הלכת פרומדיקו - דילמת המתייעץ והיועץ

''הארץ''
''הארץ''

בן-ציון ציטרין

פסק דין פרומדיקו, שהערעור עליו תלוי ועומד בית המשפט העליון, היה נושא לדיון במושב מיוחד של כינוס לשכת רואי חשבון שהתקיים בראשית החודש באילת. הנושא היה "בחינת עניין פרומדיקו כמקרה מבחן להסתמכות על חוות דעת משפטית כמחסום בפני תביעה פלילית".

ראוי לציין כי בית המשפט העליון עדיין לא נתן את החלטתו בערעורו של אלי הורביץ מחברת טבע, שהורשע בבית המשפט המחוזי בתיק זה. רו"ח דורון כוכבי הירצה בסוגיית דילמת המתייעץ והיועץ על פי הלכת פרומדיקו, כפי שקבעה השופטת המחוזית איילה פרוקצ'יה.

"...בסבך חיי הכלכלה המודרניים עשוי נישום לעמוד לא אחת בפני מצב שבו הוא אינו יכול בכוחות עצמו לדעת את מלוא חובותיו על פי החוק, ולכן הפנייה לעזרת מומחים אינה רק מקובלת אלא אף מומלצת..." - כך נכתב בפסק דין פרומדיקו, שציטט את פסק דין עצמון נ' מדינת ישראל - ע"פ 947/85.

על פי הלכת פרומדיקו, האם ייעוץ מקצועי ראוי שולל מרכיבים פליליים?

לדעת רו"ח כוכבי, על פי פסק דין פרומדיקו, ייעוץ מקצועי ראוי עשוי לשלול את שני המרכיבים הנדרשים לצורך הרשעה בפלילים: מודעות הנאשם לקיום הנסיבה, וזאת כשהנסיבה היא החבות במס; וקיומו של יסוד נפשי של כוונה להתחמק ממס. לדעת כוכבי, ייעוץ מקצועי שניתן להיבנות עליו כהגנה מפני הפרת הדין צריך שימלא אחר כמה תנאים מוקדמים:

* על הנישום להראות כי פנה למומחה בעל ידע מקצועי וניסיון מתאימים.

* על הנישום להראות, כי הציג בפניו את השאלות הרלוונטיות באורח ישיר וברור, בתוך מתן מלוא הנתונים העובדתיים הנדרשים לקבלת החלטה מושכלת.

* על הנישום להראות כי פעל בתום לב בהתאם לאותה עצה.

* על הנישום להראות כי הייעוץ המקצועי עומד על פניו במבחן הסבירות, כפי שיכול נישום בהתאם לכישוריו האינדיווידואליים לבוחנו.

רו"ח כוכבי מספק כמה פרמטרים לבחינת השאלה מהי חוות דעת אקטיווית:

* בנסיבות שבהן הנישום נעזר במשך תקופה ארוכה בשירותי ראיית חשבון שוטפים ובייעוץ משפטי שוטף, האם יהיה רשאי להסתמך גם על התנהגות פסיווית של היועץ המקצועי כאינדיקציה לכך שהתנהגותו מבחינת דיני המס היא כדין?

* האם הנישום רשאי להניח כי אם היועץ המשפטי או הרו"ח המלווה אותו לא היפנה את תשומת לבו לכך שעליו לנקוט פעולה כלשהי כדי לצאת ידי חובת דיני המס, שכן אז פירוש הדבר כי אין עליו חובה?

* האם כל עו"ד או רו"ח המלווה את הנישום נהפך אוטומטית גם ליועץ המס שלו, ולו רק בשל היותו בעל מקצוע (מבחן הכישורים)?

מתוך בחינת פסק הדין, על פני הדברים התשובה המתבקשת לכך היא שלילית, וזאת משני טעמים - קובע כוכבי:

1) "ההסתמכות הפסיווית על העדר ייעוץ ישיר מטעם היועץ המקצועי כאינדיקציה להעדר חובה, שוללת את הדרישה כי מלוא הנתונים העובדתיים יעמדו בפני היועץ בטרם יחווה את דעתו..."

