מהי ועדת ההיתרים ומי עמד בדרישותיה?

מהם הכללים שנקבעו בוועדה, כיצד יושמו עד כה והאם עמדו בהם השרים?

צבי זרחיה
שתפו כתבה במיילשתפו כתבה במייל
מעבר לטוקבקיםכתוב תגובה

ראש הממשלה, בנימין נתניהו, פנה באחרונה אל "ועדת ההיתרים" הפועלת במשרד מבקר המדינה והמוסמכת להעניק היתר לרה"מ, השרים וסגניהם לאי קיום הכללים למניעת ניגוד עניינים לבעלי משרות אלה.

החלטות ועדה זו לא פורסמו ולא נחשפו במשך שנים, ואולם, בנובמבר 2010, החליטה הוועדה למתן היתרים - בעקבות פסק דין שנקבע 8 חודשים קודם לכן בבית המשפט המחוזי בירושלים - כי החלטותיה יפורסמו מעתה ואילך.

שר הביטחון אהוד ברקצילום: מיכל פתאל

הכללים למניעת ניגוד עניינים נקבעו בשנת 1977 בעקבות המלצות "ועדת אשר", שנועדו למנוע ניגודי עניינים בפעילות רה"מ, השרים וסגניהם.

כללים אלה קובעים בין היתר ש"בכל מקרה בו יש לשר עניין אישי בפעולה או בהחלטה שיש בה כדי להשפיע על הענקת טובת הנאה או זכות, אסור לו להשתתף בכל דרך שהיא בפעולה או בקבלת ההחלטה. הובא הדבר לפני השכר כחבר ממשלה, חבר בוועדת שרים, או בכל דרך אחרת, חייב השר להצהיר מיד על העניין האישי שיש לו. הודעה על הצהרת השר בדבר עניין אישי תישלח למבקר המדינה". בעניין זה, קובעים הכללים כי במקרה של הימצאות השר בניגוד עניינים, יועברו סמכויותיו לשר אחר משרי הממשלה.

הכללים גם מחייבים את רה"מ, השרים וסגניהם, להגיש בתוך 60 יום מיום כינון הממשלה, ובתום 60 יום מתום כל שנה לכהונת שר, וכן בתוך 60 יום לאחר סיום כהונת שר- הצהרה למבקר המדינה ובה פירוט: ההון, הנכסים, הזכויות וההתחייבויות שיש לשר ולבני משפחתו באותה שנה או בתום תקופת הכהונה.

הצהרה זו צריכה לכלול גם את מקורות ההכנסה של השר ובני משפחתו באותה שנה, או באותה תקופה וסכומי ההכנסה מכל מקור. המבקר ישמור על סודיות הצהרות השרים ולא יגלה כל פרט בלי לקבל את הסכמתו של השר לעניין. כמו כן, המבקר רשאי להביא לידיעת רה"מ כי הוא בודק אם שר נהג בהתאם לכללים אלה, ולהמציא לו מידע בנדון.

במידה שהמבקר מצא חשש לעבירה פלילית, הוא נדרש להעביר את העניין לידיעת היועץ המשפטי לממשלה. השרים וסגניהם חייבים להעביר לחברת נאמנות ציבורית עיוורת ובלתי תלויה כל סכום מעל 200 אלף שקל.

סעיף 16 להחלטה למניעת ניגודי עניינים, שבעניינו פנה נתניהו אל "ועדת ההיתרים", קובע כי תוך 60 יום מתחילת כהונתו יצהיר השר למבקר המדינה בדו"ח מפורט על: ההון, הנכסים, הזכויות וההתחייבויות שיש לשר ולבני משפחתו ביום כניסתו לתפקיד, המקורות והסכומים של הכנסתו והכנסת בני משפחתו בשנה שקדמה למינויו כשר, פרטים מלאים על נכסים שהעביר השר עם כניסתו לתפקיד, בצירוף הסכם המאפשר לשר את הזכות לרכישה חוזרת, הזכויות והמניות שנארה לגביהן זכות לרכישה חוזרת, רשימת ני"ע שהועברה לחברת הנאמנות והעתק משטר הנאמנות. כמו כן, נדרש השר להעביר רשימה מפורטת של כל בעלי התפקידים, המשרות וכהונויותיו שבהן החזיק לפני מינויו ומהם התפטר.

הכללים גם קובעים הקמת "ועדת היתרים" המוסמכת לדון בבקשת רה"מ, שר או סגן שר לאי קיום הכללים למניעת ניגוד עניינים. הוועדה בה מכהנים כיום השופט בדימוס עזרא קמא, עו"ד ראנטו יארק- לשעבר מנהל מחלקת הבג"צים במשרד המשפטים ועו"ד אביגדור רביד מתמנה לשנתיים.

