חוששים מניגוד עניינים בייצוג הלקוח? פנו לפרה-רולינג בלשכה

לעורכי דין שמתלבטים בבעיה אתית, כמו נאמנות ללקוח או חיסיון, כדאי לבקש חוות דעת מקדימה מוועדות האתיקה של הלשכה כדי לקבל חסינות מפני העמדה לדין ■ הסוגיות הנפוצות: ניגודי עניינים בייצוג לקוחות בהסכם מכר, במשפטים פליליים או בהליכים אזרחיים

נורית רוט, פרשנות
נורית רוט
נורית רוט, פרשנות
נורית רוט

>> עורכי דין מתורגלים בפניות לפרה-רולינג (Ruling-Pre - החלטה מקדמית של רשות שלטונית לגבי פעולה שאדם או תאגיד מתכוונים לבצע), כשמדובר בפנייה עבור לקוחותיהם. הלקוח רוצה לבצע עסקת מקרקעין גדולה וצריך לדעת מה גובה המס שיידרש לשלם ובאיזו דרך יוכל לחסוך במס? עורך הדין פונה לפרה-רולינג לרשות המסים. החברה הלקוחה שוקלת מיזוג עם חברה מתחרה? פונים לפרה-רולינג לממונה על ההגבלים העסקיים; החברה רוצה לדעת אם וכיצד עליה לכלול בתשקיף עסקה שעתידה להתרחש בחברה? עורך הדין פונה לפרה-רולינג ברשות ניירות ערך.

ואולם, מה קורה כאשר עורך הדין מתלבט באשר לפעולה שהוא עצמו צריך לנקוט בה, ואינו בטוח אם היא כשרה מבחינת כללי האתיקה? תיקון לחוק לשכת עורכי הדין שנכנס לתוקף בינואר השנה, במסגרת תיקון 32 לחוק שעשה רפורמה בענייני המשמעת של עורכי דין, מאפשר לעורכי דין לקבל החלטות פרה-רולינג כאשר ההתלבטות נוגעת לסוגיות משמעת. סעיף 60 א. לחוק קובע כי "ועדת האתיקה הארצית רשאית לתת חוות דעת מקדימה בענייני משמעת של עורכי דין ומתמחים".

תיקון זה מעגן למעשה באופן חוקי נוהג רב-שנים שלפיו נתנו ועדות האתיקה חוות דעת מקדימה לעורכי דין שהתלבטו באשר לדרך האתית הנכונה. לדברי עו"ד דרור ארד-איילון, יו"ר ועדת האתיקה הארצית בלשכת עורכי הדין, משנה לשנה פונים יותר ויותר עורכי דין בשאילתות לוועדות האתיקה.

ארד-איילון מסביר את חשיבות הפנייה לפרה-רולינג: "חוות דעת מקדימה מאפשרת לעורך הדין לכלכל את מעשיו מראש. ועדת האתיקה תכבד את המלצתה, ולא תעמיד לדין בגין התנהגות שהיא אישרה מראש.

"במקרה שבו ועדת אתיקה אחרת תעמיד אותו לדין, תעמוד לעורך הדין הגנת ההסתמכות על עצה של הגורם המוסמך.

"רוב הצמתים שעורך דין נתקל בהם הם מקצועיים ובזה אנחנו לא יכולים לעזור, אבל בצמתים שבהם נתקלים בסוגיות אתיות, כאשר השאלה היא של נאמנות ללקוח, ניגוד עניינים או שאלת חיסיון, פנייה ללשכה היא כלי מועיל ובדרך כלל גם יעיל. כשאתם מתלבטים לפני ביצוע פעולה איך להחליט ואם הפעולה ששקלתם לבצע מותרת, פנו לוועדות האתיקה של הלשכה לפרה-רולינג רק בצורה פורמלית, כי כך תרוויחו עמדה שתגן עליכם. פנייה לא פורמלית לא תעמוד לצדכם בבוא העת אם יתברר ששגיתם".

כללי האתיקה לא נותנים מענה לכל סיטואציה

חלק ניכר מהשאילתות של עורכי הדין עוסק בסוגיית ניגוד העניינים. איסורי ניגוד עניינים מעוגנים בכללי לשכת עורכי הדין (אתיקה מקצועית). הסעיף המרכזי שעוסק בנושא קובע כי "לא ייצג עורך דין לקוח, לא יקבל על עצמו לייצגו ולא ימשיך בייצוגו, אם קיים חשש שלא יוכל למלא את חובתו המקצועית כלפיו, בשל עניין אישי שלו, או בשל התחייבות או חובת נאמנות שיש לו כלפי אחר או בשל עומס עבודה או בשל סיבה דומה אחרת", וכן כי "לא ייצג עורך דין צדדים בעלי אינטרסים מנוגדים באותו עניין".