2) "האחריות המקצועית האקטיווית על היועץ המשפטי והרו"ח חורגת מגדר האחריות המוכרת, שסביר לייחסה לאותו גורם מקצועי". בהקשר לייעוץ המשפטי מצטט כוכבי את פסק דין פרומדיקו: "אין חובה על מי שמתבקש לתת ייעוץ משפטי-עסקי לספק גם ייעוץ מס אלא אם כן התבקש הדבר באורח ספציפי, ונפרשו בפני היועץ מלוא העובדות הצריכות לעניין". כוכבי מוסיף ואומר: "תפקיד הרו"ח הוא לברר באיזו מידה משקפים דו"חות כספיים של מבוקר את מצב העסקים לאמיתו".

לדעת רו"ח כוכבי, פסק הדין מקנה "מתכון" לשלילת מרכיבים מאחריות פלילית. בהקשר זה הוא ניתח את הלכת פרומדיקו מהיבט הנישום ובוחן אם המתכון מלא?
1) עד כמה ספציפית ובלתי מסתייגת צריכה להיות חוות הדעת? 2) מיהו הנישום החכם? האם נישום "חכם" שונה מ"האדם הסביר"? 3) מיהו היועץ המקצועי המתאים? - יועץ מס/עו"ד/רו"ח? 4) האם אין צורך להראות קשר סיבתי לחוות הדעת כשרק בעקבות חוות הדעת בוצע המעשה? 5) עד כמה האי הסתמכות על הבדיקה השוטפת של רו"ח או עו"ד המבצעים ביקורת שוטפת לא יוצרת הסתמכות? 6) האם נדרש לקבל בכל עניין חוות דעת ספציפית? 7) מי אחראי לכך שהנישום הסביר ימלא אחר הוראות חוות הדעת?

בשאלת האחריות הפלילית מציין כוכבי את הפרמטרים הבאים:

* בפסק דין פרומדיקו נדחתה ההסתמכות והנאשמים הורשעו. לעומת זאת, בתיק מדינת ישראל נ' חזקיהו נתן, ההסתמכות על עצה של יועץ מס היוותה נסיבה מקלה לגזר הדין.

* האם המסקנה היא שכדי ל"גדר סיכונים" יש לפנות תמיד ולקבל חוות דעת. על כך משיב רו"ח כוכבי, כי יש לזכור בהקשר זה אם תנאים מוקדמים 3 ו-4 לפסק דין פרומדיקו: (3) הנישום פעל בתום לב בהתאם לאותה עצה; (4) הייעוץ המקצועי עומד על פניו במבחן הסבירות כפי שיכול נישום בהתאם לכישוריו האינדיווידואלים לבוחנו.

השופט מנחם אלון ציין בפסק דין ערעור פלילי עצמון נ' מדינת ישראל וערעור שכנגד: "חברי השופט וינוגרד משווה התייעצות עם רו"ח להתייעצות עם רופא, 'ולא יעלה על דעת איש להציע שחולה הבא להיוועץ ברופא יהיה חייב לשקול גם בעצמו אם עצת הרופא סבירה מבחינה מקצועית ואם יש לפעול לפי עצתו, אפילו לאותו חולה יש ידע מסוים ברפואה'. ודאי וודאי שזאת שלא יעלה על הדעת לעניין חולה הבא ליטול עצה מהרופא. אבל זאת יעלה גם יעלה על הדעת לעניין נישום הבא לשאול בעצתו של רואה חשבון. שהרי מי כנישום יודע את רזי עסקיו והכנסותיו, שאותם צריך הוא להביא לידיעת הרו"ח. ומי כנישום יודע להעריך טיבם וגורלם של הכנסות אלה?"

