אורמת טכנולוגיות החמיצה את התחזית: הרוויחה 9 מיליון דולר ברבעון

התוצאות נפגעו מירידה של 45% במכירת מוצרים ושירותי הקמה ומהפרשה חד פעמית של 8 מיליון דולר למחיקת השקעות בקידוחים לאיתור מאגר גיאותרמי בקליפורניה ■ החברה אשררה את התחזית להכנסות של 540 עד 560 מיליון דולר ב-2014

i-gold advertisement

הפרשה לירידת ערך קידוחים שלא עלו יפה וירידה במכירת מוצרים ופרויקטים גרמו לחברת אורמת טכנולוגיות להחמיץ את תחזית האנליסטים לרווח ברבעון חולף. אורמת טכנולוגיות שבשליטת קרן פימי ומשפחת ברוניצקי הרוויחה 9.1 מיליון דולר ברבעון השני של 2014 כלומר 20 סנט למניה. מדובר בירידה של 63% בהשוואה לרבעון המקביל ב-2013, שבו נהנתה אורמת טכנולוגיות מרווח חד פעמי של 4.5 מיליון דולר. הרווח ברבעון החולף היה נמוך מממוצע תחזיות האנליסטים לרווח של 33 סנט למניה.

הכנסותיה של אורמת טכנולוגיות שמתמחה בייזום הקמה והפעלה של תחנות כוח גיאותרמיות ירדו ב-16.4% ברבעון השני של 2014 לעומת הרבעון המקביל ב-2013 והגיעו ל-127.6 מיליון דולר, גבוה מקונצנזוס האנליסטים להכנסות של 125 מיליון דולר.

הירידה בהכנסותיה של החברה נובעת מקיטון של 45% בהכנסות ממכירת ציוד ומהקמת תחנות כוח גיאותרמיות עבור אחרים ל-35.9 מיליון דולר. ההכנסות של מגזר פעילות זה תנודתיות ומשתנות בהתאם למועדי המסירה של פרויקטים ללקוחות וההכרה בהכנסות מהם. צבר העבודות של אורמת טכנולוגיות במגזר זה המשיך לצמוח ברבעון החולף והגיע ל-376 מיליון דולר בעקבות השלמת חבילת המימון לפרויקט הענק בסרולה, אינדונזיה שבמסגרתו תוקם תחנת כוח גיאותרמית שהספקה 340 מגה וואט ושאורמת תחזיק ב-12.75% ממניותיה. חלקה של אורמת טכנולוגיות בעבודות להקמת פרויקט זה יגיע ל-254 מיליון דולר.

הכנסותיה של אורמת טכנולוגיות ממכירת חשמל שמיוצר בתחנות כוח גיאותרמיות שבבעלותה גדלו ב-4.5% ברבעון החולף לעומת המקביל ב-2013 והסתכמו ב-91.7 מיליון דולר.

הרווח הגולמי של אורמת טכנולוגיות ירד ב-20.7% ברבעון השני של 2014 בהשוואה לרבעון המקביל ב-2013 והגיע ל-40 מיליון דולר. הרווח הגולמי במגזר החשמל ירד ב-16.3% ברבעון השני של 2014 לעומת המקביל ב-2013 והסתכם ב-24.4 מיליון דולר שהם 26.6% מההכנסות בהשוואה ל-33.1% מהמחזור ברבעון המקביל ב-2013 ואילו הרווח הגולמי במגזר המוצרים ירד ב-27% ברבעון החולף בהשוואה למקביל ב-2013 והסתכם ב-15.6 מיליון דולר, שהם 43.4% מהמחזור לעומת 32.8% מהמחזור במקביל ב-2013.

אורמת טכנולוגיות ביצעה הפרשה של 8.1 מיליון דולר בגין קידוחים לאיתור מאגר גיאותרמי באתר Wister בקליפורניה שקוזזה כמעט במלואה על ידי רווח של 7.6 מיליון דולר ממכירת הפרויקט הסולארי באתר Heber  שבקליפורניה.

הרווח התפעולי התזרימי (Ebitda) של אורמת טכנולוגיות ירד ב-14.3% ברבעון השני של 2014 לעומת הרבעון המקביל לו ב-2013 והסתכם ב-59.7 מיליון דולר . פעילותה השוטפת של החברה ייצרה עודף של 35.5 מיליון דולר בתזרים המזומנים ברבעון השני של 2014 בהשוואה לעודף תזרימי של 2 מיליון דולר במקביל ב-2013.

שורת הרווח הנקי של אורמת טכנולוגיות נפגעה מקפיצה של 26% בהוצאות המימון של החברה ל-22 מיליון דולר ברבעון השני של 2014.

אורמת טכנולוגיות אשררה את התחזית הקודמת שסיפקה לפני 3 חודשים בנוגע להכנסותיה ב-2014. החברה צופה להכנסות של 540 עד 560 מיליון דולר ב-2014. ההכנסות במגזר החשמל צפויות לנוע בין 370 ל-380 מיליון דולר ואילו ההכנסות במגזר המוצרים להגיע ל-170 עד 180 מיליון דולר, כך שאורמת טכנולוגיות צופה לגידול בהכנסותיה במגזר זה במחצית השנייה של 2014 ובעיקר ברבעון הרביעי של השנה בהשוואה למחצית הראשונה של 2014 שבה הציגה הכנסות של 85.5 מיליון דולר במגזר המוצרים. אורמת תחלק דיבידנד רבעוני של 5 סנט למניה שהם 2.2 מיליון דולר.

תגובות