איך לנצל נכון את החודש האחרון של שנת המס

האם כדאי להזדרז למכור נדל"ן ■ כיצד לנצל הפסדים בניירות ערך ■ ואיזה שינויים מתוכננים בשיעורי המס בשנה הקרובה ■ מומחי מס שולפים טיפים לחודש האחרון של שנת המס 2009

עידו באום
שתפו כתבה במיילשתפו כתבה במייל
מעבר לטוקבקים
עידו באום

>> רגע לפני סוף שנת המס, כדאי לבחון כמה טיפים ורעיונות לתכנון מס חוקי שיכול להשתלם כדי לנצל הטבות ייחודיות לשנה זו ובכלל. חלק מהתכנונים דורשים היערכות מוקדמת ולכן מוטב לבחון אותם עוד לפני סוף 2009. בעזרת ארבעה עורכי דין המתמחים במסים נשרטט את תכנוני המס שכדאי לבחון.

ככלל, תכנון מס שתוצאתו דחיית הכנסות חייבות לשנים הבאות הוא תוצאה רצויה. עו"ד בני קליפי, שותף וראש מחלקת מסים במשרד שבלת ושות' מסביר כי "מס נדחה הוא מס נחסך, שכן הנישום עשוי להפיק תשואה עודפת מהמס שנחסך". לדבריו, כיוון שחוקי המס בישראל אינם מאפשרים קיזוז רטרואקטיבי של הפסדים עסקיים, קיים יתרון נוסף לדחיית הכנסות כי ניתן יהיה לקזז אותן כנגד הפסדים בעתיד, אם חלילה יהיו כאלה. קליפי מציין כי בשל ההפחתה ההדרגתית בשיעורי המס ליחידים ולחברות בשנים האחרונות, התועלת בדחיית הכנסות בשנים האחרונות גדולה אף יותר, שכן על ההכנסות החייבות הנדחות משנה לשנה יחולו שיעורי מס נמוכים יותר בשנה העוקבת.

מצד שני, כדאי לבחון את מכלול הנסיבות. למשל, כאשר קיימים הפסדים כיום כדאי לבחון אם ניתן לקזז אותם כנגד ההכנסות עוד השנה. "במקרה כזה יש לשקול להקדים הכנסות", אומר קליפי. כמו כן, יש מקרים בהם הפסדים לא יוכלו להתקזז כנגד הכנסות מסוגים שונים בשנים הבאות.

שיעור מס החברות ב-2009 הוא 26%. שיעור המס יירד ב-2010 ל-25%. כלומר, דחיית הכנסה חייבת לשנה הבאה תוביל להקטנת המס ב-1%.

לגבי יחידים, מדרגת המס השולי המקסימלי ל-2009 היא 46%. ב-2010 יופחת שיעור המס השולי ל-45% ונקבעו שיעורי מס מופחתים למדרגות המס השונות. כלומר, דחיית ההכנסה החייבת תוביל להקטנת שיעור המס.

השינוי בשיעורי המס משפיע על המועד אליו רצוי לכוון את ההכרה בהכנסות והוצאות.

1. הכנסות

עו"ד קליפי מציע לבחון את האפשרות לדחות את מועד ההכרה בהכנסות ככל שהדבר ניתן ואינו מלאכותי. למשל, עוסקים וחברות המדווחות על בסיס מזומן ידחו את מועד ההכרה בהכנסות לפי מועד קבלת ההכנסות במזומן בפועל. חברות המדווחות על בסיס מצטבר ידחו את מועד ההכרה בהכנסות בהתאם לכללים החשבונאיים ובהתאמה לדיני המס.

הכנסות של קבלן בונה ידווחו רק החל משנת המס הראשונה שבה היה הבניין ראוי לשימוש, הכנסות של קבלן מבצע, ונישומים אחרים שמבצעים עבודה מוזמנת שמשך ביצועה עולה על שנה, ידווחו באופן יחסי, אך רק לאחר גמר 25% לפחות מההיקף הכספי של העבודה או מההיקף הכמותי של העבודה.

2. הוצאות

בדומה לדחיית הכנסות יש לבחון את האפשרויות הלגיטימיות להקדים הוצאות, כך שההכנסה החייבת ל-2009 תהיה נמוכה יותר על חשבון ההכנסה החייבת ב-2010. למשל, לנישום שמדווח על בסיס מזומן כדאי לשלם את ההוצאות העסקיות החייבות עד תום השנה (ייעוץ, הוצאות משפטיות, חשבונאיות, ניהול, אגרות, שכירויות וכו'). מוצע לנישומים השוקלים לרכוש מכונות או מבנים להקדים את הרכישה כדי להפחית מהמס את ההוצאות. קליפי מדגיש כי "מענקי פרישה, דמי חופשה, דמי הבראה, דמי חגים, מחלה וכו' יוכרו רק אם שולמו בפועל בשנת המס לעובדים או לקופת גמל".

