את ההחלטה המשפטית הזאת כל מנהל השקעות חייב להכיר

השופטת רות רונן אישרה לנהל תביעה ייצוגית נגד בנק ירושלים בשל פעילותו של בית ההשקעות כלל פיננסים בטוחה לפני שנמכר לבנק ■ התובע: בית ההשקעות היה צריך ליידע את הלקוחות כשרכש מניות ואג"ח של קונצרן אי.די.בי, שאליו השתייך

אפרת נוימן
אפרת נוימן
אפרת נוימן
אפרת נוימן

השופטת רות רונן מהמחלקה הכלכלית בבית המשפט המחוזי בתל אביב אישרה השבוע לנהל תביעה ייצוגית נגד בנק ירושלים — בשל פעילותו של בית ההשקעות כלל פיננסים בטוחה בתקופה שלפני מיזוגו עם הבנק.

כלל פיננסים בטוחה היה שייך עד למיזוג לקונצרן אי.די.בי, והתביעה הייצוגית הוגשה מכיוון שבית ההשקעות רכש בעבור לקוחותיו, בתיקי ההשקעות שניהל בעבורם, ניירות ערך של קבוצת אי.די.בי וחברות בקבוצה — בלי לקבל אישור של הלקוחות מראש ובמפורש. בכך, נטען בתביעה, ביצעו מנהלי ההשקעות פעולות שיש בהן ניגוד עניינים, ובית ההשקעות הפר לכאורה את האיסור לפעול בניגוד עניינים כלפי לקוחותיו, המוטל עליו בעיקר מכוח סעיף 15(א) לחוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות.

השופטת רות רונןצילום: אתר בתי המשפט

עם זאת, השופטת דחתה את בקשת האישור לנהל תביעה ייצוגית נגד מי שכיהנו כדירקטורים בבית ההשקעות, ובהם אביגדור קפלן, רוני אלרואי, שי טלמון ושוקי אברמוביץ'. עילת התביעה נגדם היתה רשלנות.

הבקשה לאישור תביעה ייצוגית הוגשה בנובמבר 2014 על ידי עתי צמחוני, באמצעות עורכי הדין יניב סטיס ושלומי מושקוביץ. מהבקשה עולה כי החברה ניהלה כ–6,500 תיקים ומיליארדי שקלים. התובע העריך את הנזק שנגרם לחברי הקבוצה במאות מיליוני שקלים.

עבור צמחוני נרכשו אג"ח של החברות אי.די.בי אחזקות, אי.די.בי פיתוח, כור ושופרסל — שגרמו לו להפסיד כ–18 אלף שקל (כ–40% מהשקעתו). ניירות הערך ה"נגועים" היו רק חלק מהתיק המנוהל שלו בבטוחה.

השופטת קבעה כי "המבקש הוכיח, נכון לשלב זה של הדיון, קיומו של ניגוד עניינים. ניגוד עניינים זה חייב את בטוחה לפעול בהתאם לדרישות הסעיף, קרי להימנע מלבצע עסקות בניגוד עניינים בלא קבלת הסכמתו של הלקוח מראש בכתב או באמצעות הטלפון בשיחה שתירשם".

"יש להביא בחשבון רק את אינטרס הלקוח"

שוקי אברמוביץ'צילום: אייל טואג

רונן בחנה את התנאים לקיומו של ניגוד עניינים אסור כפי שנקבעו בפסיקה ובספרות. מדובר בשני רכיבים שצירופם מייצר חשש לניגוד עניינים: כאשר לאדם ישנם יחסים מיוחדים עם אחר בנסיבות שבהן קיימת שליטה מסוימת מצדו על עניינו של אותו אחר; וכאשר קיימים אצלו שני אינטרסים שונים ומנוגדים: האינטרס המקצועי והענייני לביצוע תפקידו, ומנגד אינטרס זר לתפקיד (שיכול להיות כספי או אחר).

