יוגב שיגר מכתב לפני פיטורים ליו"ר התעשייה האווירית - רפי מאור: "ציד מכשפות"

יוגב צירף למכתב דו"ח בדיקה מפורט ועמוס האשמות לגבי מעורבות פסולה לכאורה של מאור בענייני תע"א בפריימריז בליכוד, בנסיעות מופרזות לחו"ל ובטיפול בתלונות נגד ועדי העובדים בחברה ■ מאור: "זוהי עליית מדרגה נוספת ברדיפה האישית נגדי"

אורה קורן
אורה קורן
שתפו כתבה במיילשתפו כתבה במייל
שתפו כתבה במיילשתפו כתבה במייל
אורה קורן
אורה קורן

מנהל רשות החברות הממשלתיות, אורי יוגב, שיגר מכתב ליו"ר התעשייה האווירית (תע''א), רפי מאור, בו הוא מודיע לו על כוונה לפטרו מתפקידו. יוגב ציין, כי בשל כשלים שהובאו לידיעתו בחודשים האחרונים בפעילות מאור, הוא שוקל להדיחו.

יוגב צירף למכתב דו"ח בדיקה מפורט לגבי מעורבות פסולה לכאורה של מאור בענייני תע"א בפריימריז בליכוד, בנסיעות מופרזות לחו"ל, בטיפול בתלונות נגד ועדי העובדים בחברה וניתוח משפטי מדוע מאור מנוע לכאורה מלהמשיך לכהן בחברה.

רפי מאור, יו"ר התעשייה האוויריתצילום: יוג'ין וייסברג

המיכתב שמהווה הזמנה לשימוע לפני פיטורים לא הפתיע את ראשי התעשייה האווירית, שטוענים כי מזה חודשים יוגב מנהל מסע נגד מאור. מאור תמך ביו"ר ועד עובדי תע"א לשעבר, חיים כץ, שיוגב ניסה להדיחו. כץ פרש מהחברה עם מינויו לשר הרווחה אולם פועל מאחורי הקלעים להדחת יוגב.

במכתבו כתב יוגב, כי בשנים האחרונות מתרחשים ארועים שמביאים להרעה במצבה של החברה, שמציגה ביצועים חלשים מאוד ביחס לחברות בטחוניות ישראליות וזרות. לדוגמה ציין, כי בתשעת החודשים הראשונים של השנה החברה הפסידה 9 מיליון דולר. ההרעה נובעת מגורמים כלליים כדוגמת החרפת התחרות בשוק הבטחוני העולמי ובשוק האזרחי בעולם (תע''א מייצרת גם מטוסי מנהלים ועוסקת בהסבת מטוסי נוסעים למטען, א''ק) אך גם מגורמים בתוך החברה. אלה כוללים גמישות ניהולית נמוכה והסכמי שכר, שמקשים על החברה להתחרות מול תעשיות עולמיות.

"נתונים אלה ממחישים את הצורך במהלכי התייעלות שינוי ארגוני משמעותי הן בחטיבת בדק והן בתע"א כולה, תוך התמקדות בעודף העובדים, שינוי המבנה הארגוני ושיפור הנורמות העסקיות והארגוניות בחברה", כתב יוגב.

לדבריו, "בחודשים האחרונים הובאו לידיעת הרשות שורה של ארועים בהם נפלו פגמים בהתנהלות החברה, אשר לדעת הרשות קשורים להחלטותיך ולפעולותיך כיו"ר דירקטוריון החברה, או להימנעותך מלנקוט את הפעולות המתחייבות מתפקידך. כמו כן הוצגו לרשות כשלים בתפקודך כיו"ר הדירקטוריון, בין היתר, בנוגע לאופן ניהולן של ישיבות הדירקטוריון ולשמירת המימשל התאגידי בחברה". יוגב הוסיף כי ברשות רואים בחלק מהמקרים "ליקויים מהותיים בדרך בה מילאת את תפקידך כדירקטור מטעם המדינה בחברה ממשלתית, ובמיוחד בתפקידך כיו"ר הדירקטוריון".

בין השאר נכתב כי מאור מנהל בצורה לקויה את פרוטוקול ישיבות הדירקטוריון ולכן נטען בעצם כי הרשות נשענת על דיווחי נציגיה בדירקטוריון, אף שדברים אלה לא נכללים בעצם פרוטוקול הדיונים. בהמשך טען יוגב במכתב למאור, כי "לא נתת משקל מספק וראוי לעובדה, שלפעילותה של החברה ולהחלטות המתקבלות על ידה השלכות ציבוריות שליליות משמעותיות. כמו כן עולה, כי בצעת את תפקידך באופן לקוי, שפגע בתיפקודו של הדירקטוריון, בעצמאות שיקול הדעת של הדירקטורים וביכלתו של הדירקטוריון לפעול כאורגן המפקח על פעילות החברה".

