דו"ח ועדת הטייקונים

"תפקוד רשות שוק ההון אינו מספק בעליל"

ועדת החקירה להסדרי אשראי ללווים גדולים מבקרת בחריפות את רשות שוק ההון: "אינה עוקבת כראוי אחר השווקים שבפיקוחה" ■ הוועדה ממליצה לשים דגש רגולטורי על מצב שבו מגייסי הון משפיעים באופן אסור על בעלי תפקיד בגופים המוסדיים שמהם הם מגייסים

אסא ששון
משה ברקת, ראש רשות שוק ההון והביטוח
משה ברקת, ראש רשות שוק ההון והביטוחצילום: אוליבייה פיטוסי
אסא ששון

"מסקנת הוועדה היא כי תפקוד רשות שוק ההון בכל הנוגע לפיקוח ובקרה על מתן אשראי אינו מספק בעליל ואינו נותן מענה ראוי לאחריות הרבה המונחת על כתפי הרשות מתוקף תפקידה המרכזי בשווקים הפיננסיים" - כך קובעת ועדת החקירה הפרלמנטרית להסדרי אשראי ללווים גדולים לגבי תפקוד רשות שוק ההון.

הגופים המוסדיים העניקו אשראי של כ-100 מיליארד שקל נכון לסוף 2017 מתוך סך נכסים של כ-1.6 טריליון שקל. הממונה על שוק ההון רואה את האשראי הלא-סחיר במערכת המוסדית, ובפרט בהלוואות המותאמות מטעם המוסדיים, כפעילות שיש לעודדה ברמה המשקית, שכן היא יוצרת תחרות ממשית לבנקים. בשנים האחרונות, עם השינויים בתחום החיסכון הפנסיוני והיעדר חלופות להשקעת כספי חיסכון אלה, גדל משמעותית חלקן של ההלוואות המותאמות של המוסדיים בכלל האשראי לסקטור העסקי. בדבריו לוועדה הבחין הממונה, משה ברקת, בין מתן אשראי לבעלי שליטה לרכישת אמצעי שליטה ובין אשראי לחברות, ובפרט חברות תפעוליות, וציין כי אשראי לבעלי שליטה ולרכישת שליטה "כמעט ולא ניתן על ידי הגופים המוסדיים בעבר".

בדו"ח נכתב גם כי "למרות בקשת הוועדה לקבל את המחקרים שהרשות ערכה במהלך השנים, בין היתר בתחום האשראי, לא הוצג בפני הוועדה ולו מחקר מהותי אחד. יצוין כי על פי מבנה הרשות מחלקת מחקר ומידע כלכלי מונה שני עובדים בלבד".

חברי הוועדה מציינים כי עיקר הבעיה היא במערכת הביקורת של רשות שוק ההון. "ביקורות הרשות הן בהיקף מצומצם ביותר, שאינו הולם את היקף הפעילות המפוקחת, ומתמקדות ברובן בבדיקה תהליכית, ללא בדיקת עומק מהותית. הרשות אינה עוקבת כראוי אחר השווקים שבפיקוחה, ובתחומים רבים נראה שהיא פועלת באיחור רב ביחס לקצב התפתחותם של השווקים הפיננסיים. התוצאה היא תת-אכיפה בתחום הכשלים במתן אשראי על ידי הגופים המוסדיים".

"צורך דחוף בשינוי"

הוועדה התמקדה גם במה שמכונה ארביטראז' רגולטורי, כלומר הפערים בין הרגולציה בשוק הבנקאי - שעליו אחראי הפיקוח על הבנקים - לבין הרגולציה על השוק החוץ-בנקאי, שעליו אחראית רשות שוק ההון. החשש הוא שפערים אלה מנוצלים על ידי לווים גדולים. "הוועדה סבורה כי יש צורך דחוף בשינוי רחב ומהותי בהיקפם ובאיכותם של הליכי הפיקוח, הבקרה והאכיפה בשוקי ההון במדינת ישראל לשם המשך שימור יציבותם של הגופים המוסדיים המפוקחים, השאת חסכונות הציבור ומניעת מתן אשראי בתנאים מועדפים ללווים גדולים, על כל העיוותים המשקיים הנגזרים מכך", כותבים חברי הוועדה בדו"ח.

עוד עולה מהדו"ח כי הרשות אינה מטפלת כראוי במעורבות בעלי השליטה בגופים המוסדיים. לדברי הוועדה, כדי להבטיח ציות והרתעה אפקטיבית יש צורך דחוף בהסדרה של נושא זה, ובכלל זה הסמכה לנקוט הליכי אכיפה משמעותיים.כפי שעולה מהדו"ח, הסנקציות המינהליות הקבועות בחוק שרשות שוק ההון מוסמכת להטיל אינן מספיקות לביסוס הרתעה רגולטורית.

מהמלצות הוועדה עולה כי היא מצפה שתוקם מחלקת חקירות ייעודית ברשות שוק ההון, שתהיה בעלת סמכויות חקירה מקבילות לסמכויות החקירה של רשות ניירות ערך ורשות התחרות. עוד מצפים חברי הוועדה מרשות שוק ההון להציג לממשלה תוכנית מפורטת, שתאפשר לרשות שוק ההון לעמוד במשימותיה הרבות בפיקוח, בקרה ואכיפה בשוקי ההון. על הממשלה להנהיג שינויים מהותיים ברשות בכל הנוגע לכוח אדם, משאבים, גמישות ניהולית, הגדרת מעמד הרשות, עצמאות הרשות ועוד, ובאשר לשינויים שיישומם טעון תיקון חקיקה – לגבש הצעת חוק לשם כך.

עוד עולה מהמסקנות כי בשל הפוטנציאל לניגודי עניינים הכרוך בניהול כספי הציבור, על הרשות לשים דגש על מצב שבו בעלי תפקיד בגופים שמגייסים מקורות מימון מהגופים המוסדיים משפיעים השפעה אסורה על בעלי תפקיד בגופים המוסדיים. על הרשות לעקוב אחר תופעה זו באמצעות ביקורות ובדיקות מינהליות בתכיפות רבה, ולהטיל עיצומים כספיים או אמצעי אכיפה מינהליים נוספים אם מצאה מקרים של השפעה אסורה.

הוועדה ממליצה שבדו"ח השנתי של רשות שוק ההון יהיה פרק שמוקדש למגוון ההשקעות שמבצעים הגופים המוסדיים, ובכלל זה לאשראי להלוואות מותאמות. כמו כן ייצא פורמט דיווח אחיד לגופים המוסדיים, ואלה יציגו בדיווחיהם פירוט של כל ההשקעות, ובכללן ההלוואות המותאמות, בפירוט שמי. כמו כן, הוועדה ממליצה כי הגופים ידווחו באופן פומבי על התשואה שרשמו בכל אחת מקבוצות הנכסים שבהן השקיעו במהלך השנה, וכן יציגו תמצית מנהלים בקשר לביצועים בפועל.

תגובות

הזינו שם שיוצג כמחבר התגובה
בשליחת תגובה זו הנני מצהיר שהינני מסכים/ה עם תנאי השימוש של אתר הארץ