לגבי הרכיב הראשון, אין מחלוקת כי הוא מתקיים, שכן "בין מנהל תיקי השקעות לבין לקוחות קיימים יחסי שליחות מובהקים היוצרים יחסי אמון", קבעה השופטת. "הלקוח מפקיד את כספו בידיו ובשליטתו של מנהל התיקים, כדי שזה יפעל לטובתו, באופן מקצועי וענייני. האינטרס של הלקוח הוא לכן האינטרס היחיד שעל מנהל התיקים להביאו בחשבון במסגרת קבלת ההחלטות לגבי אופן ההשקעה של כספי הלקוח".

לגבי הרכיב השני, של האינטרסים המנוגדים, קבעה רונן כי המבקש הוכיח קיומו של ניגוד עניינים מובהק בהתאם למבחן האובייקטיבי. "אדם סביר שהיה יודע את כל העובדות הרלוונטיות, היה מניח כי כאשר בטוחה מבצעת עסקות במניות של חברות בקונצרן אי.די.בי, שאליו היא שייכת, היא עשויה לעשות כן, בין היתר, לצורך קידום אינטרסים זרים ותוך שימוש בכספי לקוחותיה — כספים שהועברו אליה על ידיהם, תוך אמון כי היא תפעל רק לטובתם ומנימוקים מקצועיים. מסקנה זו משמעה כי בטוחה היתה במצב של ניגוד עניינים".

השופטת רונן הוסיפה כי "האינטרס הזר של בטוחה לפעול לטובת בעל השליטה שלה — ששער מניות החברות בקונצרן אי.די.בי משפיע על בטוחה בצורה משמעותית — אינו עניין של מה בכך, והוא מקים זיקה נוגדת בעלת עוצמה, שדי בה כדי להצדיק בנסיבות העניין את המסקנה בדבר קיומו של ניגוד עניינים.

"בידי בטוחה כוח אדיר לפעול לטובת בעלת השליטה בה באמצעות כספי לקוחותיה, כאשר מנגד היא עצמה אינה מסכנת דבר בפעילות, הנעשית בכספים שאינם שלה", אמרה.

אף שהנתבעים טענו כי מכיוון שלחשבונו של צמחוני נרכשו רק אג"ח של אי.די.בי, הוא אינו יכול לייצג לקוחות שלחשבונם נרכשו מניות של הקונצרן — רונן לא קיבלה את הטענה. היא קבעה כי בשלב זה הוכח כי קיים ניגוד עניינים ביחס לעסקות שביצעה בטוחה בעבור לקוחותיה באג"ח וגם במניות של קונצרן אי.די.בי."לא כל חברי הקבוצה צריכים להיות בעלי עילת תביעה זהה לחלוטין לזאת של המבקש", קבעה השופטת.

בית המשפט הדגיש כי כדי לבדוק אם בטוחה פעלה בניגוד עניינים, אין צורך להתייחס לשאלה אם פעולותיה והחלטות ההשקעה שלה היו טובות ללקוח או "סבירות". לפי השופטת, ברגע שפעולה בוצעה כשבטוחה היתה במצב של ניגוד עניינים, בלא שניתנה לה הסכמה מראש, אין צורך שבית המשפט יבחן את השאלה אם גם מנהל תיקים אחר, סביר, היה פועל באופן דומה, או אם זו היתה החלטה טובה לגופה או לא.

עו"ד יניב סטיסצילום: פרג'

לנתבעים היו טענות נוספות, ובהן הטענה החלופית כי גם אם היה קיים ניגוד עניינים בעת רכישת ניירות הערך, הוא נרפא לאחר שבמסמכי החתימה של פתיחת החשבון הצהיר המבקש כי ידוע לו שעשויה להיות זיקה בין בטוחה לבין נכסים פיננסיים שיש לה זיקה אליהם. רונן לא קיבלה את הטענה וקבעה כי "אין מקום להטיל על הלקוח את הנטל להסיק ממסמכים שעליהם חתם עם פתיחת החשבון הנוגעים לעניין אחר (נכסים פיננסיים), מסקנות לגבי פעולות לרכישת ניירות ערך שיבוצעו מאוחר יותר בחשבונו".

