ההפסד של אי.די.בי תיירות קטן 
ב-65% ב-2012 - ל-39 מיליון שקל

חברת התיירות של תאגיד אי.די.בי עברה לרווח תפעולי ב-2012, אבל אינה מסוגלת לעמוד בנטל אשראי בנקאי ואג”ח של 483 מיליון שקל - למרות הלוואות ושטרי הון של 266 מיליון שקל שהזרימה לה אי.די.בי פיתוח

יורם גביזון
יורם גביזון

>> ההידרדרות הפיננסית המתמשכת של קבוצת אי.די.בי גררה ב–2012 לראשונה תביעה על סכום של עד 480 מיליון שקל ובקשה להכיר בה כתביעה ייצוגית. התביעה הוגשה בין היתר נגד נוחי דנקנר, יו"ר הקבוצה, ואבי פישר, לשעבר המשנה למנכ"ל אי.די.בי אחזקות, בגין הרכישה הכושלת של גנדן תעופה ותיירות מידי גנדן הולדינגס, שבבעלותם האישית של דנקנר, פישר ואחרים. מהדו”חות הכספיים של אי.די.בי פיתוח ניתן לעמוד על היקפה של השמדת הערך לבעלי המניות כתוצאה מרכישת גנדן תעופה ותיירות.

אי.די.בי תיירות, החברה האם של חברת התעופה ישראייר, אמנם הקטינה משמעותית את הפסדיה 
ב–2012, אבל היא עדיין מהווה סיכון לאי.די.בי פיתוח, שבבעלותה המלאה של אי.די.בי אחזקות, ומחלישה את יכולתה של אי.די.בי פיתוח להחזיר את חובה לבעלי איגרות החוב שהנפיקה.

דנקנר גרר את משקיעי אי.די.בי להרפתקה של חצי מיליארד שקל בשלוש שנים

הסיבה לכך היא שאי.די.בי פיתוח ערבה ישירות להתחייבויות פיננסיות בסך 220 מיליון שקל מתוך התחייבויות כוללות של 483 מיליון שקל של אי.די.בי תיירות, לאחר שאי.די.בי תיירות פרעה תשלומי קרן וריבית ב–49 מיליון שקל ב–2012.

כך, אי.די.בי פיתוח ערבה להלוואה של עד 142 מיליון שקל, שתיפרע באפריל 2014. היא נתנה ערבות בסכום של עד 6.7 מיליון שקל להלוואה שאי.די.בי תיירות לקחה מבנק, וגם ערבה לפירעון של איגרות חוב להמרה שנושאות ריבית שנתית של 8.75% בסכום כולל של 71 מיליון שקל, שהונפקו לקרן סקיי של צבי יוכמן ויצחק סוארי. איגרות החוב האלה אמורות להיפרע באוגוסט 2013. בנוסף, אי.די.בי פיתוח סיפקה מכתב תמיכה להלוואה של 226 מיליון שקל שלקחה ישראייר למימון רכישתם של שלושה מטוסים.

מעבר להתחייבויות הפיננסיות כלפי גורמים חיצוניים, אי.די.בי תיירות חייבת 266 מיליון שקל לאי.די.בי פיתוח בגין סכומים שהזרימה לה באמצעות הלוואות בעלים, שטרי הון ושטר הון צמית ‏(ללא מועד פירעון‏) שהונפקו לה מאז רכישתה בנובמבר 2009. ההיקף הכולל של הון שקבוצת אי.די.בי ריתקה לטובת הרפתקת התיירות שאירגנו לה דנקנר ופישר הוא 486 מיליון שקל, וכל זאת כדי לקבל חברה שצברה גירעון בהון העצמי של 140 מיליון שקל.

ההלוואות הבנקאיות בסכום כולל של 483 מיליון שקל שקיבלה אי.די.בי תיירות אמורות להיפרע ב–2013–2014, וכוללות הלוואה של 226 מיליון שקל שקיבלה ישראייר לצורך רכישת שלושה מטוסים מחברת איירבאס. אי.די.בי תיירות הגיעה להסכמות בלתי מחייבות עם הבנק בנוגע לדחיית הפירעון של תשלום קרן ההלוואה ל–2014.

הפחיתה הוצאות ועברה לרווח תפעולי

ישראייר מצמצמת הפסדים

ישראייר, חברה בת בבעלותה המלאה של אי.די.בי תיירות, לא ביצעה עד כה הפרשה של 7.5 מיליון דולר בגין מקדמה ששילמה ב–2011 על המטוס השלישי מתוך מטוסי איירבאס 320–A שרכשה. ישראייר גם לא העבירה סכום שהיתה אמורה לשלם במחצית הראשונה של 2012, ובהסכמה עם איירבאס נדחה מועד האספקה של המטוס מאוגוסט 2013 למועד לא ידוע. ישראייר מעריכה שלמרות העיכוב תעביר בסופו של דבר את התשלום לאיירבאס ולכן לא ביצעה הפרשה לירידת ערך המקדמה הראשונית שנתנה.

ישראייר לא עמדה באמות המידה הפיננסיות בקשר לאשראי ב–228 מיליון שקל, אבל הגיעה להסכמות עם הבנקים על השהייתן עד לפירעון המלא של ההלוואות מאותם בנקים - כל עוד ישראייר עומדת בפירעונות אלה. ישראייר מדגישה שנכון למועד הדו”ח היא עומדת בתנאי הפירעון.