3. חובות אבודים

"חובות אבודים יוכרו כהוצאה רק אם החברה תוכיח כי נקטה באמצעי גבייה, וכי לא ניתן באופן מעשי סביר לגבות את החובות. רצוי למצות עד תום השנה את הפעולות הנדרשות לגביית החוב, ובמידת האפשר להצטייד בחוות דעת מהיועצים המשפטיים של החברה", אומר קליפי. לגבי ההכרה בחובות אבודים כהוצאה במע"מ חובה לתבוע את החזר המס עד שלוש שנים ממועד הוצאת החשבונית. באחרונה פורסמו אישורים להקלות בתחום זה.

עסקות הון ונדל"ן

בביצוע עסקות הוניות ועיתוי הכנסות מדיווידנד כדאי לשקול את מועד ביצוע העסקה. כלומר, אם לבצע את העסקה עוד השנה או ב-2010. הנה שיקולי המס: "באופן ספציפי השנה יש לשקול את האפשרות למכירות הוניות אגב פירוק של חברות שנוסדו טרם 2003, בשל פקיעתה של הוראת השעה בעניין פירוק חברות כאלה", מסביר עו"ד קליפי.

בעקבות תיקון הוראות פקודת מס הכנסה, בעל המניות בחברה בפירוק לא יהיה זכאי עוד לזיכוי בגין המס שהחברה שילמה אגב הפירוק. אבל ביטול זיכוי זה ביחס למניות שיום רכישתן היה לפני 2003 יחול רק החל מ-2010.

כלומר, ב-2009 יהיה זכאי בעל מניות לזיכוי מס בגין מס ששולם על ידי החברה במהלך הפירוק. "כשמתוכננות מכירות מהותיות עד תום השנה במסגרת חברות יש לשקול במקרים המתאימים מכירות אגב פירוק החברה. במקרים מסוימים, ביצוע עסקה כזו ופירוק עד תום 2009 עשוי להוביל לחסכון מס משמעותי", אומר קליפי.

1. מס רווח הון

שיעור מס רווח הון ליחיד על נכס שנרכש החל מ-1 בינואר 2003 הוא 20% ואם מדובר במכירת מניות חברה שבה היחיד הוא בעל מניות מהותי, שיעור המס הוא 25%.

אם הנכס נרכש לפני 1 בינואר 2003, יהיה שיעור המס על הרווח המיוחס לתקופה שמיום הרכישה ועד 31 בדצמבר 2002 שיעור המס השולי (כלומר 46% ב-2009) והרווח המיוחס לתקופה שמ-1 בינואר 2003 ועד המכירה יתחייב במס בשיעור 20% או 25%.

2. מס שבח

בנכסי מקרקעין בישראל כללי שיעור המס זהים לעסקות הוניות אך המועד הקובע הוא 7 בנובמבר 2001. כלומר, על נכס שנרכש לאחר התאריך הזה יחול מס של 20% ליחיד ולגבי נכס שנרכש טרם 7 בנובמבר 2001 יחול מס שולי.

3. עתוי

קליפי סבור כי לגבי נכסים שנרכשו לפני 1 בינואר 2003. (או 7 בנומבר 2001 לגבי נדל"ן בישראל), יש יתרון קל בדחיית המכירה לשנה הבאה תוך ניצול הפחתת שיעור המס השולי ליחידים ומס החברות ב-2010, כאשר יש רווח המיוחס לתקופה שמיום הרכישה ועד סוף 2002 (או 2001 לגבי מקרקעין).

עם זאת, לגבי נכס הון שנרכש לפני 1960, ייתכן שדווקא עדיף להקדים את העסקה כדי לא לספוג את עליית שיעורי המס בגין נכסים אלה. למה? המצב כיום הוא כי על נכסים שאינם זכויות במקרקעין או זכויות באיגוד מקרקעין חל ב-2009 מס רווח הון בשיעור 17% לגבי נכס שנרכש עד 1948, ולגבי נכס שנרכש ב-1949-1960 חל מס בשיעור 17% ועוד 1% לכל שנה עד מקסימום 20% או 25%. לגבי נכסי מקרקעין היסטוריים חלים ב-2009 שיעורי המס 12%-24%. לגבי נכסי מקרקעין אחרים, יתוסף 1% לכל שנה בשנים 2011-2012 ו-2% לכל שנה החל מ-2013.