רונן העירה כי טיעון זה בעייתי, מכיוון שמצד אחד הנתבעים מכחישים שקיים ניגוד עניינים ברכישת ניירות ערך של חברות בקונצרן — ומצד שני הם טוענים כי התובע היה צריך להסיק בעצמו שקיים ניגוד עניינים מהמסמכים שעליהם חתם.

מיהם חברי הקבוצה שיכולים לתבוע?

התובע טען כי הפיצוי לו ולחברי הקבוצה צריך להיות מחושב לפי שיטה המבוססת על ההפרש בין הערך שבו נרכשו ניירות הערך של קונצרן אי.די.בי בעבורו ובעבור יתר חברי הקבוצה, לבין ערכם בסמוך לגילוי ההפרה (שיטת "פיצויי ההשבה"). בפסיקה נקבע כי פיצוי בשיטה זו צריך להיות מצומצם. רונן קבעה כי התובע הוכיח ברמה הנדרשת כי מתקיימות הנסיבות שלפיהן יש לבחון את הנזק לפי שיטה זו. בשלב הבא של הדיון יהיה מקום לבחון אם המקרה הוא חמור מספיק כדי שיאפשר שיטת חישוב כזאת, הנשמרת למקרים שבהם מתקיימות נסיבות עובדתיות חריגות.

התביעה נגד הדירקטורים נדחתה מכיוון שהתובע לא הרים את הנטל הנדרש, והטענות המועטות המתייחסות לדירקטורים נוסחו בצורה כוללנית וסתמית. "המבקש לא הוכיח קיומה של אחריות אישית של הדירקטורים בעילת הרשלנות", ציינה השופטת.

הקבוצה שבשמה תתנהל התביעה הייצוגית תכלול את לקוחות בטוחה שבוצעו בחשבונם רכישות של ניירות ערך של קונצרן אי.די.בי בתקופה של עד שבע שנים שלפני הגשת בקשת האישור. הקבוצה לא תכלול את מי שבוצעו בחשבונו רכישות של ניירות ערך לאחר המיזוג של בטוחה עם בנק ירושלים (דצמבר 2013) — שכן בתקופה זו כבר פסק ניגוד העניינים העומד במרכז התביעה.

מבחינת החשיפה שיש לבנק ירושלים, כלל פיננסים התחייבה לשפות את בנק ירושלים בסכום של עד 250 מיליון שקל בגין נזקים הנובעים מאירועים שאירעו בכלל בטוחה לפני מועד המכירה.

לחצו על הפעמון לעדכונים בנושא:

כתבות מומלצות

מטוס של וויז אייר. החברה הציעה פיצוי של 600 יורו

אל על מובילה בביטולים, המטוס של וויז אייר "קיבל מכת ברק": קיץ כאוטי בנתב"ג

רכבת תחתית בספרד. הקמת המטרו בישראל מוערכת בעלות של 150 מיליארד שקל

מיליארדים מהפקעות קרקע, סמכויות אגרסיביות, ופוליטיקה קטנה: המלחמה על חוק המטרו

סטודנטים באוניברסיטה העברית בירושלים. שיעורי התעסוקה עולים בהתמדה עם העלייה ברמת ההשכלה

איך מטפסים לעשירון השכר העליון — ומי מצא דרך עקיפה כדי להגיע אליו

גמר אקס פקטור. הוחלט שלא תשמש יותר לבחירת הנציג לאירוויזיון

"הכל זה הוא": שורת עזיבות ורייטינג צונח - למה רשת מובסת בקרב מול קשת?

תגובות

הזינו שם שיוצג באתר
משלוח תגובה מהווה הסכמה לתנאי השימוש של אתר TheMarker

כתבות שאולי פספסתם

כספומט ביטקוין ברומניה. רשתות בלוקצ'יין שיצליחו לשרוד את התקופה הנוכחית - ייתכן שיזכו בכל הקופה

המשבר בקריפטו נכנס לשלב הבא: מלחמת כל בכל

עומסים בנתב"ג

מבחינת חברות התעופה, השאלה אם תגיעו ליעד עם המזוודה היא "בעדיפות אחרונה"