המסמך שצורף למכתב מפרט את חלקו לכאורה של מאור בפרשיות שונות שפורסמו באחרונה. כך, בנושא השתתפות מאורגנת של עובדי תע"א בבחירות המוקדמות לליכוד בשעות העבודה צויין, כי התגלו תופעות קשות של ניצול משאבי החברה לצרכים פוליטים ופגיעה במעמדה של החברה כגוף ציבורי, בשל השתתפות אלפי עובדים בבחירות במהלך יום העבודה. יוגב טוען, כי חרף הנחיות הרשות ודו''חות קודמים של מבקר המדינה בנושא, מאור לא מנע התארגנות בחברה לצורך הבחירות בניגוד להנחיות הרשות.

בין הטענות: פער של 14 מיליון שקל, נסיעות לחו"ל וסתימת פיות

פגם נוסף לכאורה בהתנהלות מאור היה בכשלים שנפלו בטיפול בהליכים משמעתיים בחברה בעיקר נגד בכירים בועדי העובדים שעברו עבירות משמעת בדרגות חומרה שונות. יוגב מייחס למאור לפחות אחריות עקיפה לכשלים אלה, כיו''ר החברה.

כשל נוסף לכאורה מיוחס למאור, כאשר נטען על היעדר פיקוח על העברות כספים מהחברה לארגון העובדים, בפער של 14 מיליון שקל בשנה. למרות שטיוטת ביקורת בנושא הועברה למאור במאי 2015 והדו''ח הסופי הועבר בספטמבר 2015, הדירקטורין טרם דן בו. יתר על כן, אף שסוכם בין המנכ"ל לדירקטוריון שלא יעברו כספים נוספים לארגון העובדים – בפועל הועברו כספים.

יוגב טוען כי אלה דוגמאות ל"חוסר איזון בחברה ביחסים בין ההנהלה לאירגון העובדים". יוגב כיוון בדברים אלה למצב בו יו"ר ועד העובדים לשעבר וכיום שר הרווחה, חיים כץ היה הגורם הדומיננטי בהשפעתו על התנהלות החברה, והשפעתו היתה גדולה מזו של יו"רים ומנכ"לים.

יוגב ייחס להחלטת הדירקטוריון לקבל את המלצת מאור להארכת כהונת כץ כבלתי סבירה. "יו"ר הדירקטוריון כשל במילוי תפקידו באופן בו ניהל את טיפול הדירקטוריון בעניין יום הבחירות המקדימות, דבר שפגע באינטרס הציבורי ובשיוויון המתמודדים בבחירות המקדימות לטובת מתמודד אחד - אשר כיהן באותה עת כמזכיר אירגון העובדים בחברה. יו"ר הדירקטוריון לא מילא תפקידו כראוי בטיפול בעבירות משמעת בחברה, על אף חומרתן. הנסיבות המתוארות מצביעות עוד יותר על העדר סבירותה של ההחלטה להאריך את תקופת החל''ת שלמר חיים כץ ללמעלה מ-15 שנים ולצורך זה להעסיקו מעל לגיל הפרישה".

הדו"ח מוסיף כי מאור התערב בעבודת מנכ"ל החברה, בניגוד מפורש לחוק החברות, ומביא לכך שורת דוגמאות בהן נסיעות רבות לחו"ל - חלקן בכדי להשתתף בדיונים של דרג המנהלים. מאור טען בפני מחבר הדו''ח, כי "הטיפול בשוק האמריקאי הוטל על כתפיו", אולם הדו''ח קובע כי ככל שזה נכון - הדבר מהווה התערבות בוטה בניהול החברה. לא יתכן שיו''ר דירקטוריון יהיה אחראי על טיפול בשוק זה או אחר, זה מהווה פגיעה קשה ביכולת הדירקטוריון לפקח ולבקר את פעילות ההנהלה", קבע הדו''ח.

ביקורת חריפה נמתחה גם על דרך ניהול ישיבות הדירקטוריון עצמן, בהן על פי הדו''ח מאור נטל לעצמו את רוב זמן הדיבור. "חלוקת זמן הדיבור שמקצה היו''ר היא בלתי שיויונית בין יו''ר דירקטוריון ליתר הדירקטורים, כאשר רובו המוחלט של זמן הדיון מוקצה על ידי היו''ר לדבריו שלו. כמו כן נטען, כי היו''ר אינו מאפשר ביטוי של עמדות שונות ודיון חופשי וכי הוא נוהג לקטוע את דבריהם של דירקטורים שדעתם שונה מדעתו". עוד נכתב, כי מאור מנהל את הדיונים בניגוד לדרישות החוק. לדוגמה על הליך הקמת ועדה או שינוי הרכב ועדה הוא מדווח לדירקטריון תוך שהוא מציין לפרוטוקול שהשינוי אושר בדירקטוריון - מבלי שהתנהל דיון ומבלי שהדירקטורים קיבלו מראש את הנתונים.

