אורה קורן
שר האנרגיה יובל שטייניץ
שר האנרגיה יובל שטייניץ בכנס היוםצילום: יעל צור, באדיבות ועידת אנרגיה ועסקים
אורה קורן