למרות קיומם של הכללים, אומר ארד-איילון, "המציאות המתפתחת מציבה את עורכי הדין בסיטואציות שבהן כללי האתיקה אינם נותנים מענה חד-משמעי לדילמה שבה הם נמצאים. במקרים כאלה נדרשת חוות דעת מקדימה".

ארד-איילון ממליץ ל"עורך דין ששוקל את צעדיו לעתיד (ולא מבקש להעריך פעולה שכבר עשה), וביחס לפעולתו שלו ולא לפעולת עו"ד אחר, להציג את מלוא הנתונים המתאימים ואת דרך הפעולה שהוא שוקל לבחור בה ולבקש חוות דעת מוקדמת". על הפנייה להיעשות בכתב (בדואר או במייל) ולהתבסס כמובן על נתונים מלאים ונכונים, אחרת תוקפה עלול להיפגם. אם מדובר בעניין שמערב זכויות של עורך דין אחר או התייחסות להתנהלותו, על עורך הדין לפרט את פרטיו כדי שהוועדה תוכל לפנות לתגובתו ולשמוע את עמדתו.

אז מהן הדילמות העיקריות שמעסיקות את עורכי הדין? במסגרות שבתחתית העמוד תמצאו מקבץ מייצג של מקרים שהגיעו לידי ועדת האתיקה הארצית של לשכת עורכי הדין.

החלטות פרה-רולינג קודמות של ועדת האתיקה

נאמנות לקבלן מול נאמנות ללקוח

הרקע: בתחום המקרקעין קיים נוהג שלפיו קבלנים דורשים מרוכשי דירות, כתנאי למסירת החזקה בדירות, להפקיד ערבויות בידי עורכי הדין המייצגים את הקבלנים, עד לזמן שבו יוכל הקבלן לדרוש את ביטול הערבויות. האינטרס של הקבלן בביטול הערבויות נובע מהכספים שהוא נאלץ לשלם לבנקים המפיקים את הערבויות כל זמן שערבויות אלה בתוקף.

השאילתה: האם עורך הדין המייצג את הקבלן, המקבל את הערבויות האלו בנאמנות, נמצא במצב של ניגוד עניינים, שכן הוא חב חובת נאמנות לקבלן, לקוחו, ולכן לכאורה אינו יכול לשמש נאמן על רכושו של הלקוח - הערבות.

ההחלטה: מדובר בניגוד עניינים

נימוקי הוועדה: אינטרס הקבלן עומד בסתירה ממשית לאינטרס הלקוח - להמשיך להחזיק בערבות התקפה. לפיכך, הן בשל כך שמדובר בהוראה חוקית מחייבת והן בשל כך שקבלת ערבות מכר בנאמנות מעוררת חשש לניגוד עניינים, עורך הדין של הקבלן לא יוכל להחזיק ערבות מכר בנאמנות עבור הלקוח.

עורך דין כנאמן על ספרי חברה משכנת
הרקע: עורך דין שמנהל רישומים בספריה של "חברה משכנת" (חברה שאושרה על ידי משרד השיכון לנהל את רישום הזכויות בנכסים שלה, שלגביהם אין רישום מסודר בטאבו) אינו יכול לייצג גם צדדים לעסקת מכר בקשר לנכס הרשום בספריה של אותה חברה משכנת.

השאילתה: האם עורך הדין רשאי לייצג צדדים לעסקה כאשר אלה הסכימו כי הוא יטפל בה?

ההחלטה: אין לאפשר את הייצוג.

יועץ משפטי בחברה ציבורית - וגם דירקטור

הרקע: עורך דין עומד להתמנות ליועץ משפטי ומשנה למנכ"ל של חברה ציבורית, ויהיה עובד של החברה. החברה מבקשת למנות אותו לדירקטור בחברה בת שלה, שגם היא חברה ציבורית. לאותה חברה בת יש יועץ משפטי שאינו עובד של חברת האם, הנותן לה ייעוץ משפטי שוטף.

