הרבה פחות מהערכות האוצר: הגירעון בתקציב 2013 - 3.15% מהתוצר

יעד הגירעון של הממשלה לשנה שעברה עמד על 4.65% תוצר - 45.65 מיליארד שקל

מוטי בסוק
מוטי בסוק

הגירעון בתקציב המדינה ל-2013 הסתכם ב-33.2 מיליארד שקל - 3.15% מהתוצר. הרבה פחות מיעד הגרעון של הממשלה לשנה שעברה, 4.65% מהתוצר (4.33% לפי שיטת המדידה החדשה של הלמ"ס) - גירעון של 45.65 מיליארד שקל.

מנתוני הוצאות הממשלה והכנסותיה בשנת 2013 שפורסמו עולה כי בחודש האחרון של השנה שעברה, דצמבר, שפכה המדינה כספים רבים במיוחד והגיעה לגירעון של 13.7 מיליארד שקל.

בהודעה שפירסם האוצר נאמר כי הסטייה של הגירעון ביחס לתכנון בתקציב המקורי משקפת הכנסות גבוהות מהחזוי, בסך 5.7 מיליארד שקל, והוצאות נמוכות מהתכנון בתקציב המקורי, בסך 6.7 מיליארד שקל.

הגירעון השנתי למימון הסתכם ב-28.6 מיליארד שקל. מימון הגירעון השנתי נעשה על ידי גיוס הון נטו (מקומי ובחו"ל) בסך 34.6 מיליארד שקל והפרטה (בעיקר מכירת קרקעות) בסך 1.0 מיליארד שקל בלבד. יתרות הממשלה בבנקים עלו כתוצאה מהגירעון וממימונו בסך של כ- 7.1 מיליארד שקל.

שר האוצר, יאיר לפידצילום: אמיל סלמן

הוצאות הממשלה ב-2013 (ללא מתן אשראי) הסתכמו ב-302.3 מיליארד שקל בהשוואה ל-309.0 מיליארד בתכנון בתקציב המקורי; הוצאות משרדי הממשלה הסתכמו ב-254.4 מיליארד שקל לעומת 259.7 מיליארד שקל בתכנון בתקציב המקורי; הוצאות משרדי הממשלה בשנה שעברה היו גבוהות ב-6.6% בהשוואה ל-2012, לעומת עלייה שנתית מתוכננת של 8.8%.

הוצאות המשרדים האזרחיים היו גבוהות ב-7.2% בהשוואה ל-2012 ואילו הוצאות מערכת הביטחון היו גבוהות ב-4.8% בהשוואה ל-2012. שיעור הביצוע של הוצאות משרדי הממשלה מהתקציב המקורי היה 98%, לעומת ביצוע של יותר מ-100% ב-2012. תת הביצוע המכוון בתקציב המדינה ל-2013, בהשראת האוצר, גרם לכך שבקופת המדינה נותרו יותר מ-6 מיליארד שקל. סך תשלומי הריבית ותשלומי פירעון קרן למוסד לביטוח לאומי הסתכמו ב-2013 ב-48 מיליארד שקל - עלייה של 2.3% בהשוואה ל-2012.

סך הכנסות המדינה בשנת 2013 הסתכמו ב-269.1 מיליארד שקל, כשהתחזית להכנסות עמדה על 263.4 מיליארד שקל. סך גביית המסים הסתכמה ב-240.3 מיליארד שקל, והיתה גבוהה ב- 5.8 מיליארד שקל מהחזוי בתקציב המקורי. סך גביית המסים עלתה נומינלית ב-9.9% וריאלית ב-8.5% ב-2013 בהשוואה ל-2012.

הפקדות המוסד לביטוח לאומי באוצר הסתכמו בשנה שעברה ב-14.2 מיליארד שקל, נמוך מהחזוי בתקציב. מענקי הסיוע הביטחוני האמריקאי למערכת הביטחון בישראל הסתכמו ב-2013 ב-8.4 מיליארד שקל, פחות מהתכנון התקציבי עקב שער חליפין נמוך. סעיף "הכנסות שונות" הסתכם בשנה שעברה ב-3.4 מיליארד שקל, כ-0.7 מיליארד שקל מעל לסכום שחזו בתקציב המקורי.

ב-2013 הסתכמו הכנסות המדינה ממסים ומאגרות ב-240.3 מיליארד שקל. בדצמבר 2013 הסתכמו הכנסות ממסים ומאגרות ב-20.9 מיליארדי שקל.

