רואי החשבון של הדסה נמנעו מהערת עסק חי - למרות גירעון של מיליארד ש'

חצי שנה לפני המשבר, הנהלת הדסה דיווחה: "תוכנית הבראה תבוצע בקרוב ותספק משאבים מספקים שיאפשרו לבית החולים להמשיך 
את פעילותו" ■ בסומך חייקין סמכו על האופטימיות שגילתה ההנהלה - על אף שהמדינה לא התחייבה לסייע לבית החולים באותה תקופה

במשך יותר מעשור צבר בית החולים הדסה גירעונות של מאות מיליוני שקלים שהביאו אותו השבוע אל סף קריסה. למרות זאת, חצי שנה לפני שהגישה הנהלת בית החולים בקשה להקפאת הליכים, בחר משרד רואי החשבון סומך חייקין KPMG שלא לצרף הערת "עסק חי" לדו"חותיה הכספיים של החברה ל–2012 - כך עולה מעיון בדו"חות הדסה לשנה זו, שנשלחו לרשם התאגידים באוגוסט.

הערת עסק חי מצורפת על ידי רואה החשבון המבקר את הדיווחים הכספיים של החברה, כשהוא סבור שיש ספק משמעותי להמשך לקיומה של החברה בשנה הקרובה. האפשרות לצרף הערת עסק חי נבדקת ביום החתימה על הדו"חות הכספיים, שבמקרה זה הוגשו ב–19 באוגוסט 2013. בחודש זה הסתכם הגירעון של הדסה ב–1.27 מיליארד שקל והגירעון השוטף בכ–300 מיליון שקל.

בביקורת שערך, ציין משרד רו"ח סומן חייקין כי "אנו מפנים את תשומת הלב לביאור בדו"חות הכספיים בדבר הגירעון המצטבר מפעילויות, הגירעון בהון החוזר, הגירעון בתזרימי המזומנים מפעילות שוטפת ותוכניות ההנהלה בהקשר לכך". מדובר בהפניית תשומת לב בלבד, לא בהערת עסק חי שמטרתה להזהיר את הנוגעים בדבר מהסיטואציה הבעייתית שאליו נקלע בית החולים הקורס כיום.

בהדסה היו אופטימיים מדי

עיון בדו"חות הכספיים של הדסה מאוגוסט 2013 מגלה כי חצי שנה לפני שביקשה צו הקפאת הליכים, בהדסה היו אופטימיים למדי בנוגע לעתיד בית החולים: "הנהלת בית החולים בדעה כי תוכנית ההבראה המוזכרת לעיל תבוצע בעתיד הקרוב ותספק משאבים כספיים מספקים שיאפשרו לבית החולים להמשיך את פעילותו בעתיד הנראה לעין", נכתב בדו"ח.

זאת, לאחר פירוט של תוכנית ההבראה שגיבשה באותה תקופה, הכוללת "צמצום בכוח האדם, הפחתת עלויות, התייעלות בתהליכי רכש והגדלת הכנסות". ההנהלה ציינה בדו"ח כי היא עורכת דיונים עם הממשלה לגיבוש תוכנית הבראה כוללת, בסיוע של כספי המדינה ושל ארגון נשות הדסה.

רו"ח ערן שלו, שותף מנהל בחברת סומך חייקיןצילום: עופר וקנין

כעת מתברר שלאופטימיות של הנהלת בית החולים היה קשר רופף למציאות באותה תקופה. משרד האוצר ומשרד הבריאות לא התחייבו באוגוסט האחרון על העברת תקציבים מסוימים לבתי חולים וגם לא התחייבו לסייע בהעברת כספים למוסד. במכתב שצורף אז נכתב רק כי משרדי הממשלה ייבחנו סיוע לבית החולים, אך רק בכפוף לכך שההנהלה תנקוט צעדים משמעותיים להתייעלות.

באותה תקופה, האוצר דרש מהדסה לנקוט צעדי התייעלות נרחבים יותר מאלה שהוצגו בפניו עד אז, ובשלב הגשת הדו"ח הדסה לא הציגה בפני האוצר צעדים כאלה. גם היום, במשרד האוצר ממשיכים להבהיר כי המשרד יתקצב את בית החולים - רק בתנאי שבית החולים יישם תוכנית התייעלות משמעותית.