נטען כי בדיון עצמו הוא פונה לדירקטורים ואומר שאם למישהו יש השגות, שיפנה אליו לאחר הישיבה. דוגמה לניהול לקוי לכאורה של ישיבת דירקטוריון צויין בדו''ח ביחס לאישור טלפוני לעסקת מטוסי תדלוק עם מדינה באסיה. על פי הדו''ח, אף שמאור ידע על העסקה מזה זמן, הוא לא שיתף במידע את הדירקטוריון, ולעומת זאת זימן אותו לדיון טלפוני, אף שמדובר בעסקה שהיתה עלולה לגרום לחברה חשיפה תזרימית של כחצי מיליארד דולר בחלק ממהלך ישומה. הדירקטורים קיבלו את החומר לגביה שעתיים לפני הישיבה הטלפונית.

לדברי נציגי הרשות בדירקטוריון, קיימת אוירה מאיימת מצד מאור ותחושה שלא כדאי להתעמת איתו, כיוון שכפי שהוא טוען, יש לו השפעה מול השרים הרלוונטים על מינוי ואי הארכת כהונת דירקטורים.

מאור מסר בתגובה, כי "מדובר בפקיד ציבור בכיר שמנהל נגדי מסע של ציד מכשפות ורדיפה אישית באופן לא אתי".

בהמשך, מאור שיגר מכתב תשובה ליוגב בו כתב, כי בכוונתו לנצל את זכות השימוע שהציע לו יוגב לטענות אותן כינה "משוללות בסיס". מאור הוסיף, כי מכתבו של יוגה מהווה "עליית מדרגה נוספת ברדיפה האישית אשר הכרזת עלי... ממניעים שאין בהם טעם מקצועי בעל ערך. יתכן כי הדבר נובע מכך, שכיו''ר החברה סרבתי לבטל דעתי בפניך והקפדתי לפעול אך ורק בהתאם לטובת החברה כפי שראיתי אותה לנכון".

מאור הוסיף, כי יוגב ניסה להפחיד את הדירקטורים ולהפכם למקהלה האומרת "הן" לדבריו, אולם לא צלח, "ויתכן כי בכך חטאי הגדול". את מכתבו של יוגב כינה "נלוז, חסר בסיס המהווה גבב טענות, אשר לא רק שפוגע בשמי הטוב, אלא אף ממשיך להוות פגיעה נמשכת על ידך בחברה".

מאור רמז, כי עיתוי המכתב נובע מנסיונו של יוגב להסיט את תשומת הלב הציבורית מטענות נגד הפרטת תעש שהוא מוביל. אם הדבר נכון, הוסיף מאור, "הרי שמדובר בניצול חמור ושלא כדיןבכח המישרה הציבורית אשר הופקד בידיך". לדבריו, יוגב פועל נגדו כש"המטרה מקדשת את האמצעים", כולל בהדלפות ובפגיעה בסודות מסחריים של תע''א ובבטחון המדינה.

מאור גם הביע חשש, כי לאור התנהלותו של יוגב מולו בשנים האחרונות, הליך השימוע המוצע לו אינו ממשי, כיוון שיוגב מתכוון להפסיק את כהונתו "ללא בסיס חוקי ו/או עובדתי".

מלשכת שר הביטחון, משה יעלון נמסר: "קיבלנו היום את המכתב, במקביל להוצאתו לתקשורת, ונלמד אותו". מלשכת שר האוצר, משה כחלון לא נמסרה תגובה.

לחצו על הפעמון לעדכונים בנושא:

כתבות מומלצות

קהילת גן החיים, בקעת יבנאל. עבודת כפיים וחלוציות

"מחבקי העצים" קנו כאן אדמות ב-30 אלף שקל לדונם. היום הן שוות הון

גיף הסכם ממון

"לחתום על הסכם ממון היה הדבר הכי רומנטי שעשיתי. בזכותו קניתי לעצמי דירה"

ריטייל גנגסטר

מפורסם יותר מנשיא ארה"ב: הסיפור על הנוכל שהבריח לישראל 60 מיליון דולר

קיסריה מימין, וג'סר א-זרקא משמאל

"גם מאנדרומדה ביפו ברחו - והיום הלוואי שיכולתי לקנות שם דירה"

תגובות

הזינו שם שיוצג באתר
משלוח תגובה מהווה הסכמה לתנאי השימוש של אתר TheMarker

כתבות שאולי פספסתם

ניר קורצ'ק, סמנכ"ל שיווק בפלייטיקה

הסמנכ"ל, האח הדירקטור והסטארט־אפ: העסקה המוזרה של פלייטיקה

נוריאל רוביני

חשבתם שיהיה רע? רוביני חוזה נפילה של 40% במניות ומיתון נוראי