אורה קורן
שר המדע אופיר אקוניס בישיבת ועדת המדע והחלל
שר המדע אופיר אקוניס
אורה קורן