סיון איזסקו

בנק מזרחי טפחות בניהולו של אלי יונס חתם את הרבעון הראשון של 2013 ברווח נקי של 280 מיליון שקל, גידול של 11.6% ביחס לרבעון המקביל אשתקד. הרווח הרבעוני משקף תשואה שנתית על ההון של 13.1%.

הבנק הציג הכנסות בהיקף של 1.2 מיליארד שקל, גידול של 5% ביחס להכנסות הבנק ברבעון המקביל אשתקד. הגידול בהנכסות מורכב מעלייה של 6.2% בהכנסות הריבית וגידול של 2.2% בהכנסות הבנק מעמלות שהסתכמו ב-373 מיליון שקל ברבעון.

היקף האשראי של הבנק צמח ב-8.5% לעומת הרבעון המקביל אשתקד וצמח ב-1.5% ביחס לסוף הרבעון הקודם. לראשונה חצה תיק האשראי של הבנק את רף ה-130 מיליארד שקל. הגידול באשראי נובע בעיקרו ממגזר העסקים הקטנים, משכנתאות ומשקי בית. במאזן הבנק בולטת החולשה בפעילות האשראי לעסקים הגדולים (מגזר עסקי) ובפעילות האשראי לעסקים הבינוניים (מגזר מסחרי).

האשראי של מזרחי טפחות למגזר העסקי ירד מאז בתוך רבעון ב-2.7% (ירידה בקצב שנתי של 11.2%). האשראי למגזר המסחרי ירד ב-1% במהלך הרבעון. הירידה בפעילות מול המגזר העסקי נרשמה בניגוד לאסטרטגיה המוצהרת של הבנק שהיא לפעול להגדלת היקפי הפעילות במגזר זה.

כתבות נוספות באתר TheMarker

המדינה מוותרת על הפריפריה: מתכננת חצי מיליון דירות במרכז

אלו מותגים ייעלמו בקרוב מהנוף האמריקאי?

ההפרשות להפסדי אשראי הסתכמו ב-34 מיליון שקל בלבד, שהם כ-0.1% (במונחים שנתיים) מתיק האשראי של הבנק. לשם השוואה ברבעון המקביל אשתקד עמד שיעור ההפרשות על 0.22%.

הבנק מדווח עוד כי בדו"חות הרבעון השני שיפורסמו בחודש אוגוסט הקרוב, תבוצע הפרשה להפסדי אשראי בהיקף של 180 מיליון שקל (ברוטו) בגין תיק המשכנתאות של הבנק. הפרשה זו צפויה להקטין את הרווח הנקי של מזרחי טפחות בכ-115 מיליון שקל. הפרשה בהיקף זה עלולה להקטין את התשואה על הון שהבנק יציג בדוחות הרבעון השני בכ-5.4%.

ההפרשה עליה דיווח בנק מזרחי טפחות היא בעקבות ההוראה של המפקח על הבנקים דודו זקן שדרש מכל הבנקים לשמור על שיעור הפרשה קבוצתית להפסדי אשראי בגין תיק המשכנתאות בשיעור שלא יפחת מ-0.35% מהיקף המשכנתאות שהבנק העמיד. מזרחי טפחות ששמר על שיעור הפרשה נמוך מזה, יבצע השלמה להפרשה על מנת לעמוד בדרישות המפקח.

במקור, הבנקים ביקשו מהמפקח כי יאשר לרשום את ההפרשה במאזן הבנק, מבלי שהסכום יירשם בדוח רווח והפסד. אולם, המפקח סירב לבקשה זו וכתוצאה מכך בנקים שביצעו עד כה הפרשות בשיעור נמוך מ-0.35% יידרשו לבצע השלמות בדוחות הרבעון השני, במסגרת דוח רווח והפסד.

במערכת הבנקאות מעריכים כי הרווח הנקי של מזרחי טפחות לרבעון השני יספוג פגיעה מסויימת אך הרווח לא יקטן במלוא גובה ההפרשה. בין היתר בזכות השפעות החיוביות של המדד המחירים לצרכן על תוצאות הבנק לרבעון השני ובשל היכולת של הבנק לנצל את העליות בשוק האג"ח שיאפשרו הכרה ברווח ממימוש ני"ע, אם אכן יבוצעו כאלו.מנכ"ל הבנק אלי יונס מסר עם פרסום הדו"חות כי "הבנק הגדיל את בסיס ההון שלו בכ-15% ורשם עליה ביחס הון רובד 1 לרמה של 8.71%. מגמה זו תימשך גם ברבעונים הבאים והבנק צפוי להגיע ליחס הון רובד 1 של 9%, עוד לפני המועד שנקבע על ידי בנק ישראל".

יונס ציין כי "המשך ההתמתנות בפעילות הכלכלית והשלכותיה על המשק בכלל ועל הסקטור העסקי בפרט הביאו לקיטון בביקוש לאשראי לעסקים. כנגד מגמה זו, המשיך הבנק גם ברבעון הראשון של השנה להעמיק, וביתר שאת, את פעילותו מול משקי הבית ומגזר העסקים הקטנים, המתאפיינים בפיזור רב יותר ובסיכון נמוך יחסית. הרחבת הפעילות באה לביטוי הן בהגדלת האשראי שהבנק מעמיד לשתי האוכלוסיות והן בצמיחה בהיקף הפיקדונות שהן מפקידות בבנק".

יונס מסר עוד כי "מזרחי-טפחות ממשיך לשמור על מעמדו המוביל בשוק המשכנתאות, חרף התגברות התחרות, ההכבדה הרגולטורית על הענף והתמורות שעוברות על שוק הנדל"ן. ברבעון הראשון של השנה הבנק אף הגדיל את הפער מן המתחרים והגיע לנתח שוק ממוצע של למעלה מ-37% בתחום ההלוואות לדיור (למטרת מגורים כולל הלוואות באחריות המדינה). הצלחה זו הנובעת, רובה ככולה, מן המקצועיות והמומחיות של בנקאי המשכנתאות שלנו ומן העוצמה המיתוגית של "טפחות", הושגה במקביל לשמירה על מדיניות חיתום שמרנית ובחינה מוקפדת של כושר ההחזר של הלווים, גם בתרחיש של עליית הריבית במשק והרעה נוספת במצב הכלכלי".

תגובות

הזינו שם שיוצג באתר
משלוח תגובה מהווה הסכמה לתנאי השימוש של אתר TheMarker