כיל שמרה על רווח יציב של 130 מיליון דולר למרות ירידה במכירות האשלג

המשך זחילת המחירים בשוק הברום והתייעלות בייצור במגזר האשלג איפשרה לכיל להגדיל את הרווח התפעולי - למרות הדחייה המתמשכת בחתימה על חוזי אספקת אשלג להודו ולסין

יורם גביזון
ייצור אשלג של כיל
ייצור אשלג של כילצילום: Bloomberg

הירידה הנמשכת בכושר התחרות של יצרנים סיניים בשוק הברום, תופעה נדירה בכלכלה העולמית, התייעלות במכרות של החברה באנגליה ובסין והתרומה הנמשכת של הפעלת תחנת כוח חדשה בסדום - איפשרו לחברת כימיקלים לישראל להציג גידול קטן ברווח התפעולי. זאת למרות ירידה במכירות כתוצאה מקיטון כמותי במכירות האשלג והמשך החולשה בשוק הפוספט.

כיל הרוויחה 130 מיליון דולר, שהם 10 סנט למניה ברבעון השלישי של 2019, גידול של 0.8% בהשוואה לרבעון המקביל ב-2018. הכנסותיה של כיל, שמנוהלת על ידי רביב צולר, ירדו ב-3.5% ברבעון בהשוואה לרבעון המקביל והסתכמו בכ-1.33 מיליארד דולר.

הירידה במכירות נובעת מירידה כמותית במכירות, בעיקר של אשלג ודשני פוספט, שגרעה 42 מיליון דולר מהמכירות; והשפעת התחזקות הדולר כלפי היורו והיואן הסיני, שהקטינה את המכירות ב-22 מיליון דולר. השפעות שליליות אלו קוזזו חלקית בהעלאות מחירים, בעיקר של ברום אלמנטרי ותרכובות ברום כמו מעכבי בעירה, וכן תמיסות צלולות לאיזון לחצים בקידוחי נפט וגז - שתרמו 18 מיליון דולר למכירות.

למרות הירידה במכירות, הרווח התפעולי של כיל גדל ב-2.5% ברבעון השלישי של 2019 בהשוואה למקביל ב-2018 והסתכם ב-201 מיליון דולר. העלייה ברווח התפעולי נבעה מהעלאות המחירים בשוק הברום, שתרמו 18 מיליון דולר לרווח התפעולי; ירידה במחיר חומרי הגלם (בעיקר גופרית, שהיא חומר גלם מרכזי בייצור חומצה זרחתית, ודשני פוספט), שהוסיפה 8 מיליון דולר; וכן הפעלת תחנת הכוח בסדום, שקיזזה 8 מיליון דולר מעלות האנרגיה של החברה.

הרווח התפעולי הושפע לרעה מהירידה הכמותית במכירות אשלג ודשני פוספט, שגרעה 6 מיליון דולר; פיחות היורו והיואן, שהקטינו את הרווח התפעולי בעוד 9 מיליון דולר; ועלייה בהוצאות התובלה, שהקטינה את הרווח התפעולי ב-10 מיליון דולר.

הרווח הנקי של כיל ברבעון הושפע לטובה מירידה בשיעור המס האפקטיבי של החברה לרמה של 21% בהשוואה ל-26% ברבעון המקביל ב-2018 - ירידה שהביאה להוצאות מסים של 35 מיליון דולר ברבעון בהשוואה ל-45 מיליון דולר ברבעון המקביל. הירידה בהפרשות למסים קוזזה בגידול בהוצאות המימון לרמה של 32 מיליון דולר ברבעון בהשוואה ל-23 מיליון דולר ברבעון מקביל, בשל השפעת יישום התקן החשבונאי IFRS 16 בנושא חכירות תפעוליות.

הפעילות השוטפת של כיל ייצרה עודף שיא של 368 מיליון דולר בתזרים המזומנים ברבעון השלישי של 2019 בהשוואה ל-196 מיליון דולר במקביל ב-2018, בעיקר בשל הגידול באשראי ספקים.

מכרה של כיל באתר בבולבי שבצפון-מזרח בריטניה
מכרה של כיל באתר בבולבי שבצפון-מזרח בריטניהצילום: Ian Forsyth / Getty Images

ההכנסות של מגזר המוצרים התעשייתיים גדלו ב-3.3% ברבעון בהשוואה לרבעון המקביל והסתכמו ב-339 מיליון דולר. המגזר כולל הפקת ברום וייצור תרכובות ברום כמו מעכבי בעירה ותמיסות צלולות לאיזון לחצים בקידוחי נפט וגז.

הגידול בהכנסות נבע מעלייה במחיר המכירה ובעלייה כמותית במכירות של תמיסות צלולות - המוצר הרווחי ביותר של המגזר - לקידוחי נפט בגיויאנה בדרום אמריקה ובים הצפוני; וכן מגידול כמותי במכירות של ברום אלמנטרי בסין, כתוצאה מקיטון בתפוקה המקומית בשל הידלדלות בארות הברום ולחץ רגולטורי. גורמים אלו קוזזו בהשפעת הפיחות ביואן הסיני כלפי הדולר.

הרווח התפעולי של מגזר המוצרים התעשייתיים גדל ב-6% ברבעון לעומת הרבעון המקביל והסתכם ב-88 מיליון דולר - שהם 26% מהמחזור בהשוואה ל-25.3% מהמחזור במקביל ב-2018. הגידול ברווח וברווחיות התפעולית של מגזר הברום נבע מעליית המחירים של התמיסות הצלולות והברום האלמנטרי, שתרמו 14 מיליון דולר לרווח התפעולי - וקוזזו בפיחות בשער החליפין של היורו כלפי הדולר וייסוף השקל כלפי הדולר, שהגדילו את הוצאות הייצור וגרעו 8 מיליון דולר מהרווח התפעולי.

