אסא ששון

ביום רביעי האחרון אושר בכנסת חוק ההסדרים. במסגרת החוק, נכלל פרק יצירתי וחסר תקדים, הקובע כללים למיסוי כספים שהופקדו על ידי מעסיק למרכיב הפיצויים בקופות גמל על שם העובדים. בראיון עם רן קלי, מנכ"ל סוכנות ההסדרים הפנסיונית קלי, הוא מסביר מה חשוב לבצע רגע לפני שהחוק נכנס לתוקפו בתחילת 2017.

מהיכן "נולד" הרעיון למסות כספי פיצויים המופקדים לקופות גמל?

רן קלי
רן קליצילום: אייל טואג

"נכון להיום, תשלומים ששילם מעסיק למרכיב הפיצויים בתוכניות לביטוח פנסיוני פטורים ממס בידי העובד במועד שבו שולמו לקופות הגמל, מכל רמת שכר שהיא. כל זאת, היכן שתשלומי המעסיק לתגמולים, וכן תשלומי המעסיק לקרן השתלמות תחומים בתקרה - שמעליה מחויב העובד בשווי למס.

"במסגרת המאמץ להגברת גביית המסים בתקציב המדינה, נקבעה לראשונה תקרת פיצויים, כאשר סכומים ששילם מעסיק מעליה - יראו אותם כהכנסת עבודה בידי העובד במועד שבו שולמו לקופת הגמל. כל זאת, למרות שבחלק מן המקרים (היכן שלא חל סעיף 14 לחוק פיצויי פיטורים), לא קמה עדיין לעובד הזכאות לכספים".

האם שונתה אגב כך, הגדרת הבעלות על פיצויי פיטורים?

"הצעת החוק המקורית כללה תיקונים בחוק פיצויי פיטורים, כך שכספי פיצויים שיופקדו לקופות גמל לקצבה בעד העובד יהיו שייכים לעובד, והמעסיק לא יהיה רשאי למשוך אותם חזרה - אלא במקרים שבהם נשללה זכאותו של העובד לפיצויי פיטורים לפי החוק. כמו כן, הוצע במקור לקבוע שכספי הפיצויים שהפקיד מעסיק לקופת גמל לקצבה יבואו במקום פיצויי פיטורים שהעובד זכאי להם, אלא אם כן נקבע אחרת בהסכם שבין העובד למעסיק. אולם, בסופו של דבר, לא אושרו הסעיפים הנוגעים לתיקון סעיף 14 לחוק פיצויי פיטורים, והם פוצלו להצעת חוק שתידון בנפרד מחוק ההסדרים".

מהי תקרת הפיצויים?

"תקרת הפיצויים תעמוד על משכורת העובד או 32,000 שקל - הנמוך מבין השניים. תשלומי המעסיק לפיצויים (בשיעור 8.33%) מעבר לתקרה, דהיינו, מחלק השכר העולה על 32,000 שקל - יראו אותם כהכנסת עבודה של העובד במועד שבו שולמו לקופת הגמל. משכך, יחויבו סכומים אלו במס על פי שיעור המס השולי, וכן בניכוי דמי ביטוח לאומי ומס בריאות (בכפוף לתקרות)".

הפקדות לאילו קופות גמל כפופות לתקרת הפיצויים?

"תקרת הפיצויים חלה על תשלומי המעסיק למרכיב הפיצויים בקופות גמל לקצבה על שם העובדים. היות ומאז שנת 2008 מיועדות הפקדות אל כל מכשירי החיסכון הפנסיוני למטרת קצבה, חלה תקרת הפיצויים על קרנות פנסיה, ביטוחי מנהלים וקופות גמל כאחד. יוצא דופן יחידי הוא קרנות הפנסיה הותיקות, שנסגרו להצטרפות עמיתים חדשים בשנת 1995, ועליהן לא יחול המיסוי האמור. כמו כן, אין הוא נוגע לעובדים בפנסיה תקציבית".

מה דין השלמות לפיצויים?

"בתאימות עם תקרת הפיצויים, נקבעה גם תקרה להשלמת פיצויים על ידי מעסיק לקופות גמל לקצבה עבור העובדים. משכך, השלמת פיצויים לקופות עד לתקרה בסך 32 אלף שקל כפול שנות העבודה לא תמוסה בשלב ההפקדה, על פי הדין שקיים כיום; אך השלמת פיצויים לקופות בסכום העולה על התקרה, יראו אותה כהכנסת עבודה של העובד במועד שבו שולמה לקופת הגמל, והיא תחויב בשווי למס".    

מהם כללי המיסוי בשלב המשיכה?

"למניעת כפל מס, נקבע בחוק מפורשות כי תשלומי המעסיק מעל התקרה לפיצויים, או להשלמה לפיצויים שחויבו במס בידי העובד במועד הפקדתם לקופת הגמל - לא ישובו וימוסו במועד משיכתם מקופת הגמל. באופן ספציפי, הוגדר כי פיצויים ששולם עליהם מס 'בשלב הכניסה' (הפקדה) לתוכנית; ב'שלב היציאה' (משיכה) יחול עליהם -

1. אם נמשכו מן הקופה בסכום הוני (חד-פעמי) - מס רווחי הון בלבד.

2. אם נמשכו בדרך של קצבה חודשית - ייחשבו קצבה מוכרת, הפטורה ממס במלואה (קרן וריבית).

"אשר לכספי פיצויים שנצברו בקופות כפועל יוצא של תשלומי המעסיק מתחת התקרה לפיצויים - נותר בעינו ללא שינוי הפטור ממס בעת סיום עבודה בסך 12,230 שקל לשנת עבודה, כנגד כספי פיצויים/מענקי פרישה הוניים".

מהן הפעולות המומלצות לביצוע לפני סוף השנה?

"חלון הזדמנויות לחיסכון במס לעובדים בכירים, ללא הגדלת עלויות למעסיק, קיים בעת ביצוע השלמות חוב ותק פיצויים לפני 31 בדצמבר 2016, עבור עובדים בכירים בכלל, ועבור עובדים בכירים המסיימים את עבודתם, בפרט".

כיצד מומלץ לנהוג בהקשר עם מסיימי עבודה?

"עובדים שפרשו מעבודתם לאחרונה, ומתקיימים בהם כל אלו -

1. שכרם עולה על 32,000 שקל.

2. הסכם עבודתם אינו כולל סעיף 14 לחוק פיצויי פיטורים.

3. קיים פער בין מכפלת השכר האחרון X שנות העבודה, לבין צבירת הפיצויים בקופות.

"עבור עובדים כאמור, מומלץ בחום לבצע השלמת חוב וותק פיצויים לקופות (למטרת רצף לקצבה ו/או רצף זכויות מעסיקים), לפני 31 בדצמבר 2016. כל זאת, על מנת להימנע מניכוי מס במקור בשיעור המס השולי, בעת תשלום השלמת הפיצויים לאחר 1 בינואר 2017. עובדים העונים על קריטריונים כאמור, וידוע כי הם עתידים לסיים את עבודתם בתחילת 2017, ירצו אולי להקדים את מועד פרישתם לפני סוף 2016".

תגובות

הזינו שם שיוצג באתר
משלוח תגובה מהווה הסכמה לתנאי השימוש של אתר TheMarker