קריאה אחרונה לעולים ותושבים חוזרים

<<"אם לא יחול שינוי של הרגע האחרון הרי שעם תום שנת 2009 ייסגר חלון ההזדמנויות שמעניק תיקון 168 לפקודת מס הכנסה לתושבים חוזרים בכל הנוגע לתקופה המינימלית של השהות בחו"ל המזכה אותם בהטבות מס מפליגות במיוחד", אומר ד"ר שמואל בורנשטין, ראש מחלקת המסים במשרד גרוס, קלינהנדלר, חודק, הלוי, גרינברג.

הטבת המס העיקרית היא פטור ממס במשך 10 שנים מיום החזרה לישראל בגין כל ההכנסות המופקות בחו"ל, כולל הכנסות מעסק. הטבה זו ניתנת לעולים חדשים ול"תושבים חוזרים ותיקים" שהם תושבי ישראל שהפכו לתושבי חוץ ושהו בחו"ל עשר שנים לפחות.

כדי לזרז חזרת תושבים ישראליים ב-2007-2009 נקבע כי מי שיחזור בתקופה זו די בכך כי שהה בחו"ל תקופה של חמש שנים כדי שייחשב כ"תושב חוזר ותיק". כלומר, מי שמתכנן לחזור לישראל בתקופה הקרובה ושהה בחו"ל בין חמש לעשר שנים, מוטב שיקדים את חזרתו לישראל עד לסוף 2009. מי שלא יעשה כן ייאלץ לחכות להשלמת עשר שנים מלאות בחו"ל בטרם יוכל ליהנות מההטבות. בורנשטין מדגיש כי גם איחור של ימים בודדים ואפילו של יום אחד ימנע את מתן ההטבות.

"הוראת השעה יוצרת אפליה בלתי נסבלת בין אדם ששהה רק חמש שנים מחוץ לישראל וחוזר ב-2009 ואדם ששהה לדוגמה שבע שנים מחוץ לישראל וחוזר ב-2010", אומר עו"ד גיל רוה, ראש מחלקת מיסוי בינלאומי במשרד ארדינסט, בן נתן. לדבריו, "בפועל מי שלא יוכל לחזור ב-2009 ידחה את החזרה בכמה שנים".

המניות שקניתם צנחו? אולי כדאי לממש בכל זאת

>> "המשבר הפיננסי שטרם הגיע לקיצו, עשוי ליצור הזדמנויות פיסקליות רבות", אומר עו"ד ויועץ מס ירון אלי ממחלקת המסים במשרד עו"ד גרוס, קלינהנדלר, חודק, הלוי, גרינברג.

למשל, בעל מניות יוכל למשוך דיווידנד מחברה בשליטתו ולקזז כנגדו הפסדים שוטפים בשוק ההון. הפסד הון ניתן לקזז כנגד רווחי הון שוטפים.

הפסד הון שלא ניתן לקזז בשנה השוטפת יקוזז כנגד רווח הון בשנים הבאות.

בנוסף לכך, הפסד הון שוטף ממכירה של נייר ערך בשנת המס ניתן לקזז גם כנגד הכנסה מריבית או מדיווידנד ששולמו בשל אותו נייר ערך, או הכנסה מריבית או דיווידנד בשל ניירות ערך אחרים.

לא ניתן לקזז הפסדים מועברים משנים קודמות כנגד ריבית או דיווידנד.

כאשר יש הפסדי הון שוטפים שנוצרו השנה מוטב לשקול הקדמת דיווידנד או ריבית כדי לקזז מולם הפסדים שוטפים.

מאידך גיסא, מסביר עו"ד בני קליפי, אם נישום מסוים קיבל או עתיד לקבל הכנסות דיווידנד או ריבית עוד השנה, או שיש לנישום רווח הון השנה, כדאי לשקול לבצע מימוש של ניירות ערך אשר נצבר עליהם הפסד הון.

בדרך זו יכול הנישום לקזז את הפסד ההון שלו כנגד ההכנסות שהוא מקבל.

כאשר אין הכנסות מריבית או דיווידנד השנה וצפויות הכנסות מהותיות בשנים הבאות, דווקא יש לשקול לדחות את מכירת ניירות הערך בהן גלום הפסד לשנים בהן יתקבלו ההכנסות.

תגיות:

הזינו שם שיוצג באתר
משלוח תגובה מהווה הסכמה לתנאי השימוש של אתר TheMarker