטים שימנעו עבירות, החלו תאגידים לאמץ תוכניות אכיפה פנימיות.

תוכנית אכיפה פנימית מהווה מנגנון בקרה פנימי על הפעילות העסקית של תאגיד שנועד לאתר ולמנוע בעיות בתחומי ניהול התאגיד (ובהן מניעת עבירות בתחום ניירות הערך, הגבלים עסקיים). הטמעת התוכנית נעשית על פי הקריטריונים של הרשויות והתאמתה לאופייה הספציפי של החברה שמבקשת לאמץ תוכנית אכיפה, כל זאת במטרה להבטיח כי התאגיד שבניהולה יקיים את הוראות הדין. יישום תוכנית כזאת מתבצע בדרך כלל בעסקים בינוניים עד גדולים.

לסיום, בין אם מדובר בעסק קטן או בתאגיד גדול, טוב לו למנהל (כל מנהל) שיעצור מדי פעם במסלול המהיר של קבלת ההחלטות היומיומיות ויבדוק לא רק את ההחלטות הניהוליות הישירות להן הוא חשוף, אלא גם את סביבת העבודה ואת תחומי העיסוק של עובדיו. ראוי כי ירענן נהלים והנחיות בפני עובדים וינקוט אמצעי זהירות דרושים. יום יבוא והדבר עשוי להיזקף לזכותו.

עו"ד ליזי שובל בר מתמחה במשפט פלילי וליטיגציה פלילית, כולל עבירות צווארון לבן ועבירות מנהלים.

אין במידע שבמאמר או בכל חלק ממנו כדי להוות ייעוץ משפטי או ייעוץ אחר או המלצה או חוות דעת מכל סוג שהוא. המחבר/ים ו/או ProGuides ו/או אתר TheMarker אינם נושאים באחריות כלשהי בכל הקשור למאמר, תוכנו, נכונותו, אמינותו, דיוקו, שלמותו, תאימותו, עדכנותו, משמעויותיו והשלכותיו. האחריות בעשיית שימוש במאמר או בכל חלק ממנו היא על המשתמש בלבד ועליו לקבל עצה מקצועית מעורך דין לפני נקיטת כל פעולה המסתמכת על הנאמר במאמר. המאמר נמסר ל-ProGuides על ידי עורך/כי הדין ו/או משרדם/יהם לשם הכללתו באתר, ו-ProGuides ו/או אתר TheMarker אינם אחראים בשום דרך כלפי כל אדם ו/או גוף בכל דבר שהוא הקשור למאמר.