ירידות במגזר האשלג

ההכנסות של מגזר האשלג ירדו ב-8% ברבעון בהשוואה לרבעון המקביל והסתכמו ב-376 מיליון דולר. הירידה בהכנסות נובעת מירידה כמותית של 121 אלף טון (10%) במכירות האשלג בשל עיכוב בחתימה על חוזי אספקה חדשים להודו ולסין, ותקלות מכניות בייצור שגרמו לירידה של 101 אלף טון בייצור. סיבה נוספת היא ירידה של 1% במחיר המכירה הממוצע של אשלג ברבעון בהשוואה לרבעון המקביל לרמה של 284 דולר לטון, בעיקר כתוצאה מהשפעת הפיחות בשער החליפין של היורו כלפי הדולר.

הרווח התפעולי של מגזר האשלג גדל ב-6.4% ברבעון בהשוואה לרבעון המקביל, למרות הירידה הכמותית והירידה במחיר המכירה, והסתכם ב-83 מיליון דולר. הגידול ברווח נבע מעלייה במחירי המכירה של הדשן הרב מינרלי פוליסולפט, שנכרה במכרה בולבי (Boulby) באנגליה, ועלייה במחיר המגנזיום על רקע מכסי מגן כנגד יצרנים סיניים - שקיזזו את השפעת הירידה הקלה במחיר המכירה של האשלג, ותרמו 3 מיליון דולר לרווח התפעולי. הגורם המרכזי לגידול ברווח היה הפעלת תחנת הכוח בסדום במחצית השנייה של 2018 וירידה במחיר החשמל באירופה - שתרמו 10 מיליון דולר לרווח התפעולי.

ירידה במכירות הפוספט עקב ביקוש חלש בסין

מגזר פתרונות הפוספט בכיל הפתיע לטובה, בהתחשב בנסיבות הקשות של תעשיית הפוספט. שתי מתחרות עיקריות בתחום הפוספט - מוזאיק וחברת נוטריין - הציגו ירידת מחירים לשפל של עשור והפסדים גולמיים בתחום. מגזר הפוספט של כיל כולל ייצור סלע פוספט, דשני פוספט, דשנים מיוחדים, חומצות ומלחים למזון ולתעשייה וכן חלבוני חלב לתעשיית תחליפי חלב האם.

המכירות של מגזר פתרונות הפוספט בכיל ירדו ב-4.2% ברבעון השלישי של 2019 בהשוואה לרבעון המקביל ב-2018 - והסתכמו ב-508 מיליון דולר. הירידה במכירות נבעה מירידה כמותית של 11% בדשני הפוספט, על רקע ירידה בביקוש בסין כתוצאה מהתפרצות מגפת קדחת החזירים האפריקאית, ועודפי היצע בברזיל ובהודו כתוצאה מגידול בייצוא של יצרנים סיניים. כמו כן, חלה ירידה במכירות של חלבוני חלב המיוצרים על ידי חברת הבת פרולקטל, במאמץ לבצע אופטימיזציה של תיק המוצרים ולעבור ממוצרי קומודיטיס לרכיבים בעלי ערך מוסף, וירידה בביקוש של הצרכנים בסין לתחליפי חלב אורגניים.

הירידה הכמותית של תחומים אלו קוזזה חלקית על ידי גידול במכירות של מלחי פוספט באירופה, וגידול במכירות הפוספט לרכיבי מזון בצפון אמריקה. הירידה הכמותית במכירות של מגזר פתרונות הפוספט והתחזקות הדולר גרעו כל אחת 12 מיליון דולר מהמכירות, וקוזזו חלקית על ידי העלאת מחירים, בעיקר של מלחי הפוספט, שתרמה 2 מיליון דולר.

הרווח התפעולי של מגזר פתרונות הפוספט ירד ב-20% ברבעון השלישי של 2019 בהשוואה למקביל ב-2018 והסתכם ב-32 מיליון דולר. הסיבה לירידה המתונה , יחסית למתחרות, ברווחי המגזר הייתה שיפור בתמהיל המכירות שהתבטא בגידול במכירות של חומצה זרחתית ירוקה ויציבות יחסית בכמות מוצרי הפוספט המיוחדים שנמכרו ובמקביל מקיטון בכמויות המכירה של מוצרים בעלי רווחיות נמוכה - כמו דשני פוספט וחלבוני חלב. הרווח התפעולי של מגזר זה הושפע משיפור בביצועי המיזם המשותף YPH בסין, שרשם רווח תפעולי של 7 מיליון דולר ברבעון השלישי של 2019 בהשוואה ל-0 ברבעון המקביל ב-2018; ומגידול ברווח החומצות והמלחים באירופה ובצפון אמריקה. הרווח הזה קיזז הרעה בעסקי הקומודיטיס והפסד של 3 מיליון דולר ברבעון השלישי של 2019  לחברת פרולקטל, שמייצרת חלבוני חלב לתחליפי חלב אם אורגניים - בהשוואה לרווח תפעולי של מיליון דולר ברבעון המקביל ב-2018.

תגובות

הזינו שם שיוצג באתר
משלוח תגובה מהווה הסכמה לתנאי השימוש של אתר TheMarker