דו"ח המבקר |

ליקוי מתמשך בניהול רכוש משרד הביטחון בתע"א

מדו"ח מבקר המדינה עולה כי "אזלת ידם של הגופים האחראים במשרד איפשרה לתע"א לנהוג 'מנהג בעלים' ברכוש משהב"ט ולשייך אותו לעצמה"

אורה קורן
שתפו כתבה במיילשתפו כתבה במייל
מעבר לטוקבקים
אורה קורן

משרד הביטחון כשל בהפעלת מערכות הבקרה והפיקוח הנדרשות לשמירת רכושו בתעשייה האוירית (תע"א), ואזלת ידם של הגופים האחראים במשרד איפשרה לתע"א לנהוג "מנהג בעלים" ברכוש משהב"ט ולשייך אותו לעצמה - כך עולה מדו"ח מבקר המדינה, שבדק את הפיקוח של משרד הביטחון על רכושו בתע"א ואת המעקב של תע"א (חברה ממשלתית הפועלת תחת פיקוחם של משרדי הביטחון והאוצר) אחר הציוד שלה ב-2011-2007.

המבקר קבע כי קיים ליקוי מתמשך של כלל הגורמים המעורבים, הן בתע"א והן במשרד הביטחון, בטיפולם ברכוש הקבוע של המשרד, שנוצר או שנרכש בתע"א, בהיקף כספי של מיליוני דולרים. חלק מהנתונים שעלו בבדיקה נותרו חסויים, כדי למנוע פגיעה ביחסים עם מדינות אחרות.

הרכוש הקבוע של משרד הביטחון הנמצא בתעשיות ביטחוניות כולל מבנים וציוד ייצור, המשמשים לביצוע הזמנותיו, ומוערך ב-798 מיליון שקל, מתוכם כ-272 מיליון שקל (כ-34%) בתע"א. לא ניתן להעריך את השווי האמיתי של הרכוש, מכיוון שחלקו לא סומן כראוי.

דו"ח המבקר על מערכת הביטחון

התעשייה האוויריתצילום: יאיר ניסן

הבדיקה התייחסה לרכוש משרד הביטחון בחלק מחטיבות תע"א. על פי הממצאים, תע"א רשמה בספרי החברה את כלל הרכוש הקבוע שנוצר בשני פרויקטים כרכוש בבעלותה, וזאת בניגוד לרישום שהתחייב על פי ההסכמים בינה לבין משרד הביטחון, שקבע כי בפרויקט אחד הרכוש יהיה בבעלות משותפת ובפרויקט שני יירשם בבעלות המשרד. המשרד כשל לא רק ברישום הציוד בבעלותו, אלא גם בפיקוח על התשלומים בגין שימוש תמורת הציוד כשהוא פנוי.

בניגוד להוראות משרד הביטחון, ראש תחום תשתיות במינהל הרכש במשרד לא קבע תעריפי שימוש ולא חישב את דמי השימוש המגיעים למשרד עבור השימוש של התע"א בנכסיו. יתר על כן, הוא אף לא בדק את חישוב דמי השימוש שתע"א הציגה בדו"חות שהעבירה למשרד בשנים 2011-2007.

באוקטובר 2010 נערך דיון במשרד הביטחון בנושא של מיפוי רכוש קבוע, והוחלט על יציאה למכרז לבחירת ספק שימפה את הרכוש הקבוע שבבעלות המשרד הנמצא בתעשיות. עד למועד סיום הביקורת, ביולי 2012, עדיין לא מיפו את הרכוש הקבוע שבבעלות המשרד הנמצא בתעשיות, ולא הקימו מערכת לפיקוח ולבקרה על תהליך רישום רכוש זה בתעשיות ובמשרד הביטחון. בהתייחסותו לממצאי הביקורת, הודיע מינהל ההרכשה והייצור במשרד הביטחון (מנה"ר) למשרד מבקר המדינה בספטמבר 2012 כי על פי תוכנית העבודה, הוא מתכנן להפעיל עד תום 2014 מערכת לפיקוח ולבקרה על תהליך הרישום של הרכוש הקבוע בבעלות משרד הביטחון.

המבקר קבע כי נוכח הפגמים המהותיים ברישום במשרד הביטחון של הרכוש הקבוע שלו הנמצא בתע"א, כפי שעלו בדו"ח ביקורת זה, נתוני רכוש זה הנכללים במאזנים של המשרד אינם מציגים תמונה נכונה. לכן, לפי המבקר, חשוב שהתהליכים שעליהם הודיע משרד הביטחון בתשובתו, יבוצעו בהקדם, בנוסף לתיקון הרישומים מול תע"א.

המבקר בדק גם את ההתנהלות הפנימית של תע"א, כחברה ממשלתית, ברישום נכסיה, מכיוון שלאופן ניהולו של הרכוש הקבוע ולדרך הטיפול באחזקתו יש השלכות ישירות על תוצאותיה העסקיות. הרכוש הקבוע בתע"א, הנמצא במפעלים, במטה ובחו"ל, כולל מאות אלפי פריטים, ובהם קרקע, מבנים, מכונות, ציוד, כלים, מחשבים וציוד משרדי.

