מנורה מבטחים סיכמה את השנה עם רווח כולל של 200 מיליון שקל - עלייה של 38%

בשנת 2016 חלה עלייה בהכנסות מדמי ניהול לעומת שנה קודמת בסך של כ-27 מיליון שקל ■ חמשת הבכירים בחברה נהנו מעלות שכר כוללת של 15.7 מיליון שקל שהם כ-7.8% מהרווח הכולל הנקי של החברה

אסא ששון
אסא ששון
מוטי רוזן
מוטי רוזן, יו"ר מגדלצילום: מוטי קמחי
אסא ששון
אסא ששון

חברת הביטוח מנורה מבטחים סיכמה את שנת 2016 עם רווח כולל של 200 מיליון שקל לעומת רווח כולל של 145 מיליון שקל ב-2015, גידול של 38%. בעקבות התוצאות והשינוי בהנחיות סולבנסי 2 של המפקחת על הביטוח דורית סלינגר, החברה תחלק דיווידנד של 50 מיליון שקל.

הרווחיות של מנורה מבטחים היא המשך למגמת הרווחיות שאפיינה את כל חברות הביטוח בשנת 2016. הסיבה העיקרית לרווחיות של מנורה הן: שינוי שיערוך נדל"ן לשימוש עצמי על בסיס שווי הוגן ולא עלות. כתוצאה משינוי המדיניות כאמור, גדל הרווח הכולל לפני מס בסך של כ-126 מיליון שקל (כ-95 מיליון שקל לאחר מס). כמו כן, כתוצאה מעליית ערך נדל"ן המוצג לפי שווי הוגן רשמה הקבוצה רווח לפני מס בסך של כ-60 מיליון שקל (כ-45 מיליון שקל לאחר מס).

הסיבה השנייה היא כי בתקופת הדו"ח חלה עלייה בהכנסות מהשקעות ובמרווח הפיננסי ביחס לשנה הקודמת, אשר באה לידי ביטוי בעלייה ברווח בסך של כ-129 מיליון שקל לפני מס (כ-83 מיליון שקל לאחר מס לפי שיעור המס). בשנת 2016 חלה עלייה בהכנסות מדמי ניהול לעומת שנה קודמת בסך של כ-27 מיליון שקל.

העלייה בדמי הניהול נובעת מגידול בדמי הניהול בביטוח חיים בסך של כ-15 מיליון שקל, מגידול בדמי הניהול בפנסיה ובגמל בסך של כ-27 מיליון שקל. זאת בעיקר כתוצאה מגידול בהיקף הנכסים המנוהלים, ומנגד מירידה בהכנסות דמי ניהול מקרנות נאמנות וניהול תיקים בסך של כ-16 מיליון שקל, זאת בעיקר כתוצאה מירידה בהיקף הנכסים המנוהלים.

מנגד החברה נאלצה לרשום הפרשות בגין שינוי ריבית ההיוון לפי תקנות וינוגרד. במסגרת התקנות עודכנו תוחלת החיים ושיעור הריבית לצורך היוון הקצבה השנתית לשיעור של 2% במקום 3% כפי שהיה קודם לכן. לפיכך החברה הפרישה ב-2016 להתחייבויות ביטוחיות בביטוח כללי בענפי ביטוח רכב חובה וענפי חבויות אחרים, בגין עדכון תקנות ההיוון, סך של כ-260 מיליון שקל לפני מס.

בנוסף לכך, החברה הפחיתה 30 מיליון שקל בגין ירידת ערך מוניטין של חברת קרנות הנאמנות שלה שנמכרה בסוף שנת 2016 לחברת אלטשולר שחם.

יו"ר מנורה מבטחים החזקות, ערן גריפלצילום: גיא חמוי

בתחום ביטוח חיים וחסכון ארוך טווח הסתכמו פרמיות הביטוח ודמי הגמולים שהורווחו בשנת 2016 לסך של כ-15.2 מיליארד שקל, לעומת כ-13.7 מיליארד שקל בשנה קודמת, גידול של כ-11%.

בתחום ביטוח חיים וחיסכון לטווח ארוך הסתכם הרווח הכולל, לפני מס, בשנת 2016 לכ-249 מיליון שקל, למול רווח כולל לפני מס בסך של כ-97 מיליון שקל בשנת 2015.

הרווח הכולל מעסקי ביטוח חיים בתקופת הדו"ח, לפני מס, הסתכם בסך של כ-93 מיליון שקל לעומת הפסד כולל לפני מס של כ-48 מיליון שקל, בשנה קודמת. השינוי ברווח הכולל מפעילות ביטוח חיים נובע בעיקרו מעדכונים בחישוב ההפרשות בגין אובדן כושר עבודה, מהפרשה לתביעות תלויות בגין תביעות חד פעמיות שבוצעה בשנה קודמת, וכן מקיטון בהפרשה להתחייבויות לקצבה.

הרווח הכולל לפני מס מעסקי הפנסיה בשנת 2016 הסתכם לסך של כ-127 מיליון שקל, למול כ-116 מיליון שקל בשנה קודמת, גידול של כ-9%. העלייה נובעת מגידול בהיקפי הפעילות.

