TheMarker Online

בנק לאומי פרסם הבוקר את הדו"ח הכספי לרבעון 1/11. בכלל פיננסים ברוקראז' סבורים כי הדו"ח הכספי דומה לתחזיותיהם, אך מאכזב לאחר שראינו את הבנקים האחרים.

הטבלה להלן מציגה את עיקרי התוצאות הכספיות (מ' ₪)

רווח נקי נמוך 577 מיליון שקל בהשפעת החברה לישראל. לאחר הפסדי החברה לישראל שפורסמו בשבוע שעבר ציפינו לתוצאות חלשות יחסית כאשר תרומת החברות המוחזקות הסתכמה בהפסד של כ- 42 מ' ₪ בהשוואה לתרומה חיובית של 85 ברבעון המקביל אשתקד.

"לאחר שראינו את תוצאות הבנקים האחרים ובפרט זו של הפועלים, תשואה להון של 10.4% נראית מאכזבת בפרט כאשר אנו מביטים אל שורת הכנסות המימון והיעילות התפעולית", אומר יובל בן זאב, מנהל המחקר של כלל פיננסיים.

הכנסות מימון נמוכות. ההכנסות היו נמוכות בהרבה מההערכות המוקדמות של כלל פיננסים, תוך שהן כוללות הפסדים בתיק האג"ח למסחר (52 מיליון שקל) ותרומה חשבונאית נמוכה של הטיפול בנגזרים (33 מיליון בלבד). בנוסף, סעיף גביית חובות בעייתים לא נזקפה בסעיף הכנסות המימון כבעבר, אלא בהקטנת ההפרשה להפסדי אשראי.

ההכנסות מפעילות שוטפת ברבעון 1,836 בהשוואה ל 1,799 ברבעון 4/10 (+2%) ול 1,638 ברבעון המקביל אשתקד (+12%). הפרשה שלילית לחובות מסופקים. "סעיף זה הפתיע אותנו כפי שראינו בבנקים האחרים. הקטנת הפרשה פרטנית נטו בסך 61 מיליון שקל (חלקה בגין גביית חובות בעייתיים, אשר בעבר נרשמה כהכנסת מימון)", אומר בן זאב, "ועוד הקטנת ההפרשה הקבוצתית של 41 מיליון שקל הביאה להקטנת ההפרשות בסך 102 מיליון."

"כפי שאמרנו כבר – השינוי החשבונאי מביא אותנו להפרשות נמוכות מאלו שהכרנו (ובמקביל להכנות מיון נמוכות יותר) ולכך מצטרף גם השיפור המתמשך באיכות האשראי, אבל אנו צופים בעתיד הפרשות גבוהות יותר", מציין בן זאב.

יעילות תפעולית נמוכה מאוד עם יחס הוצאות/הכנסות של 69.3% הכולל בתוכו בעיקר הוצאות שכר גבוהות מאוד, אשר נבעו ממרכיבי הטייס האוטומטי בעדכוני השכר וכן בעדכונים אקטואריים חד פעמיים בסך 183 מיליון שקל.

"תרומת החברות הבנות היתה כאמור שלילית ופגעה משמעותית בשורת הרווח הנקי", מציין בן זאב. "בשורה התחתונה – תוצאות מאכזבות, ממשיכים בהמלצת 'תשואת שוק' 19 שקל."

תגובות

משלוח תגובה מהווה הסכמה לתנאי השימוש של אתר TheMarker