עלות הרכוש הקבוע בבעלות תע"א, הרשום במאזנים שלה לסוף 2011 ו-2010 הסתכמה בכ-1.67 מיליארד דולר ובכ-1.6 מיליארד דולר, בהתאמה, והעלות המופחתת שלו לשנים אלה הסתכמה בכ-619 מיליון דולר ובכ-599 מיליון דולר, בהתאמה.

ממצאי הביקורת מצביעים על פגמים בניהול הרכוש הקבוע של תע"א בחטיבת מט"ח, ועל אי ביצוע בדיקות תקופתיות לגבי מאות נכסים אטרקטיביים בתע"א, על אף שהם מחייבים בקרה ומעקב ייחודיים.

12 מיקרוסקופים נעלמו ללא הסבר

נוכח הפגמים שעלו בניהול הרכוש הקבוע בחטיבת מט"ח, במועד סיום הביקורת, חלק מהרישומים בספר רכוש קבוע בחטיבה אינם משקפים בצורה נאותה את מצאי הנכסים הקיימים בה. כך, בדיקה אקראית של הרכוש הקבוע העלתה, בין היתר, כי כ 84% מהנכסים שנכללו בבדיקה ושהיו רשומים במערכת הרכוש הקבוע של התע"א, לא נמצאו פיסית במרכזים התמחיריים שבהם היו רשומים; וכ 70% מהנכסים שנכללו בבדיקה לא סומנו במספר אינוונטרי, בניגוד לנוהלי התע"א - דבר שלא איפשר לזהותם במערכת הממוחשבת של תע"א.

בנוסף, נבדק רישומם של נכסים "אטרקטיביים", הכוללים פריטי ציוד שניתן להוציאם מחוץ לכותלי תע"א ולעשות בהם שימוש אישי, בהם כרטיסי מחשב, מערכות אלחוט, מערכות הצפנה, כלי נשק, מיקרוסקופים, מצלמות ומחשבים אישיים ניידים. על אף הצורך בבקרה ובמעקב ייחודיים, ובניגוד לנוהלי התע"א, ב 2011 לא נפקדו מאות נכסים אטרקטיביים. יתר על כן, מנתוני המפקד עולה כי חלקם לא נפקדו כמה שנים. ב 2011 היו רשומים בתע"א כ 7,000 נכסים אטרקטיביים, בעלות רכישה כוללת של כ 16.7 מיליון דולר. בניגוד לנוהלי התע"א, לא נוהל מעקב מסודר אחרי כלל הנכסים.

כך למשל, תע"א לא יכלה להסביר את היעלמותם של 12 מיקרוסקופים, שהמבקר איתר בבדיקה אקראית. לדעת משרד המבקר, נוכח הפגמים בניהול הרכוש הקבוע בתע"א, כפי שעלו בדו"ח זה, על סמנכ"ל הכספים ועל החשבונאי הראשי בתע"א לנקוט צעדים שיבטיחו שהרישומים בספר הרכוש הקבוע של חטיבת מט"ח ישקפו בצורה נאותה את מצאי הנכסים - לרבות, כאלה שיבטיחו ביצוע של מפקדי רכוש קבוע מלאים.

מתע"א נמסר בתגובה: "תע"א מתייחסת ברצינות רבה לדו"חות והערות מבקר המדינה, וכבר בשלב הטיוטות החלה בביצוע צעדי תיקון. התע"א פועלת בשקיפות ופתיחות מלאה עם המבקר וכל הנתונים שנמסרים ונאמרים לביקורת מבוססים ונכונים. רישום הרכוש של משרד הביטחון כרכוש תע"א, נבע מפרשנות שונה שנתנו התע"א ומשרד הביטחון לקיום החוזים ביניהם. כתוצאה מהערת המבקר, מתקיימים מגעים כיום עם משרד הביטחון לפתרון הסוגיה".

ממשרד הביטחון נמסר: מנכ"ל משרד הביטחון, עוד בטרם פרסום דו"ח הביקורת, הורה לבצע מיפוי כולל של הנכסים והרכוש הקבוע של מערכת הביטחון, ובכלל זה גם רכוש קבוע של מערכת הביטחון בתעשיות. רכוש משרד הביטחון הנוצר בתעשיות, בהתקשרויות של מנהל הרכש ומפא"ת (הכולל חלקי חילוף ומכלולים להרכבת אמצעי לחימה המיוצרים בתעשיות) נרשם באופן מיידי ברשימות המלאי, ובהמשך מנוהל ומפוקח באופן שוטף וקבוע. משרד הביטחון מקיים, על פי תכנית שנתית, ביקורות רכוש שוטפות בתעשיות, לרבות ספירות מלאי מדגמיות, ובדיקת מערכות הדיווח והמלאי של התעשיות".

תגובות

הזינו שם שיוצג באתר
משלוח תגובה מהווה הסכמה לתנאי השימוש של אתר TheMarker