אי.די.בי פיתוח מציינת שכדי לממן את מרכיב ההון העצמי בתשלומים בגין המטוסים שרכשה ישראייר, את פירעון הלוואות בנקאיות, את רכישת מניותיו של צבי מרום, השותף בדיזנהויז, ותשלומים בגין תביעות כמו התביעה שהגישה חברת נצבא, העמידה לאי.די.בי תיירות ב–2011–2012 הלוואות בעלים ושטרי הון בהיקף של 130 מיליון שקל.

אי.די.בי תיירות הפסידה 39 מיליון שקל ב–2012 ‏(30 מיליון שקל מפעילות שוטפת‏) לעומת הפסד של 112 מיליון שקל ‏(109 מיליון שקל מפעילות שוטפת‏) ב–2011. הירידה בהפסד נובעת מגידול של 11% ברווח הגולמי ל–224 מיליון שקל, למרות ירידה של 4.5% בהכנסות בהשוואה ל–2011, ל–1.2 מיליארד שקל.

אי.די.בי תיירות הפחיתה את הוצאות המכירה ב–13% ל–133 מיליון שקל ב–2012 ואת הוצאות ההנהלה והכלליות ב–6.6% ל–98 מיליון שקל - ועברה לרווח תפעולי של 4.5 מיליון שקל ב–2012 בהשוואה להפסד תפעולי של 85 מיליון שקל ב–2011 ולרווח תפעולי תזרימי ‏(EBITDA‏) של 41 מיליון שקל ב–2012 לעומת הפסד EBITDA של 20 מיליון שקל ב–2011.

מתאוששת מההתרסקות

אורי סירקיס, מנכ”ל ישראייר, ציין שהחברה מתנהלת ללא הזרמות מאי.די.בי פיתוח למימון פעילותה השוטפת החל ברבעון השני של 2012. לדבריו, הכנסותיה של ישראייר צמחו ב–12.5% ב–2012 לרמה של 360 מיליון שקל, והרווח הגולמי עלה ב–53% ל–98 מיליון שקל. ישראייר עברה לדבריו לרווח תפעולי של 6 מיליון שקל ב–2012, בהשוואה להפסד תפעולי של 23 מיליון שקל ב–2011. ישראייר עברה ל–EBITDA חיובי של 31 מיליון שקל ב–2012 - כלומר 8.6% מהמחזור - בהשוואה ל–EBITDA שלילי של 6 מיליון שקל ב–2011.

סירקיס מייחס את השיפור ברווחיות למיזוג בין ישראייר לנתור ולהקטנת מספר העובדים ב–80 ל–490 מועסקים בסוף 2012. שיפור זה הביא לעלייה ביחס היעילות - היחס בין מחזור המכירות לשכר לעובד - ל–10.6 בחברה הממוזגת, בהשוואה ל–6.13 בישראייר ב–2011 ו–7.29 ב–2012, טרום המיזוג.

לדברי סירקיס היו גורמים נוספים לשיפור התפעולי. בהם הוא מונה את הגידול בתפוסת הנוסעים במטוסי ישראייר מ–80% ב–2011 ל–84% ב–2012; עלייה בנתח השוק של החברה בטיסות באילת מ–28% ל–32%; הכפלת הרווח ממכירת שירותי קרקע באילת; והעובדה שב–2012 לא נרשמה הפרשה לירידת ערך, בניגוד ל–2011 שבה נרשמה הפרשה של 36 מיליון שקל. לדברי סירקיס, היעד של ישראייר הוא להגיע לרווח נקי ול–EBITDA של 50 מיליון שקל ב–2013.

השיפור התפעולי איפשר לישראייר לחתוך את ההפסד הנקי ל–25 מיליון שקל ב–2012, בהשוואה להפסד של 50 מיליון שקל ב–2011, למרות קפיצה בהוצאות המימון - מ–5 מיליון שקל ב–2011 ל–25 מיליון שקל, כתוצאה מקליטת שלושה מטוסי 72–ATR באוגוסט 2011.

למרות השיפור התפעולי סובלת אי.די.בי תיירות מגירעון בהון של 140 מיליון שקל ומגירעון בהון החוזר של 489 מיליון שקל, שנובע ממרכיב מהותי של הלוואות בעלים, איגרות חוב ואשראי בנקאי. רואה החשבון של אי.די.בי תיירות הפנה את תשומת הלב למצבה הכספי, כולל גירעון בהון ובהון החוזר, וגם בדו”ח המבקר לדו”חות הכספיים של ישראייר הפנו רואי החשבון את תשומת הלב למצבה הכספי ולהצהרתה של אי.די.בי תיירות כי תתמוך בה לצורך פעילותה ותזרים המזומנים שלה עד מארס 2014.

אבי פישרצילום: עופר וקנין

בניגוד לבעלי המניות מהציבור, יוסי פישר, אחיו של אבי פישר, דווקא ראה ברכה מקבוצת אי.די.בי תיירות. יוסי פישר, שהועסק על ידי אי.די.בי תיירות מיולי 2005, קיבל ב–2010–2012 שכר בעלות מצטברת של 2.8 מיליון שקל, כולל 902 אלף שקל ב–2012. יוסי פישר סיים את תפקידו באי.די.בי תיירות בינואר 2013, שלושה חודשים בלבד לאחר הפסקת כהונתו של אחיו.

תגובות

הזינו שם שיוצג באתר
משלוח תגובה מהווה הסכמה לתנאי השימוש של אתר TheMarker