השאילתה: עורך הדין העומד להתמנות לדירקטור שואל אם יוכל להמשיך לייצג את חברת הבת בתיקים שבהם החל לטפל קודם למינויו, לנוכח סעיף 2(א) לכללי לשכת עורכי הדין (דירקטורים בחברה ציבורית), הקובע כי "עורך דין שהוא דירקטור בחברה ציבורית, לא ייצג אותה חברה, את חברת האם שלה או חברה בת שלה, ולא ייתן להן ייעוץ משפטי".

ההחלטה: עורך הדין אינו יכול להמשיך לייצג את חברת הבת.

נימוקי הוועדה: בשל היותו של עורך הדין הפונה יועץ משפטי ומשנה למנכ"ל בחברת האם, מתעורר חשש לניגוד עניינים מובנה במילוי תפקידו.

לייצג נאשם - וגם את עד התביעה

הרקע: עורך דין מבקש לייצג שני נאשמים הקשורים לפרשה אחת, כאשר נאשם אחד רשום כעד תביעה במשפטו של האחר.

השאילתה: האם מותר לעורך הדין לייצג את שני הנאשמים, כאשר הוא מקבל במלואה את הגרסה העובדתית של העד (הנאשם השני) כפי שנמסרה במשטרה, וכאשר הוא מסכים להגשת חומר החקירה ובכלל זה הודעתו במשטרה, ולא יבקש לחקור אותו בחקירה נגדית על חומר זה?

ההחלטה: אין מניעה אתית שעורך הדין ייצג הן את עד התביעה והן את הנאשם, ואין מניעה אתית שעורך הדין יבוא בדברים עם העד בקשר לתיק.

נימוקי הוועדה: בנסיבות אלה הוכיח עורך הדין שאין ניגוד עניינים בייצוג שני הנאשמים.

לייצג נאשם - וגם את המתלונן נגדו

הרקע: עורך דין שוקל לייצג נאשם בפלילים. מתברר שהמתלונן נגד אותו נאשם, שהוא גם עד התביעה בתיק הפלילי, הוא לקוח אחר של עורך הדין בתיק אזרחי אחר. אין זיקה בין ההליך הפלילי לתיק האזרחי.

השאילתה: האם רשאי עורך הדין לייצג את הנאשם?

ההחלטה: עורך הדין אינו יכול לייצג את הנאשם בהליך הפלילי.

נימוקי הוועדה: אם עורך הדין יקבל את הייצוג, הוא עשוי להידרש לחקור בחקירה נגדית את לקוחו בהליך האזרחי. דבר זה כשלעצמו אינו רצוי, ועלול להעמידו בניגוד עניינים: אם יקל בחקירה הנגדית יפגע בנאשם, ואם יכביד יפגע בלקוח האזרחי.

לחצו על הפעמון לעדכונים בנושא:

כתבות מומלצות

בנייני דירות בסין. המחירים יצאו משליטה - הגיע זמן לתיקון?

האוויר מתחיל לצאת משוק הדיור ברחבי העולם. להלן חמש דוגמאות

קומת המסחר בבורסת ניו יורק. נדרש אומץ לב גדול כדי לקנות כשהשווקים נופלים

אחרי נפילה של יותר מ-20%, הגיע הזמן לקנות מניות? זה המדד שצריך לבדוק

מטוס של וויז אייר. החברה הציעה פיצוי של 600 יורו

אל על מובילה בביטולים, המטוס של וויז אייר "קיבל מכת ברק": קיץ כאוטי בנתב"ג

רכבת תחתית בספרד. הקמת המטרו בישראל מוערכת בעלות של 150 מיליארד שקל

מיליארדים מהפקעות קרקע, סמכויות אגרסיביות, ופוליטיקה קטנה: המלחמה על חוק המטרו

תגובות

הזינו שם שיוצג באתר
משלוח תגובה מהווה הסכמה לתנאי השימוש של אתר TheMarker

כתבות שאולי פספסתם

סטודנטים באוניברסיטה העברית בירושלים. שיעורי התעסוקה עולים בהתמדה עם העלייה ברמת ההשכלה

איך מטפסים לעשירון השכר העליון — ומי מצא דרך עקיפה כדי להגיע אליו

גמר אקס פקטור. הוחלט שלא תשמש יותר לבחירת הנציג לאירוויזיון

"הכל זה הוא": שורת עזיבות ורייטינג צונח - למה רשת מובסת בקרב מול קשת?