הקבוצה מנהלת עבור עמיתי קופות הגמל, נכון ל-31 בדצמבר 2016, נכסים בסך של כ-22 מיליארד שקל, מתוכם סך של כ-4.7 מיליארד שקל בקופות גמל מבטיחות תשואה, לעומת נכסים בסך של כ-20 מיליארד שקל, מתוכם 4.6 מיליארד שקל בקופות גמל מבטיחות תשואה נכון ליום 31 בדצמבר 2015. הרווח הכולל לפני מס מעסקי הגמל בשנת 2016 הסתכם לסך של כ-29 מיליון שקל, בדומה לרווח שנרשם בשנה קודמת.

ההפסד הכולל לפני מס בשנת 2016 בתחום ביטוח כללי הסתכם לסך של כ-181 מיליון שקל, למול רווח של כ-65 מיליון שקל בשנה קודמת. ההפסד הכולל לפני מס בשנת 2016 מביטוח רכב רכוש הסתכם לסך של כ-25 מיליון שקל למול הפסד כולל לפני מס של כ-72 מיליון שקל ב-2015.

הממונה על שוק ההון, ביטוח וחיסכון דורית סלינגרצילום: אמיל סלמן

הקיטון בהפסד הכולל בשנת 2016 לעומת שנת 2015 נובע ברובו משיפור בתוצאות החיתומיות ביחס לשנה קודמת. ההפסד הכולל לפני מס בשנת 2016 מביטוח רכב חובה הסתכם לסך של כ-128 מיליון שקל למול רווח כולל לפני מס של כ-130 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד.

ההפסד הכולל לפני מס בשנת 2016 לעומת הרווח בשנת 2015, נובע בעיקר מהגדלת ההתחייבויות הביטוחיות כתוצאה מעדכון תקנות ההיוון בסך של כ-213 מיליון שקל לפני מס. בתחום ביטוח הבריאות הרווח הכולל לפני מס בשנת 2016 הסתכם בסך של כ-14 מיליון שקל, לעומת רווח בסך של כ-20 מיליון שקל, בשנת 2015.

ההון העצמי של החברה מסתכם בכ- 3.4 מיליארד שקל. על פי תקנות סולבנסי 2 לשנת 2015 לחברות הביטוח בקבוצה, למנורה מבטחים ביטוח ולשומרה, קיימים עודפי הון המשקפים יחס כושר פירעון בשיעור של 120% ו-117% בהתאמה, ללא התחשבות בהוראות המעבר. בהתחשב בהקלות במסגרת ההוראות המעודכנות שהוגשו לאישור ועדת הכספים, למנורה ביטוח ולשומרה עודפי הון בשיעור של 131% ו-119% בהתאמה.

חמשת הבכירים בחברה נהנו מעלות שכר כוללת של 15.7 מיליון שקל שהם כ-7.8% מהרווח הכולל הנקי של החברה. בראש הרשימה צועד מנכ"ל מנורה ביטוח מוטי רוזן עם עלות שכר של 4.5 מיליון שקל, אחריו ממוקם מנכ"ל הקבוצה ארי קלמן עם עלות שכר כוללת של 3.2 מיליון שקל ואחריו ניצב דני יצחקי מנכ"ל שומרה החברה הבת עם עלות 2.9 מיליון שקל. אחרי יצחקי, ניצב מנכ"ל מנורה מבטחים פנסיה עם עלות שכר של 2.7 מיליון שקל ואת הרשימה סוגר יו"ר החברה ערן גריפל עם עלות שכר של 2.3 מיליון שקל.

לחצו על הפעמון לעדכונים בנושא:

כתבות מומלצות

בנייני דירות בסין. המחירים יצאו משליטה - הגיע זמן לתיקון?

האוויר מתחיל לצאת משוק הדיור ברחבי העולם. להלן חמש דוגמאות

קומת המסחר בבורסת ניו יורק. נדרש אומץ לב גדול כדי לקנות כשהשווקים נופלים

אחרי נפילה של יותר מ-20%, הגיע הזמן לקנות מניות? זה המדד שצריך לבדוק

מטוס של וויז אייר. החברה הציעה פיצוי של 600 יורו

אל על מובילה בביטולים, המטוס של וויז אייר "קיבל מכת ברק": קיץ כאוטי בנתב"ג

רכבת תחתית בספרד. הקמת המטרו בישראל מוערכת בעלות של 150 מיליארד שקל

מיליארדים מהפקעות קרקע, סמכויות אגרסיביות, ופוליטיקה קטנה: המלחמה על חוק המטרו

תגובות

הזינו שם שיוצג באתר
משלוח תגובה מהווה הסכמה לתנאי השימוש של אתר TheMarker

כתבות שאולי פספסתם

סטודנטים באוניברסיטה העברית בירושלים. שיעורי התעסוקה עולים בהתמדה עם העלייה ברמת ההשכלה

איך מטפסים לעשירון השכר העליון — ומי מצא דרך עקיפה כדי להגיע אליו

גמר אקס פקטור. הוחלט שלא תשמש יותר לבחירת הנציג לאירוויזיון

"הכל זה הוא": שורת עזיבות ורייטינג צונח - למה רשת מובסת בקרב מול קשת?