CitySquare

בחודשים האחרונים פרסמה עיריית חיפה מספר מסמכי מדיניות חדשים בנושא תכנון העיר, על פיהן נראה כי בשכונות הכרמל הולכות להצטצמצם באופן משמעותי זכויות התמ"א וזאת בניגוד לתוכנית התמ"א המקורית. האם עיריית חיפה גוזרת על תושבי הכרמל להמשיך לחיות בבתיהם הישנים ללא סיכוי להתחדשות עירונית?

עוד כתבות

כתבות נוספות במדור