דו"ח ועדת ששינסקי הסופי

דבר הוועדה לבחינת המדיניות בנושא משאבי נפט וגז

TheMarker Online
שתפו כתבה במיילשתפו כתבה במייל
שתפו כתבה במיילשתפו כתבה במייל
TheMarker Online

הוועדה לבחינת המדיניות הפיסקאלית בנושא משאבי נפט וגז בישראל בראשות פרופ' איתן ששינסקי הגישה לשר האוצר, ד"ר יובל שטייניץ, את דו"ח הוועדה הסופי. דו"ח הוועדה גובש מתוך מטרה להבטיח את המשך פיתוח משק הגז הטבעי תוך מתן תמריצים נאותים לעוסקים בענף חיפושי הגז הטבעי, בד בבד עם קבלת תמורה הולמת לציבור עבור ניצול משאבי הטבע של המדינה.

להלן עיקרי המסקנות הסופיות של הוועדה, לרבות השינויים המוצעים ביחס לטיוטת עיקרי מסקנותיה:

השארת שיעור התמלוגים הקיים - שיעור התמלוגים הקבוע בחוק הנפט התשי"ב - 1952 העומד על 12.5%, הינו שכיח בהשוואה למדינות העולם. יש לציין כי ברובן המכריע של המדינות בהן נהוג שיעור תמלוגים דומה. התמלוגים מהווים כלי פיסקאלי משלים לכלים פיסקאליים יעודיים נוספים, אשר באמצעותם מקבלת המדינה תמורה על ניצול אוצרות הנפט והגז שלה. הוועדה בחנה ארוכות את סוגיית שיעור התמלוגים הקבוע בחוק לרבות שאלת העלאת שיעורם, והחליטה כי נכון יותר לפעול בכלים פיסקאלים אחרים במטרה להגדיל את חלק המדינה ועל כן, בהינתן שימוש בכלים חלופיים, יש להשאיר את שיעור התמלוגים הקבוע בחוק על כנו וזאת בשל ההשפעה השלילית שעשויה להיות לשינויים על פיתוחם של שדות גז בעלי רמת רווחיות נמוכה יחסית, כמו גם ההשפעה על רווחיות המאגרים תחת תנאי שוק משתנים, אשר עשויה אף להשפיע על יכולת המימון של המיזמים.

ביטול ניכוי האזילה - ניכוי האזילה מהווה חריג בחקיקה הישראלית והוא נעדר כל הצדקה כלכלית לרבות בכל הנוגע להתרת ניכויים. ניכוי זה מביא להקטנה מהותית בהכנסה החייבת בשיעור מההכנסות הנרשמות בגין נכס נפט וגז. שינוי זה הינו רכיב ראשון והכרחי ביצירת מערכת פיסקאלית ראויה וסבירה בענף חיפושי הנפט והגז.

הנהגת היטל רווחי נפט וגז - הנהגת היטל פרוגרסיבי. שיעור ההיטל ייקבע בהתאם ליחס שבין ההכנסות המצטברות בניכוי הוצאות שוטפות, תמלוגים והיטל ששולם בשנים קודמות, לבין ההשקעה הכוללת בחיפוש ובפיתוח ראשוני של המאגר. הוועדה החליטה כי ההיטל לא ייגבה עד לשלב שבו יעמוד יחס זה על יחס של 1.5 (החזרת ההשקעה במלואה בתוספת 50%, לפני מס חברות). שיעורו הראשוני של ההיטל יעמוד על 20% ויעלה בהדרגה עד לגובה של 50% בהתאם לגובהם של רווחי היתר (יחס של 2.3).

המנגנון המוצע להיטל הינו מסוג R פקטור: הכנסות מצטברות נטו = R פקטור

הוצאות חיפוש ופיתוח

המנגנון יכלול את העקרונות הבאים:

תמריץ מיוחד להוצאות חיפוש - באמצעות הענקת משקל יתר והכפלתן במסגרת סכימת ההשקעות במכנה ה-R פקטור.

