רונן וינוגרד

הוועדה לבחינת הסדרי חוב, בראשות מנכ"לית משרד האוצר, יעל אנדורן, ממליצה למנות נציג מטעם הנושים שיכהן כמשקיף בדירקטוריון של חברה שהנפיקה אג"ח לציבור ונקלעה לקשיים בהחזר חובותיה.

עד הגשת דו"ח הביניים של ועדת אנדורן לא היתה התייחסות בדין למינוי משקיף, לתפקידו ולחובותיו. התפקיד היה יציר הפרקטיקה, שהמכהן בו השתתף בישיבות והיתה לו נגישות מלאה למידע - אבל בלא זכות הצבעה. המשקיף מונה על ידי נושי החברה ובהסכמתה. כעת, הוועדה ממליצה שמינוי המשקיף יהיה מובנה, אוטומטי, כזה שאינו מושפע מיחסי הכוחות בין בעלי השליטה בחברה לנושיה. השאלה היא אם התועלת הנובעת לנושים ולחברה ממינוי משקיף עולה על הנזק שעלול להיגרם לחברה מעצם מינויו. שאלה שעולה ביתר שאת נוכח האוטומטיות שבמינויו.

התרומה של מינוי משקיף היא בראש ובראשונה הגברת השקיפות בין החברה לנושיה. עצם קיומו של התפקיד גורם לחברה להתנהל בזהירות יתרה, כי "אוזניים לכותל" וגם עיניים. כך, למשל, כאשר חברה הנתונה בקשיים מדווחת על מצב עסקיה ותחזיותיה למחזיקי האג"ח, דיווחיה נעשים מדויקים, זהירים ושקופים יותר.

המשקיף חגי אולמן צילום: תומר אפלבאום

השתתפותו של נציג הנושים בישיבות הדירקטוריון מהווה תזכורת מתמדת לנוכחים כי מוטב שימקדו את חובת הנאמנות בנושי החברה, ולא בבעל השליטה בה. כך נמנעים ממצב שבו המידע אודות התפתחות שאינה חיובית מגיע לנושים רק בדיעבד כמעשה מוגמר, בשלב מאוחר מדי לתיקון. אמנם חברה אינה מחויבת להיוועץ בנושיה או לקבל את אישורם לצעד כזה או אחר - אבל המשקיף מגשר במידה מסוימת על פני היעדרה של יכולת זו.

תפקוד המשקיף יכול אף לקבל גוון אקטיבי. הדבר תלוי בו ובאמון שלו הוא זוכה מהחברה. המשקיף אמנם מהווה נטע זר, שלעתים נכפה על החברה, אבל גם האינטרס של שולחיו הוא בסופו של דבר טובת החברה. כך, המשקיף יכול להתבקש, כפי שאכן קרה, לקיים פגישות עם חברות ברוקרים במטרה לממש נכסים של החברה, ולסייע בגיבוש הסדרי ניגודי עניינים ביחס להשגת מימון הדרוש לחברה.

ואולם, אליה וקוץ בה - מי יודע לומר מהי בעצם אחריותו של משקיף? הדין בישראל עדיין לא הכיר בתפקיד הזה. יתרה מזאת, לאור תיקון 16 לחוק החברות, על המשקיף להישמר במיוחד פן ייראה כדירקטור דה־פקטו, אם ישתתף בפועל בקבלת החלטות בדירקטוריון החברה או ישפיע עליהן. במקרה כזה, הוא עשוי להיחשב דירקטור לעניין חובת הזהירות החלה על דירקטורים מכוח חוק החברות, וכן לעניין הטלת סנקציות של אכיפה מנהלית מכוח החקיקה החדשה בתחום.

גם לסוגיית ביטוח אחריותו המקצועית של המשקיף עדיין לא ניתן מענה חד־משמעי: האם המשקיף כפוף לחובות זהירות שעליה חל ביטוח? קרי, אם, ובעקבות כך נגרם נזק לחברה, האם יחוב כלפי החברה, כלפי בעלי מניותיה או כלפי נושיה?

כך יוצא שהמשקיף עלול להיות חשוף במקום שבו דירקטור מן המניין מוגן באמצעות ביטוח. מובן שככל שהתנהלותו משלבת אלמנטים אקטיביים, והוא בעל יכולת השפעה על הדירקטוריון, כך המשקיף עשוי למצוא עצמו חשוף יותר. על כן, יש לתמוך במינוי משקיף בחברה לפי הצעת אנדורן, אבל לכלול את המשקיף במסגרת נושאי המשרה בחוק החברות הזכאים לפטור, ביטוח ושיפוי - ובאותה נשימה להגדיר את מחויבותו הבלעדית לנושי החברה.

הכותב הוא עורך דין ממשרד וינוגרד ושות', ושימש כמשקיף בחברת פטרוגרופ מטעם ציבור מחזיקי האג"ח

תגיות:

תגובות

משלוח תגובה מהווה הסכמה לתנאי השימוש של אתר TheMarker