ב-2013 נוצר בסך ההכנסות ממסים ואגרות ממשלה עודף של 6 מיליארד שקל לעומת תחזית התקציב. מכיוון שהתחזית נקבעה רק במהלך מאי 2013, העודף נוצר למעשה רק בשמונה החודשים האחרונים של השנה. בהכנסות ממסים ישירים נרשם עודף של 7.8 מיליארד שקל. לעומת זאת במסים עקיפים נוצר חוסר של 1.7 מיליארד. חלק ניכר מהעודף במסים ישירים נוצר כתוצאה מההכנסות העודפות שהתקבלו מהרווחים הכלואים ומסכומים חד פעמיים נוספים שהתקבלו במהלך השנה (מכירת ישקר ועוד). באגרות נרשם חוסר של כ-100 מיליון שקל.

הכנסות רשות המסים ב-2013 הסתכמו ב-234.7 מיליארד שקל

הכנסות רשות המסים ב-2013 הסתכמו ב-234.7 מיליארד שקל, לעומת 212.6 מיליארד ב-2012. ב-2013 גדלו הכנסות רשות המסים ריאלית ב-8.5%. הגידול בהכנסות חל במסים הישירים (מס הכנסה ומיסוי מקרקעין) 10.5%, ובמסים העקיפים (מכס, בלו, ומע"מ) 6.8%. ב-2013 התקבלו הכנסות חד פעמיות מרווחים כלואים בסכום של כ-4.4 מיליארד שקל. התחזית של רשות המסים היתה להכנסה של 3 מיליארד שקל. על פי הנתונים, המגמה במחצית השנייה של 2013 היתה התייצבות בגביית מסים לאחר עלייה ריאלית בקצב שנתי של כ-3% מסוף 2011.

ב-2013 הועלו מסים בסכום כולל של 12.7 מיליארד שקל (כולל 4.4 מיליארד שקל הרווחים הכלואים), כאשר במסים הישירים ההעלאות הסתכמו ב-5.7 מיליארד שקל, במסים העקיפים ב-7 מיליארד שקל (בעיקר בעקבות העלאת המע"מ מ-16% ל-17% ב-2012, והעלאה נוספת מ-17% ל-18% ב-2013). כן הועלו מסים על משקאות אלכוהוליים, בירה, סיגריות וטבק.

ההכנסות ממסים ישירים הסתכמו ב-2013 ב-120.3 מיליארד שקל, לעומת 107.2 מיליארד שקל ב-2012. עיקר העלייה נרשמה במס הכנסה חברות. כן היה גידול גבוה מניכויים בשוק ההון כתוצאה מעלייה בפעילות בשוק ההון.

ההכנסות ממס הכנסה מעצמאים וחברות (ברוטו) ב-2013 הסתכמו ב-53.9 מיליארד שקל, לעומת 41.8 מיליארד שקל ב-2012 - עלייה של 27.1% הנובעת מהרווחים הכלואים וממספר תשלומי מס חריגים וחד פעמיים (בהיקף של כ-3 מיליארד שקל). בניכוי הסכומים הללו עלתה הגבייה ב-10%.

הגבייה מניכויים (כולל ניכויים מהכנסות בשוק ההון) ב-2013 הסתכמה ב-74 מיליארד שקל, לעומת 72 מיליארד שקל ב-2012 - עלייה ריאלית של 1.3%.

הגבייה משוק ההון ב-2013 הסתכמה ב-3.5 מיליארד שקל - עלייה ריאלית של 32.7%. בחלוקה לפי סוגי מס, נרשמה עלייה של 20% בגבייה מריבית, לעומת עלייה של 59% בגבייה מניירות ערך המשקפת את העלייה בשערי המניות בשנה החולפת.

ההכנסות ממיסוי מקרקעין ב-2013 הסתכמו ב-7.8 מיליארד שקל - עלייה ריאלית של 17.1% בהשוואה להכנסות ב-2012. גביית מס שבח הסתכמה ב-3 מיליארד שקל - עלייה ריאלית של 15%. העלייה הושפעה בין היתר מגידול חד בגבייה באזורי ת"א והשרון, שריכזו כ-43% מסך גביית מס שבח ב-2013 (גידול של 7% לעומת 2012). גביית מס רכישה הסתכמה ב-4.7 מיליארד שקל - גידול ריאלי של 19% בהשוואה לשנה שעברה שהושפע מגידול של 8% בסך העסקות בדירות.