הכרה נורמטיבית בעלויות מימון בתקופת הקמה - לאורך תקופת ההקמה ועד להפקה מסחרית של גז או נפט תתווסף להוצאות ההשקעה במכנה ה- R פקטור עלות מימון שנתית שתקבע בשיעור נורמטיבי ביחס ביחס להשקעה. מנגנון זה יוביל להגדלת היקף ההוצאה המוכרת לצורך חישוב מדד ההיטל ויביא להפחתה משמעותית בסיכוני היזמים במקרה בו יתקיים עיכוב בלתי צפוי במהלך תקופת ההקמה. הריבית הנורמטיבית תיקבע לפי ממוצע ריבית הליבור לשנה (LIBOR) בתוספת פרמיה קבועה של 3%.

הסבת המיסוי בגין תמלוגי על - לשותפויות הפועלות בענף יותר ניכוי מחבות המס של השותפות בגין תמלוגי על המשולמים לשותף הכללי או לצדדים שלישיים וזאת על ידי ניכוי הסכום במקור מתמלוג העל המועבר לצד שלישי או למי מהשותפים הזכאים לתשלום זה במסגרת הסכמי השותפות. מנגנון זה יפחית, מחד גיסא, את חבות ההיטל על השותפות ועל מחזיקי יחידות ההשתתפות, ומאידך גיסא יביא למיסוי תמלוגי על המועברים לצדדים שלישיים או לשותפים מסוימים בשיעור זהה לזה בו חב הפרויקט.

המנגנון יוחל על כל מאגר בנפרד ולא תתאפשר הסטת הכנסות או הוצאות בין מאגרים שונים.

פחת מואץ - עלויות שנצברו בשלב החזקה בפיתוח נכסי נפט וגז יזכו לפחת מואץ בשיעור של 10%. לנישומים תינתן אפשרות לבחור בין שתי חלופות לעניין סכום ההפחתה השנתית: 1. פחת בגובה ההכנסה החייבת (לפני ניכוי הפחת המואץ), אך לא יותר מ- 10% 2. פחת בגובה הסכום הנובע משיעור הפחת המואץ (10%).

מנגנון זה יביא להגדלת תזרים המזומנים של היזמים בשנות ההפקה הראשונות ועל כן יסייע ליכולת החזר החוב. הגמישות הקיימת במנגנון זה תאפשר לשותפויות העוסקות בתחום לנצל את מלוא גובה מגן המס.

תחולה והוראות מעבר - השינויים המוצעים יחולו החל מיום ההחלטה וזאת על כל מאגרי הנפט והגז. יחד עם זאת, הוועדה קבעה מתווה הדרגתי למעבר מהמערכת הפיסקאלית הנהוגה כיום למערכת הפיסקאלית המוצעת וזאת על ידי קביעת הוראות המעבר הבאות:

שיעור פחת מואץ גבוה יותר עבור השקעות שיבוצעו עד סוף שנת 2013 - להשקעות אלה ייקבע שיעור פחת מואץ מרבי של 15%, בהתאם למנגנון שנקבע בסעיף ד' לעיל.

החלה הדרגתית של שיעורי ההיטל

מאגרים שהחלו בהפקה מסחרית טרם הקמת הוועדה - מאגרים אלו ייכנסו לתחתית תוואי ההיטל, או פחות מכך במידה ורמת רווחיותם נמוכה מרמת הרווחיות המינימאלית להפעלת ההיטל, כך ששיעור ההיטל ההתחלתי שיחול עליהם, , יהיה בשיעור מינימאלי בשנת התשלום הראשונה.

שיעור ההיטל אשר יחול על מאגרים יופחת ב-50%, קרי הכפלה בפקטור בגובה 0.5, וזאת בגין הכנסותיהם במשך 5 שנים (עד לסוף שנת 2015). לדוגמא, מאגר אשר יהיה בעל ערך R פקטור 1.5 ישלם היטל בגובה של 10% בלבד. מאגר אשר יהיה בעל מקדם R פקטור 2.3 ישלם היטל בגובה 25% בלבד.

מאגרים שיחלו בהפקה לאחר יום הקמת הועדה אך לא יאוחר מיום 1 בינואר 2014 - ההיטל, בשיעורו המינימאלי, יחול על מאגרים אלה רק לאחר שהכנסותיהם יעמדו על ערך כפול מהיקף ההשקעה (יחס R פקטור של 2). שיעור ההיטל המקסימלי על מאגרים אלה יחול רק לאחר הגעה ליחס R פקטור של 2.8.