הוועדה רשאית לסרב למתן היתר, או להתנות אותו, אם הדבר נראה לה מוצדק בנסיבות המקרה ותקין מבחינה ציבורית. תוקף היתר הוועדה לא יעלה על משך תקופת הממשלה. כל החלטה של הוועדה, בפנייה של רה"מ ושר ואחרי שתשמע את חוות דעתו של מבקר המדינה, תהיה סופית. אם המבקר יגלה שהנסיבות בהן ניתן ההיתר השתנו באופן בולט, יביא הדבר לידיעת הוועדה.

לפי דיווח הוועדה, מאז הקמתה בשנת 1980 ועד שנת 2009 היא טיפלה ב-116 פניות של שרים וסגני שרים, מהן 43 פניות בנושא בניהול כספים ואחזקת ניירות ערך, כאשר מתוכן 18 בשנת 2009.

13 פניות עלו בוועדה מאז כינונה בנסיעות שרים לחו"ל על חשבון גורם זר וקבלת תרומות, 33 בקשות להמשך פעילות בגופים, 17 בקשות של שרים להמשיך במחקרים ומאמרים וספרים ו-10 במקרים אחרים. הוועדה לא פירטה מי הגיש את הבקשות עד לפני כחצי שנה.

בין הפניות שאישרה הוועדה בתחילת שנות ה-80', היה יתר לשר להמשיך ולהחזיר, שלא באמצעות חברת נאמנות, כספים בסכום של 200 אלף שקל לשם שיפוץ ביתו. עם זאת, השר התבקש לדווח למבקר המדינה אחת ל-3 חודשים על ההוצאות בגין שיפוץ הדירה. שר אחר לא קיבל אז היתר להמשיך ולהחזיר באג"ח ממשלתית בהיקף ניכר שלא באמצעות חברת נאמנות. לעומתו, שר קיבל היתר במהלך כהונתו תקבולים שהיו אמורים להתקבל מתאגיד בבעלותו, טרם כניסתו לכהונה, בגין שירותים שנתן לו לפני מינויו.

באוקטובר 2011 דנה "ועדת ההיתרים" בבקשת שרת החקלאות אורית נוקד, להתיר אחזקה זמנית בכספים ובניירות ערך בסכום העולה על 200 אלף שקל. נוקד הודיעה אז כי היא מחזיקה בתיק ני"ע בשווי של 168 אלף שקל בקרן נאמנות, וכן בפיקדון כספי קצר מועד בסכום של 120 אלף שקל עם תחנות יציאה שבועיות.

נוקד ביקשה לאשר את אחזקת קרן הנאמנות ואת כספי הפיקדון קצר המועד, אף שהסך הכולל של שניהם עולה על 200 אלף שקל, לאור העובדה שהיה בדעתה לעשות שימוש בזמן הקרוב בכספי הפיקדון לשיפוץ ביתה.

עוד הודיעה נוקד, כי באוקטובר 2011 העבירה סכום של 120 אלף שקל מכספי הפיקדון לחשבון העו"ש שלה. בעקבות כך, הודיעה הוועדה כי כללי הנאמנות העיוורת לא יחולו על סכום של 120 אלף שקל, מאחר שמדובר בפחות מ-200 אלף שקל ועל כן לא נדרש אישור הוועדה לכך.

עיון בהחלטות הועדה מגלה כי בשנים האחרונות (לא נמסר בדיוק מתי, אך ככל הנראה מדובר בפרק הזמן הזה) קיבל שר היתר להחזיק אג"ח ממשלתיות שלא באמצעות חברת נאמנות עיוורת, כל עוד יתרן לא עולה על 200 אלף שקל. לוועדה נמסר שהשר לא מעורב בהשקעת הכספים והבנק בו מוחזקים נכסיו הכספיים משקיע כספים אלה באג"ח ממשלתיות כעניין שבשגרה.

שר אחר קיבל היתר להמשיך ולהחזיר במניות חברה פרטית, שלא באמצעות חברת נאמנות, כאשר אחזקותיו בה היו פחות מ-1% ולא התקיים שום קשר בינו לבין החברה.

מנגד, שר אחר לא קיבל היתר לתת הנחייה חד פעמית לחברת הנאמנות להמשיך ולהחזיק בנייר ערך מסויים עד למועד מסויים. הטעם לבקשה היה למזער נזק כלכלי ממכירת ני"ע האמור לפני מועד מסויים.

כמו כן, הוועדה לא העניקה לשר היתר לתת הנחייה חד פעמית לחברת הנאמנות כיצד לנהוג בזכויות שבידיו בתאגידים שאינם ציבוריים, ושאותם העביר לחברת הנאמנות.

כמו כן, בנובמבר 2011 דנה הוועדה בניתוק מוחלט בין שר הביטחון אהוד ברק לבין חברות שהיו בבעלותו בעקבות בקשתו. ברק התבקש ל"השלים את הטיפול בחיסול סופי של החברות הרלוונטיות בהקדם האפשרי ולדווח למבקר המדינה על שלבי הטיפול והשלמתו".

תגובות

הזינו שם שיוצג באתר
משלוח תגובה מהווה הסכמה לתנאי השימוש של אתר TheMarker