בשנה שעברה הסתכמו ההחזרים ממסים ישירים ב-14 מיליארד שקל לעומת 11.4 מיליארד ב-2012, עליה של 20.7% הנובעת בחלקה ממספר החזרים גדולים.

ההכנסות ממסים עקיפים - הכנסות מע"מ ב-2013 הסתכמו ב-79.6 מיליארד שקל לעומת 71 מיליארד ב-2012 - עלייה ריאלית של 10.4%, שנבעה בעיקר מגידול של 15% בהכנסות מע"מ ייצור מקומי. הכנסות מע"מ ביבוא ירדו ב-4% כתוצאה מירידה בערך היבוא וירידה בשער הדולר. שיעור המע"מ עלה ב-2012 מ-16% ל-17% ובמהלך 2013 מ-17% ל-18%. ללא ההעלאות שעור המס, היו ההכנסות עולות ב-2.7% בלבד. בהכנסות ממס קנייה יבוא נרשמה עלייה מזערית של 0.3%.

החזרי מע"מ לשנת 2013 הסתכמו ב-30.9 מיליארד שקל, לעומת 30.6 מיליארד בשנה הקודמת. הסיבות העיקריות ליציבות בהחזרים למרות העלאת שיעור המע"מ הן הירידה ביבוא, ירידה ביצוא (בשיעור של 1%), ושעור גידול נמוך בהשקעות (1.7%, לאחר שבשנת 2012 הסתכם שיעור הגידול בהשקעות ב 9%). כמו כן חלה ירידה מתונה ביבוא.

מיסי יבוא - ערך היבוא (ללא יהלומים) לשנת 2013 הסתכם ב-66.8 מיליארד דולר, לעומת 67.5 מיליארד דולר ב-2012 - ירידה של 1.1%. הכנסות מס קנייה יבוא עלו ב-0.3%. בהכנסות מס קנייה מיבוא רכב, המהווה כמחצית מההכנסות מיבוא, חלה עלייה של 1%. למרות שכמות יבוא הרכב עלתה, חל גידול במשקלם של רכבים קטנים יותר ומזהמים פחות, שהמס עליהם נמוך יותר.

מאידך חלה ירידה בהכנסות מס קנייה מיבוא אחר בשיעור של 22.5% שנובעת בעיקר מירידה של כ-40% בהכנסות מיבוא דלקים חייבי מס. ההכנסות מיבוא כוהל עלו ב-28% בעיקר כתוצאה מהעלאת שיעור המס. בהכנסות מיבוא סיגריות חלה עלייה בהכנסות בשיעור של כ-14.5% וזאת כתוצאה מהעלאת המס על סיגריות. לעומת זאת, כמות הסיגריות המיובאות ירדה ב-2013 ב-3% בהשוואה ל-2012. במקביל חלה ירידה בהכנסות מס קנייה סיגריות מייצור מקומי כתוצאה מירידה כללית בצריכת סיגריות.

בדצמבר האחרון הסתכמו הכנסות המדינה ממסים בסכום של 20.9 מיליארד שקל - עלייה ריאלית של 13.2% לעומת דצמבר שנה שעברה, אז עמדו ההכנסות של 17.4 מיליארד שקל. ההכנסות ממסים ישירים עמדו על 12.2 מיליארד שקל - עלייה ריאלית גבוהה מאוד, 29.8%, בהשוואה לדצמבר שנה שעברה. ההכנסות ממסים עקיפים הסתכמו ב-8.1 מיליארד שקל - ירידה ריאלית של 2.5% ביחס לשנה שעברה.

ב-2013 כולה הסתכמו הכנסות המדינה מאגרות ב-5.6 מיליארד שקל, לעומת 5.5 מיליארד ב- 2012 - עלייה ריאלית של 1.3%. בדצמבר הסתכמו ההכנסות ב-558 מיליון שקל - ירידה ריאלית של 22.3% ביחס לדצמבר שנה שעברה.

עשו לנו לייק לקבלת מיטב הכתבות והעדכונים ישירות לפייסבוק שלכם

תגובות

הזינו שם שיוצג כמחבר התגובה
בשליחת תגובה זו הנני מצהיר שהינני מסכים/ה עם תנאי השימוש של אתר הארץ