משבר הקורונה: הקלות בפנסיה ובביטוח - כל הפרטים

רשות שוק ההון פירסמה שורת הקלות לחברות הביטוח, בתי ההשקעות, מעסיקים ועובדים. בין היתר תורחב האפשרות לקחת הלוואות על חשבון הפנסיה, יוקפא הביטוח המקיף ויינתנו הקלות בהגשת תביעות

אדם חובש מסכה על רקע שלט הנושא את הכיתוב ״גם זה יעבור״
אדם חובש מסכה על רקע שלט הנושא את הכיתוב ״גם זה יעבור״צילום: עופר וקנין

רשות שוק ההון מפרסמת היום (ראשון) את פירוט ההקלות הרגולטוריות בעקבות משבר הקורונה. חלק מההקלות ייכנסו לתוקף בקרוב ואחרות מחייבות התקנת תקנות, ומועד החלתן לא ידוע.

הרחבת האפשרות לנטילת הלוואה על חשבון החיסכון הפנסיוני:

הרשות האריכה את תקופת הפריסה המקסימלית של תשלומי הלוואה שגוף מוסדי רשאי להעמיד לחוסכים כנגד החיסכון ל-15 שנים, במקום 7 כיום. כמו כן, גם סכום ההלוואה שיוכלו החוסכים לקחת על חשבון החיסכון הלא נזיל הוגדל. הגוף המוסדי יוכל להעניק הלוואות לבעלי הכנסה קבועה - שמקורה בקצבה מגוף מוסדי או מפנסיה תקציבית - עד 50% מגובה החיסכון הפנסיוני (קרנות הפנסיה או ביטוחי המנהלים) במקום 30% עד כה. חשוב להדגיש כי משכורת אינה נחשבת הכנסה קבועה בהקשר זה.

עם זאת, לא בטוח שהגופים המוסדיים יהיו מעוניינים ליישם זאת. שכן כבר לפני מספר שבועות החלו חברות הביטוח ובתי השקעות להגביל או להקפיא מתן הלוואות כנגד כספי חיסכון, בעקבות הירידות החדות בשוקי ההון. בבית ההשקעות אלטשולר שחם, למשל, הנמיכו את תקרת ההלוואה ל-50% מהסכום הנזיל  – לעומת 80% אפשריים לפי השינוי בתקנות; ובבתי ההשקעות ילין לפידות ומיטב דש הקפיאו באופן זמני את מתן ההלוואות כנגד הקופות.

מעסיקים יוכלו להפריש לפנסיה עבור עובדים שנמצאים בחל"ת:

לרשות נודע כי קיימים מעסיקים המעוניינים להמשיך להפקיד כספים לחיסכון פנסיוני של עובדים שהוצאו לחל"ת. עד כה הרשות אסרה על כך, אך בכוונתה לאפשר לגוף המוסדי לקלוט כספים אלה.

הקפאת הביטוח המקיף:

הרשות הורתה לחברות הביטוח להקפיא את הביטוח המקיף למבוטחים שיבקשו זאת. החברות יאפשרו זאת גם אם האפשרות לא קיימת בתנאי הפוליסה, והן יתבייאלצו להשיב למבוטח את החלק היחסי מהפרמיה ששילם בעד תקופת ההשבתה.

שיטפון בתל אביב
הצפה בתל אביב. למצולם אין קשר לנאמרצילום: אילן אסייג

חידוש ביטוחים אוטומטי ללא גבייה:

חברות הביטוח יאריכו את תוקפן של פוליסות למבוטחים שלא הצליחו ליצור עמן קשר, והן לא יגבו פרמיה מהלקוחות עד שאלה יאשרו את ההארכה.

כתב שירות רופא אונליין:

כל מבוטח יוכל לרכוש כתב שירות שמעניק שירותי רפואה מקצועית אונליין ללא צורך בביצוע חיתום רפואי וללא צורך ברכישת ביטוחים נוספים בחברה.

ביטוח לעובדים זרים:

עובדים זרים שפוטרו בעקבות המצב לא יחויבו בביצוע חיתום רפואי ברכישת ביטוח רפואי. זאת בניגוד להוראות החלות כיום לפיהן לאחר 90 ימים ללא עבודה מחויבים העובדים בחיתום רפואי חדש.

עובד זר במושב בצפון
עובד זר במושב בצפוןצילום: גיל אליהו

הגשת תביעות סיעוד ואובדן כושר עבודה:

החברות יאפשרו הגשת טפסי תביעה ללא צורך בחתימה של עד נוסף - עו"ד או רופא - על טופס ויתור הסודיות הרפואית. על פי ההקלות, ניתן יהיה להסתפק בחתימת המבוטח ובצילום תעודת הזהות שלו.

צעדים עתידיים - התלויים בהתקנת תקנות:

הרשות תאפשר הארכת ריסק זמני, זאת כדי להקל על עובדים רבים במשק שהוצאו לחופשה ללא תשלום או שצומצמה או הסתיימה העסקתם. שכן ההפקדות לחיסכון הפנסיוני עבורם הופסקו או צומצמו, והכיסויים הביטוחיים הכוללים בחיסכון הפנסיוני של אותם עובדים עשויים להיפגע כתוצאה מכך.