יש לציין כי מסקנות הוועדה עולות בקנה אחד עם מערכת המיסוי המקובלת בעולם בדגש על המדינות המפותחות המפיקות גז ונפט, הן מבחינת מנגנוני המיסוי והן בהיקפם.

שיעור המס וערך התקבולים ישתנה בהתאם ליחס בין רמת ההכנסות מן המאגר לבין היקף ההשקעה המבוצעת. התוצאה הינה תשלום תקבולים למדינה בהיקף קטן יותר ממיזמים בעלי רמת רווחיות נמוכה ומיצוי התמורה הממשלתית במאגרים שבהם רווחי היתר מרביים.

למערכת המוצעת השפעה נמוכה יחסית על החלטות ההשקעה של היזמים שכן המס יוטל על רווחי יתר לאחר החזר עלות ההשקעה בצירוף תשואה נאותה. המערכת המוצעת הדרגתית ומתאימה למכלול רחב של מצבי עולם ואף מגיבה באופן דינאמי לשינויים במחיר או בהיקף הגז המשווק כמו גם לצרכי השקעה משתנים.

השינויים הפיסקאליים המוצעים לעיל ביחס לאלו שהוצגו בטיוטת עיקרי המלצות הוועדה מביאים לכך, כי גם תחת הנחות מחמירות יותר ביחס לשעורי רווחיות המאגרים ותחת מבנה השותפויות הקיים בענף, תזרים המזומנים של הפרויקטים בתקופת החזר החוב לא יושפע מהותית, ועל כן הלכה למעשה, לא תהיה פגיעה ביכולת מימון המיזמים. הפחתת שיעור המס המרבי מפחיתה את שיעור החלק הממשלתי ברווחי המאגרים ומביאה לכך ששיעור החלק הממשלתי במאגרים רווחיים ביותר לא יהיה גבוה מזה המקובל במרבית המדינות בהן מבוצעת פעילות בענף זה.

הוראות המעבר שעליהם ממליצה הוועדה מאפשרות מעבר הדרגתי מהמערכת הפיסקאלית הנהוגה כיום למערכת הפיסקאלית המוצעת. מטרתו של מעבר הדרגתי זה הינה להבטיח יכולת פיתוח מהירה של מאגרים הקרובים לשלב הפיתוח, וזאת לאור המאמצים שכבר הושקעו בפיתוחם והסדרי המימון המתוכננים בהם. בהינתן הוראות אלו, לא קיימת מניעה מן ההיבט המימוני בפיתוח מאגרי הגז שנתגלו עד עתה בלוח זמנים המתאים לצרכי המשק.

לחצו על הפעמון לעדכונים בנושא:

כתבות מומלצות

בית למכירה

המתווכת מצאה קונה שמוכן לשלם יותר - והרגיזה את בעלת הדירה: "קילקלתי לה את התוכניות"

לימור סוקניק. "המעבר מחיים כשכירה לעצמאית היה מטורף"

"הייתי בכלוב של זהב. איך ששמעו שאני עוזבת – מיליון איש קפצו על התפקיד"

אחרי שהריבית עלתה, הפיקדונות הבנקאיים נעשו אטרקטיביים יותר

הטבלה המלאה | מהבנק הנדיב ועד הקמצן ביותר: פערי הריביות העצומים נחשפים

מ-2008 ועד היום: איך הגענו לאינפלציה הנוכחית

יוני ומיכל רכשו דירה במחיר דמיוני. כך הם איבדו שליטה על המשכנתא

תגובות

הזינו שם שיוצג באתר
משלוח תגובה מהווה הסכמה לתנאי השימוש של אתר TheMarker

כתבות שאולי פספסתם

ריחאניה. "מרגישים אירופה"

"יש שני יישובים בישראל שבהם הכל נקי, הולכים ברחובות ומרגישים אירופה"

גיף הסכם ממון 2

״הייתי בהלם, עורך הדין אמר לי: ׳חתמת על הסכם של כלה מאוקראינה׳"