כלל ביטוח: רווח כולל של 479 מיליון שקל ברבעון הרביעי

הרווחיות הגבוה מקורה בהקטנת עתודות להתחייבויות עתודות למבוטחים בביטוחי החיים ■ את שנת 2016 סיכמה החברה ברווח כולל של 122 מיליון שקל - ירידה של 57% לעומת הרווח הכולל של 2015 ■ איזי כהן נהנה מעלות שכר של 3.3 מיליון שקל

אסא ששון
איזי כהן, מנכ"ל כלל ביטוח צילום: עופר וקנין

עליית הריבית בשווקי ההון ברבעון האחרון של 2016 הביאה לכך שכלל ביטוח הקטינה את העתודות הכספיות שנאלצה לשמור על מנת לעמוד בהתחייבויות שלה למבוטחים בביטוחי החיים. כתוצאה מהקטנת ההפרשות, סיכמה החברה את הרבעון הרביעי עם רווח כולל של 479 מיליון שקל, ברף העליון של הציפיות שעליהם דיווחה לפני כחודש. זאת לעומת רווח כולל של 156 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד.

הרווח השנתי הכולל של החברה לשנת 2016 הסתכם ב-122 מיליון שקל לעומת רווח שנתי כולל של 285 מיליון שקל ב-2015 - ירידה של 57%. יחס כושר הפירעון של כלל ביטוח ליום 31 בדצמבר 2015, של נוסח הוראות ליישום משטר כושר פירעון כלכלי של חברות ביטוח מבוסס סולבנסי 2, הוא בטווח של 107%-111% תחת חישוב מלא ובטווח של 118%-114% בהתחשב בהוראות מעבר, הנוגעות לדרישת ההון בגין החזקה במניות.

בתקופת הדו"ח נרשמה הרעה בתוצאות מגזר ביטוח כללי ובמגזר הגמל. כמו כן, נרשם קיטון בהכנסות מהשקעות בהשוואה להכנסות מהשקעות בתקופה המקבילה אשתקד. בתקופת הדו"ח, הושגה תשואה ריאלית ברוטו בפוליסות משתתפות ברווחים בשיעור של 2.95% - לעומת שיעור חיובי של 4.33% בתקופה המקבילה אשתקד. עקב כך, בתקופת הדו"ח נגבו דמי ניהול משתנים בביטוח חיים בסך של כ-106 מיליון שקל, לעומת גבייה של דמי ניהול משתנים בסך של כ-168 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד.

סה"כ הנכסים המנוהלים של כלל ביטוח הסתכמו לסוף שנת 2016 בכ-177 מיליארד שקל לעומת כ-168 מיליארד שקל בסוף שנת 2015, גידול של כ-5%. סה"כ הנכסים המנוהלים עבור אחרים על ידי הקבוצה (שאינם נוסטרו) הסתכמו בסוף שנת 2016 בכ-146 מיליארד שקל לעומת כ-138 מיליארד שקל בסוף שנת 2015, גידול של כ-6%.

בתחום חיסכון ארוך הטווח, רשמה החברה הפסד כולל לפני מס של כ-61 מיליון שקל בשנת 2016, לעומת רווח בסך של כ-44 מיליון שקל אשתקד. הגידול בהפסד בתקופת הדו"ח נובע בין היתר מהליך מקיף של טיוב נתונים במערכות בתחום החיסכון ארוך הטווח, בו עדכנה הקבוצה את ההתחייבויות הביטוחיות שלה בגין זכויות עמיתים בסך של כ-58 מיליון שקל לפני מס (כ-21 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד), והפרשה בגין ביטול פיגורי חיובי פרמיה בגין פוליסות ביטוח חיים בסך של כ-36 מיליון שקל לפני מס (כ-5 מיליון שקל בתקופה מקבילה אשתקד). מנגד, בתקופת הדו"ח נרשמו הפרשות בשל סביבת הריבית הנמוכה בסך של כ-194 מיליון שקל לעומת סך של כ-265 בתקופה המקבילה אשתקד.

בתחום הביטוח הכללי הסתכמו הפרמיות ברוטו בסך של כ-2,233 מיליון שקל, לעומת סך של כ-2,395 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד. הקיטון בפרמיות ברוטו בסך של כ-162 מיליון שקל נובע בעיקר מאי-חידוש עסקת תאונות אישיות תלמידים בסך של כ-80 מיליון שקל וכן מאי חידוש עסקים הפסדיים, לרבות עסקי קולקטיב בענפי רכב חובה ורכוש.

התחום הסב לחברה ההפסד כולל לפני מס בסך של כ-13 מיליון שקל לעומת רווח בסך של כ-268 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד. הקיטון ברווח נובע בעיקרו מהפרשה בגין השלכות אפשריות של תיקון לתקנות ההיוון לאור המלצת ועדת וינוגרד בסך של כ-141 מיליון שקל. בנטרול ההפרשה לאור המלצת ועדת וינוגרד כאמור לעיל, הרווח הכולל לפני מס בתקופת הדו"ח הינו בסך של כ-128 מיליון שקל, לעומת רווח בסך של כ-268 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד.

בתחום ביטוחי הבריאות הפרמיות שהורווחו ברוטו הסתכמו בסך של כ-1,799 מיליון שקל, לעומת סך של כ-1,674 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד. הגידול בפרמיות נובע בעיקר מגידול בעסקי הפרט של החברה ומעדכון העתודה להשתתפות ברווחים בעסקי קולקטיב.

הרווח הכולל לפני מס הסתכם בסך של כ-216 מיליון שקל לעומת רווח בסך של כ-178 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד. הגידול ברווח נובע בעיקר ממדיניות הקבוצה לגדול בעסקי הפרט ומשיפור בעסקי קולקטיבים, הנובע מקיטון בעתודה להשתתפות ברווחים. כמו כן, מגידול בהכנסות מהשקעות העודפות על ההכנסות הנדרשות לכיסוי הגידול בהתחייבויות הביטוחיות.

חמשת בעלי השכר הגבוה נהנו מעלות שכר של 12.2 מיליון שקל כ 10% מהרווח הכולל של שנת 2016. את השכר הגבוה קיבל מנכל החברה איזי כהן שעלות שכרו הסתכמה ב-3.3 מיליון שקל, היו"ר דני נווה נהנה מעלות שכר של 2.4 מיליון שקל וענת לוין, המשמשת כמנהלת חטיבת ההשקעות ומנכל כנ"ף נהנתה מעלות שכר של 2.3 מיליון שקל. מנכ"ל החברה הנכדה תמורה (חברת ההסדרים הפנסיונים של כלל ביטוח), עקיבא קלימן, נהנה מעלות שכר של 2.2 מיליון שקל, ואילו יורם נווה לשעבר מנכ"ל כלל פיננסים וכיום מנהל חטיבת משאבים נהנה מעלות שכר של 1.8 מיליון שקל.

תגובות

הזינו שם שיוצג באתר
משלוח תגובה מהווה הסכמה לתנאי השימוש של אתר TheMarker