מהדסה נמסר כי "באוגוסט 2013, כשנחתם המאזן, צורף אליו מכתב כוונות של ממשלת ישראל ששותפים לו משרד האוצר ומשרד הבריאות על פיו המדינה תהיה שותפה ותתמוך בתוכנית הבראה של בית החולים".

אתמול קיבל בית המשפט המחוזי בירושלים את בקשת הדסה והוציא לבית החולים צו הקפאת הליכים, המעכב את הליכי הגבייה של הנושים נגד החברה. במהלך הדיון בבית המשפט עלה, בין היתר, כי הדסה לא העבירה כספי ניכויים למס הכנסה והפרשות משכר עובדים לקרנות הפנסיה.

שופט בית המשפט המחוזי בירושלים, דוד מינץ, שאישר את הקפאת ההליכים בהדסה, אמר בהחלטתו כי הטענה שהמדינה "תפרע בבוא היום את חובות המבקשת ממילא, לא זו בלבד שאינה יכולה לעמוד מפאת היות המבקשת חברה פרטית, אלא משמעותה המעשית היא הטלת המעמסה הכלכלית של הבראת המבקשת על כתפי הציבור כולו".

הגירעון שולש 
בתוך פחות מעשור

בית החולים הדסה פועל כחברה לתועלת הציבור, המחויבת להגיש דו"חות שנתיים לרשם העמותות. על פי הדו"ח הכספי האחרון, לבית החולים היה ב–2012 גירעון מצטבר של כ–1.1 מיליארד שקל.

סומך חייקין משמשים כרואי החשבון של הדסה מאז 2011. לטענת בית החולים, "חברת רואי החשבון KPMG התמנתה כרואת החשבון של המרכז הרפואי לפני יותר משנתיים והיא החברה שהציפה את הגירעון שלא קיבל ביטוי בדו"חות הכספיים שנה קודם לכן, שרואה החשבון של המרכז היה חברה אחרת".

מעיון בדוחות הכספיים של בית החולים עולה כי סומך חייקין הסבו את תשומת הלב לגבי הגירעון של הדסה כבר בדו"ח של 2011 ובדו"חות הקודמים, לפני שמונו כראוי החשבון של החברה. כך, למשל, בדו"ח שמתייחס ל–2010 נרשם גירעון שוטף של כ–150 מיליון שקל וגירעון מצטבר של כ–628 מיליון שקל. באותה תקופה, חברת רואי החשבון הקודמת של הדסה, דלויט ברייטמן אלמגור זהר, ביקרה את הדו"חות ולא הוסיפה הערה מצד רואי החשבון לגירעון שהופיע בהן. עם זאת, הגירעון באותה תקופה היה נמוך יותר.

ב-2003 הסתכם הגירעון המצטבר של הדסה בכ–300 מיליון שקל, וכאמור, ב–2010, הגיע הגרעון המצטבר לכ–628 מיליון שקל לעומת 567 מיליון שקל ב–2009. ב–2011, אז הוחלפה חברת רואי החשבון, הגירעון המצטבר עלה לכ–850.5 מיליון שקל.

הסימנים היו בדו"חות

בדו"חות של בית החולים נרשמו גם כמה סימני אזהרה שעשויים היו לבסס מתן הערת עסק חי כמו הפסדים תפעוליים כבדים, תזרים מזומנים שלילי מפעילותו השוטפת במשך שלוש שנים ברציפות וגירעון בהון החוזר, כלומר שסך ההתחייבויות שעל החברה לפרוע ב–12 החודשים הקרובים קטן מסך הרכוש השוטף.

נראה שסומך חייקין החליט שלא לתת הערת עסק חי להדסה מאחר שנתלה בגורמים שונים, כמו העובדה שלמיטב הערכתו הדסה מסוגלת לשרוד עד לסוף 2013, שהיא התקופה הרלוונטית לצורך הערכת סיכוי קיומה של החברה כעסק חי, וכן בגורמים מקלים כמו הדיאלוג השוטף בין הנהלת הדסה למשרד האוצר ולמשרד הבריאות בידיעתם של שר האוצר וראש הממשלה על תוכנית הבראה.