בכוונת משרד האוצר ורשות שוק ההון לקדם תיקון לתקנות שיאריכו את תוקף כיסוי הביטוחים הזמניים. "נוכח המצב הייחודי במשק, מוצעת הוראת שעה לפיה תוארך תקופת הריסק הזמני האוטומטי לשניים עשר חודשים חלף חמישה, והכיסוי הביטוחי האוטומטי יוחל גם במצבים בהם הוא לא קיים היום – במקרה של צמצום היקף העבודה בשיעור של 30% לפחות וכן בפוליסות ביטוחי מנהלים שהופקו לפני שנת 2013".

עצמאים באבטלה יוכלו למשוך חלק מהחיסכון הפנסיוני: בחוק פנסיה חובה לעצמאים ניתנת לעצמאי שנקלע לאבטלה האפשרות למשוך חלק מהכספים שהופקדו לקופת הגמל, על פי תנאים מסוימים. אף שחלפו יותר מ-3 שנים מאז שנחקק, התקנות שיסדירו את המשיכה לא הותקנו. כעת בכוונת משרד האוצר ורשות שוק ההו לאפשר לעצמאים למשוך את הסכום בפטור ממס.

לשכת התעסוקה בתל אביב (למצולמים אין קשר לנאמר בכתבה)
לשכת התעסוקה בתל אביב (למצולמים אין קשר לנאמר בכתבה)צילום: דודו בכר

דחייה בגביית ריבית פיגורים על איחור בהפקדות: משרד האוצר ורשות שוק ההון יקדמו תיקון תקנות שלפיו תתאפשר דחייה בת שבועיים שמועד שממנו נדרשים הגופים המוסדיים להתחיל לגבות ריבית פיגורים בשל איחור בהפקדות המעסיק לקופת הגמל. תוקף התקנות יוגבל בזמן.

דו"חות כספיים: הרשות תקל על חברות הביטוח בתחום ההון העצמי ובעמידה בדרישות סולבנסי 2. היא אישרה איחוד של הבטוחות הנדרשות תחת כל ענף, ולא תחת כל מכשיר ביטוחי.

בנוסף, הגופים המוסדיים נדרשים לספק גילוי לגבי ההשלכות הכמותיות והאיכותיות של אירועי משבר הקורונה לאחר תאריך המאזן על תיקי הנוסטרו שלהם, דמי הניהול שהן גובות והיבטים נוספים. הרשות גם תאפשר למוסדיים שורה של הקלות בדיווחים הנידרשים לממונה על שוק ההון כולל דחייה בתאריך מתן התשובות על ביקורות שביצעה.

הרשות אף הורתה על הקלות בפעילות סוכני הביטוח ותאפשר להם לקיים ייעוץ טלפוני, חרף הדרישה לקיום פגישה פנים מול פנים.

ניצול הזדמנויות בשוק ההון: הרשות פועלת כדי להסיר חסמים ולקדם תמריצים מיידיים לשוק ההון. ברשות מכירים בכך שהמשבר עלול להביא למשבר נזילות בבורסה ובקרב הגופים המוסדיים, בהתאם בכוונתה לאפשר חריגה לתקופה מוגבלת מהדרישות הנוקשות של ועדת חודק. אלה הטילו מגבלות שונות על רכישת אג״ח. לפיכך, יוכלו המוסדיים לרכוש אג״ח על בסיס אנליזות פנימיות, בלי לעמוד בכל דריושת ועדת חודק. כמו כן, כל גוף מוסדי יוכל להחזיק עד 49% מערכה הנקוב של סדרת אג"ח, לעומת 25% כיום. זאת כדי לאפשר לגופים המוסדיים לנצל הזדמנויות רכישה לטובת העמיתים, ולהגביר את נזילות המסחר של איגרות חוב קונצרניות בבורסה. ההקלה תחול על רכישות אג"ח קונצרניות מכספי העמיתים בלבד, ותוגבל לשישה חודשים.

השקעה בחברות פיננסיות: גופים המנהלים כספי לקוחות יוכלו לרכוש עד 7.5% ממניותיהם של גופים מוסדיים עם בעל שליטה, לעומת 5% כיום. מדובר בשיעור זהה לגובה האחזקות בגוף מוסדי ללא גרעין שליטה. הרשות תאפשר מתן היתר החזקה במסלול מקוצר, אך תמשיך להקפיד כך שבעל השליטה בגוף המנהל כספי לקוחות שביקש היתר החזקה לא יוכל להחזיק בעצמו יותר מ-5% ממניות הגוף המוסדי המוחזק.

משה ברקת, יו"ר רשות שוק ההון
משה ברקת, יו"ר רשות שוק ההוןצילום: אוליבייה פיטוסי

הרשות תאפשר למוסדיים להעמיס על החוסכים את דמי הניהול של קרנות הסל, ובלבד שמדובר בקרנות סל ישראליות הפועלות בישראל. הרשות פעלה כדי להכליל גם נותני שירותים פיננסים מוסדרים שעוסקים במתן אשראי בהיקף נרחב ומפעילים מערכות P2P (כאלה שבבעלותם רישיון או אישור המשך עיסוק הניתן לעוסק ותיק או כאלה שצבר האשראי המדווח שלהם הוא יותר מ-200 מיליון שקל, נכון לסוף 2019) על מנת העמדה של מימון רב יותר למשק, ובפרט לעסקים קטנים ובינוניים.

הקלות לפינטק: ברשות פועלים כדי להקל על חברות הפינטק, אך הם טרם גיבשו את התקנות המאפשרות הקלות כאלה. מצב דומה חל גם בתחום האשראי החוץ בנקאי.

תגובות

הזינו שם שיוצג באתר
משלוח תגובה מהווה הסכמה לתנאי השימוש של אתר TheMarker