הרווח הרבעוני של כלל ביטוח קפץ ב-252%

העלייה בתשואות האג"ח הקפיצה את הרווח הכולל של כלל ל-176 מיליון שקל לעומת 50 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד

אסא ששון

חברת הביטוח כלל ביטוח סיכמה את הרבעון השני עם רווח כולל של 176 מיליון שקל לעומת רווח כולל של 50 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד. הגידול ברווח הכולל נובע מעליית תשואות בתחום האג"ח שאיפשר לחברה לשחרר 445 מיליון שקל מתוך הפרשות של 686 מיליון שקל שבוצעו ברבעון הראשון של שנת 2015.

הרווח הכולל לאחר מס המיוחס לבעלי המניות בחציון הראשון של 2015 עומד על כ-238 מיליון שקל, לעומת רווח כולל של כ-251 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד, קיטון של כ-5%. הקבוצה מסכמת את הרבעון עם נכסים בהיקף של 165.4 מיליארד שקל לעומת נכסים בהיקף של 160 מיליארד שקל בסוף שנת 2014. זהו גידול של 3%.

איזי כהן, מנכ"ל כלל ביטוח צילום: עופר וקנין

כלל ביטוח נמצאת בשלבי המכירה מתקדמים כאשר ישנן שלוש קבוצות סיניות המתמודדות על רכישתה. אחת הסוגיות הבולטות על מחיר החברה הוא חישוב ההון שלה על מנת לעמוד בדרישות סולבנסי 2.

עודף ההון האפקטיבי בכלל ביטוח נכון לסוף הרבעון השני, ובהתחשב בהנפקה שבוצעה לאחר תאריך המאזן, הסתכם בסך של כ-2.7 מיליארד שקל לעומת כ-2.06 מיליארד שקל ביום 31.12.2014. שיעור עודף ההון האפקטיבי מההון הנדרש ב-30.6.2015, ובהתחשב בהנפקה שבוצעה לאחר תאריך המאזן, עמד על כ-59% לעומת כ-45% ליום 31.12.2014.

עודף ההון מעל ההון הנדרש בכלל החזקות הסתכם נכון ל-30.6.2015 בסך של כ-1.63 מיליארד שקל לעומת כ-1.38 מיליארד שקל ביום 31.12.2014, גידול של כ-18%. שיעור עודף ההון מההון הנדרש ב- 30.6.2015 (אם וככל שקיימת דרישת הון מכלל החזקות, כמפורט להלן) עמד על כ-57% לעומת כ-48% ביום 31.12.2014.

בתחום ביטוח החיים - במחצית הראשונה של שנת 2015, גדלה ההפרשה בגין העתודות בביטוח חיים וקטן הרווח לפני מסים על הכנסה בסך של כ-204 מיליון שקל, לאור הירידה בעקום הריבית חסרת הסיכון, הירידה בשיעור התשואה המוערכת בתיק הנכסים המוחזקים כנגד התחייבויות הביטוח ועדכון הריבית המשמשת לבדיקת נאותות העתודות (LAT)  תוך יישום חוזר ה- LAT החדש. הגידול בהפרשה במחצית הראשונה כאמור לעיל נרשם ברבעון הראשון של השנה כאשר ברבעון השני בוצע שחרור חלקי כמפורט להלן. בתקופה המקבילה אשתקד נרשם גידול בגין העתודות בסך של כ-172 מיליון שקל.

בניין כלל ביטוח בסקוטלנד
בניין כלל ביטוח בסקוטלנד

כאמור גורם משפיע על רווחיות החברה היה ההפרשה לעתודות ביטוח בגין ביטוחי חיים עם מקדם קצבה מובטח וכן חישובי עתודות בביטוח כללי בגין תשואות האג"ח שעלו. ברבעון השני, קטנה ההפרשה בגין העתודות בביטוח חיים וקטן הרווח לפני מסים על הכנסה, בסך של כ-180 מיליון שקל, לאור העלייה בעקום הריבית חסרת הסיכון, העלייה בשיעור התשואה המוערכת בתיק הנכסים המוחזקים כנגד התחייבויות הביטוח ועדכון הריבית המשמשת לבדיקת נאותות העתודות (LAT) אשר קוזזה בחלקה לאור יישום חוזר ה- LAT החדש. בתקופה המקבילה אשתקד נרשם גידול בגין העתודות בסך של כ-165 מיליון שקל.

בתחום ביטוח סיעוד במגזר בריאות -במחצית הראשונה של שנת 2015 ובתקופה המקבילה אשתקד, לא הייתה השפעה לסביבת הריבית הנמוכה על התוצאות הכספיות במגזר הבריאות.

ברבעון הראשון, לאור השפעת ירידת הריבית על עדכון שיעורי ההיוון בבדיקת נאותות העתודות (LAT) גדלה העתודה בגין חוזי ביטוח סיעוד וקטן הרווח לפני מס בסך של כ-265 מיליון שקל. ברבעון השני, לאור השפעת גידול בשיעור הריבית על עדכון שיעורי ההיוון בבדיקת נאותות העתודות (LAT), קטנה העתודה בגין חוזי ביטוח סיעוד בסכום זהה, וגדל הרווח לפני מס בהתאמה.

בתחום הביטוח הכללי - ברבעון הראשון, עודכנו שיעורי ההיוון המשמשים לחישוב ההתחייבויות הביטוחיות בענפי רכב חובה, חבויות ותאונות אישיות ובהתאם העתודה גדלה בסך של כ-37 מיליון ₪, לעומת סך של כ-41 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד. ברבעון השני ובתקופה המקבילה אשתקד, לא חלו שינויים בשיעורי ההיוון המשמשים להתחייבויות האמורות.

סך ההשפעה של חיזוק העתודות בגין ביטוחי חיים עם מקדם קצבה מובטח  הסתכמה במחצית הראשונה של שנת 2015 בהפסד של כ-241 מיליון שקל לפני מיסים על ההכנסה, לעומת סך של כ-213 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד. ואילו ברבעון השני הסתכמה ברווח של כ-445 מיליון שקל לעומת הפסד של כ-165 מיליון שקל לפני מיסים על ההכנסה בתקופה המקבילה אשתקד.

החברה ציינה עוד כי הרווח הכולל מסעיפים שאינם כלולים בתחומי הביטוח הסתכם במחצית הראשונה של שנת 2015 בסך של כ-103 מיליון שקל לעומת סך של כ-132 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד. עיקר השינוי ברווח נובע מרווח הון חד פעמי בסך של כ-20 מיליוני שקל ממכירת בניין המטה ורווח חד פעמי משערוך נדל"ן של כ-33 מיליון שקל לאור המעבר לעתידים בתקופה המקבילה אשתקד. מנגד, בתקופה המקבילה נרשם הפסד חד פעמי מכלל פיננסים בסך של כ-18 מיליון שקל ללא השפעה במחצית הראשונה של שנת 2015.

תגובות

הזינו שם שיוצג באתר
משלוח תגובה מהווה הסכמה לתנאי השימוש של אתר TheMarker