כמו כן, התחשב סומך חייקין במכתב כוונות שקיבל בית החולים בנוגע לנכונות הממשלה לתמוך בו בכפוף להגשתה של תוכנית הבראה. עם זאת, מבירור שנעשה עם משרד האוצר עולה כי מכתב הכוונות היה לא קונקרטי, לא התייחס לסכומים ספציפיים שהממשלה תזרים להדסה ולא שיקף את החלטת הגורמים המוסמכים לאשר הזרמה משמעותית לבית החולים הדסה כמו ממשלת ישראל וועדת הכספים.

לא למדו לקח מאגרקסקו

הדו"חות הכספיים של הדסה ל–2012 נחתמו באוגוסט 2013 - כלומר לאחר שחברת אגרקסקו הממשלתית קרסה תוך שהיא מסבה הפסדים כבדים לבעלי איגרות החוב שהנפיקה וזאת למרות קיומה המשוער של ערבות ממשלתית להתחייבויותיה.

ייתכן שלאור תקדים אגרקסקו, סומך חייקין היו צריכים לשקול את ערכה של התחייבות לא מסוימת ולא מוחלטת של גורם ממשלתי לתמוך בהדסה.

הצורך לשקול את ערכו של מכתב הכוונות לתמוך בהדסה מתחדד נוכח העובדה שבשנים האחרונות יושמו בהדסה כמה צעדי התייעלות, שבמבחן התוצאה לא סייעו לבית החולים להיחלץ ממצבו, ומהעובדה שנוכח יחסי העבודה בארגון והרגישות הציבורית להשבתתו סבירות המימוש של תכנית הבראה משמעותית כולל פיטורי עובדים וקיצוצי שכר אינה ברורה.

סומך חייקין הבחין בגורמים מקלים, כמו כוונת בית החולים ליישם תוכנית לצמצום כוח אדם, שהביאו לכך שנחה דעתו של משרד רואי החשבון שניתן להסתפק בפסקה המפנה את תשומת הלב לביאורים, שהופיעו בדוחות של בית החולים.

בית החולים הדסה מנוהל כחברה לתועלת הציבור ובהתאם לחוק החברות עליו להגיש לרשם התאגידים במשרד המשפטים דיווחים כספיים על פעילותו עד ל–2012 בלבד. הדו"חות הכספיים של העמותות בישראל מפורסמים על ידי רשם העמותות באתר גיידסטאר, שפועל בשיתוף משרד המשפטים. עם זאת, עד למועד סגירת הגיליון הדו"ח הכספי האחרון של הדסה כלל לא היה זמין לציבור באתר. לא ברור מדוע הדו"ח הכספי של החברה, שמתייחס לאחת השנים הקריטיות ביותר מבחינת מצבה הפיננסי, אינו מפורסם באתר.

בעקבות פניית TheMarker נמסר ממשרד המשפטים כי "הועלה בטעות מסמך שאינו הדו"ח הכספי של החברה ל–2012. ביקשנו מהחברה המפעילה את האתר לתקן את הטעות".

מחברת סומך חייקין KPMG נמסר כי "החברה אינה מגיבה בנושאים הקשורים בלקוחותיה".

מחברת דלויט ברייטמן אלמגור זהר נמסר כי החברה אינה מתייחסת לנושאים הקשורים ללקוחותיה בעבר ובהווה".

לחצו על הפעמון לעדכונים בנושא:

כתבות מומלצות

ריי דליו

מייסד קרן הגידור הגדולה בתבל: מזומן הוא זבל - ממשלות יחסלו את ביטקוין

ישראל פישר

יוקרה זה רע? כך נראים החיים במגדל חדש בתל אביב

מפגינים נגד יוקר המחיה מול בית הנשיא בסרי לנקה

קו השבר שעלול לקחת את הכלכלה העולמית למקום אחר, אפל יותר

בת ים

שתי דירות במחיר אחת: האם זהו עתיד תחום הפינוי-בינוי?

תגובות

הזינו שם שיוצג באתר
משלוח תגובה מהווה הסכמה לתנאי השימוש של אתר TheMarker

כתבות שאולי פספסתם

אפליקציית קלארנה. החברה נמצאת במגעים לגיוס סבב חדש לפי שווי שנמוך בכ-30% מהשווי שקיבלה לפני שנה בלבד

"היערכו לגרוע מכל": נבואות החורבן בהיי-טק מתחילות להגשים את עצמן

בניין דירות בחולון

לקחתם משכנתא בחודשים האחרונים? גם אתם כבר שילמתם על עליית הריבית