אורה קורן
שר הכלכלה )שני מימין(, ראשת המועצה המקומית ונציגי
המפעל
שר הכלכלה (שני מימין), ראשת המועצה המקומית ונציגי המפעלצילום: דוברות משרד הכלכל
אורה קורן