רו"ח כוכבי בחן את הלכת פרומדיקו גם מהיבט היועץ:

1) האם היועץ עשוי למצוא עצמו נאשם בפלילים? סעיף 224 לפקודת מס הכנסה אומר, כי מי שסייע לאחר לערוך דו"ח, הודעה או מסמך אחר לצורך פקודה זו, כשהוא יודע שאותו דו"ח, הודעה או מסמך כולל ידיעה לא נכונה, או אדם שהתייצב כנציגו של נישום ומסר ידיעה לצורך פקודה זו כשהוא יודע שאינה נכונה - יראוהו, לעניין הסעיפים 217-215 ו-220 כאילו עשה את הדברים האמורים.

כוכבי מציין כי המקרים שבהם הועמדו רואי חשבון ועורכי דין לדין פלילי והורשעו, היו בגין שיתוף פעולה בהשתמטות ממש ממס, או בעבירת סיוע או שיתוף פעולה בעיקר מצד רואי חשבון ויועצי מס על ידי דיווח לא נכון או גילוי לא מלא של העובדות.

2) האם היועץ עשוי להיתבע בתביעה אזרחית? ואם כן על ידי מי?
* מקבל הייעוץ כשהעצה מוטעית/מטעה?

* צד ג' שהסתמך על היועץ?

* אחריות כלפי מי? שוכר השירותים בלבד/החברה/בעלי מניותיה?
* כלפי רשויות המס?

לדברי רו"ח כוכבי, יש לציין את מגמת הפסיקה בישראל להרחיב את אחריות רו"ח כלפי צד ג'. בית המשפט פסק בפרשת אפתן תעשיות בע"מ, כי בעל מקצוע חב חובת זהירות לא רק כלפי לקוחותיו אלא אף כלפי צדדים זרים שבעל מקצוע חייב היה לצפות כי הם עלולים להינזק על ידי מעשיו או מחדליו.

האם החוק החדש מרחיב או מצר את אחריות רו"ח המבקר מעבר לאמור בפסק דין פרומדיקו?

לדעת כוכבי, נראה, כי לנוכח ההבחנה בין פעולות הביקורת לפעולות אחרות, מקבע החוק את האמור בפרומדיקו שלפיו רו"ח מבקר אינו אחראי בפעילות השוטפת על ייעוץ מס מבלי שהתבקש לכך באופן ספציפי.

כתבות מומלצות

בנייני דירות בסין. המחירים יצאו משליטה - הגיע זמן לתיקון?

האוויר מתחיל לצאת משוק הדיור ברחבי העולם. להלן חמש דוגמאות

קומת המסחר בבורסת ניו יורק. נדרש אומץ לב גדול כדי לקנות כשהשווקים נופלים

אחרי נפילה של יותר מ-20%, הגיע הזמן לקנות מניות? זה המדד שצריך לבדוק

מטוס של וויז אייר. החברה הציעה פיצוי של 600 יורו

אל על מובילה בביטולים, המטוס של וויז אייר "קיבל מכת ברק": קיץ כאוטי בנתב"ג

רכבת תחתית בספרד. הקמת המטרו בישראל מוערכת בעלות של 150 מיליארד שקל

מיליארדים מהפקעות קרקע, סמכויות אגרסיביות, ופוליטיקה קטנה: המלחמה על חוק המטרו

תגובות

הזינו שם שיוצג באתר
משלוח תגובה מהווה הסכמה לתנאי השימוש של אתר TheMarker

כתבות שאולי פספסתם

סטודנטים באוניברסיטה העברית בירושלים. שיעורי התעסוקה עולים בהתמדה עם העלייה ברמת ההשכלה

איך מטפסים לעשירון השכר העליון — ומי מצא דרך עקיפה כדי להגיע אליו

גמר אקס פקטור. הוחלט שלא תשמש יותר לבחירת הנציג לאירוויזיון

"הכל זה הוא": שורת עזיבות ורייטינג צונח - למה רשת מובסת בקרב מול קשת?