דוחות כספיים

דוחות כספיים מלאים בווב
    נתונים כספיים אינם זמינים כעת
גילוי נאות

הדיווחים מתפרסמים באחריות החברות המפרסמות, ואינם נכתבים ע״י כתבי TheMarker

התכנים המובאים באתר ביחס לכל חברה אינם מהווים הצעה לרכישת ניירות ערך של החברה או הזמנה לקבלת הצעות כאמור, וייעודם למסירת מידע כללי בלבד על החברה ופעילותה.

כמובן שאין לראות בתכנים תחליף כלשהו לעיון בדיווחים שפרסמה ומפרסמת החברה לציבור, הכוללים את המידע המלא אודותיה, וזאת בטרם החלטה בדבר השקעה בניירות ערך של החברה.

יתרה מכך, חלק ניכר מן התכנים כולל מידע צופה פני עתיד, כהגדרתו בחוק ניירות ערך, תשכ“ח -1968. מידע כאמור כולל בין היתר, תחזיות, מטרות, הערכות ואומדנים המתייחסים לאירועים ו/או עניינים עתידיים אשר התממשותם אינה ודאית ו/או אינה בשליטה בלעדית של החברה. מידע צופה פני עתיד מטבעו אינו ודאי, בלתי ניתן להערכה מדויקת מראש, והתממשותו או אי התממשותו תושפע, בין היתר, מגורמי סיכון המאפיינים את פעילות החברה, וכן מהתפתחויות בסביבה הכללית ובגורמים החיצוניים המשפיעים על פעילות החברה, אשר אינם ניתנים להערכה מראש ואשר אינם מצויים בשליטת החברה.

מובהר כי התכנים המוצגים באתר לא יעודכנו, ולא יותאמו להתפתחויות או שינויים שאירעו מאז מועד הפרסום, על כל הנובע מכך.

 

סגור