בני מוכתר: חלוקת דיבדנד לבעל מניות מהותי

על פי רואה חשבון בני מוכתר עד ליום 30.9.17 תחויב ב-25% במקום 30%-33%

תוכן שיווקי
שתפו כתבה במיילשתפו כתבה במייל
תוכן שיווקי

במסגרת חוק ההתייעלות הכלכלית (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב לשנות תקציב 2017 2018 (התשע"ז– 2016,שפורסם ב- 29.12.2016 נקבעו מספר תיקונים שמטרתם הייתה להתמודד עם תכנוני מס.

רואה חשבון בני מוכתר מסביר כי "על מנת לאפשר לבעלי מניות מהותיים בחברות בהם נצברו רווחיםלהיערך לכניסת החוק. נקבעה הוראת שעה ,לענייןדיבידנד שיחולק לבעל מניות מהותי בתקופה שבין 1.1.2017 ועד 30.9.17 (להלן -דיבידנד מוטב)".

"בהוראה השעה נקבע כי דיבידנד שיחולק לבעל מניות מהותי , בתקופה הנ"ל ימוסה בשיעור 25% במקום 30% בהתקיים כל התנאים המפורטים", מסביר בני מוכתר ומציג את התנאים הבאים:

א.מקור הדיבידנד המוטב הינו ברווחים שנצברו בחברה המחלקת עד 31.12.16.

ב.מקבל הדיבידנד המוטבהנו יחיד בעל מניות מהותי או חברה משפחתית זכאית.

ג. החברה שילמה את הדיבידנד המוטב לבעל מניות המהותי בתקופה מיום 1 בינואר 2017 ועד 30 בספטמבר 2017 . כמו כן על החברה המחלקת להעביר לפקיד השומה את ניכוי המס בגין ההכנסה מדיבידנד.

ד.ממוצע ההכנסות-סכום ההכנסות שיקבל בעל המניות המהותי מהחברה המחלקת במישרין או בעקיפין בכל אחת מהשנים 2017 עד 2019, למעט הכנסות מדיבידנד,לא יפחת מממוצע ההכנסות שהתקבלו בידו בשנים 2015 2016.

ה .כנגד הכנסה מדיבידנד מוטב לא יקוזזו הפסדי הון מנירות ערך בשנת המס בה חולק דיבידנד.

יש לציין שהוראת השעה חלה על כל חברה ובלבד שיש בה בעל מניות מהותי .

כמו כן נקבע בהוראת השעה כי הדיבידנד המוטב לא יחויב במס יסף בשיעור 3%

הערה: רואה החשבון בני מוכתר מדגיש כי מטרת כתבה זו הינה להביא מידע בנושא מס, ובהתאם אין ליישם את האמור מבלי להיוועץ בגורם מקצועי מוסמך