"המחקר של רו"ח אבו חבלה מטיל רפש לא מוצדק ב-250 משרדי רואי חשבון"

רואי חשבון מותחים ביקורת חריפה על מחקרו של רו"ח זיאד אבו חבלה, שלפיו אין לסמוך על חוות הדעת של רואי החשבון המבקרים רשויות מקומיות ■ לטענתם, הנחות המחקר שלו ומסקנותיו מוטעות, ואינן מבוססות על ממצאים וראיות שנאספו במהלך ביקורת ממשית

אפרת נוימן
שתפו כתבה במיילשתפו כתבה במייל
מעבר לטוקבקים5
אפרת נוימן

האם עבודת הביקורת של רואי החשבון ברשויות המקומיות אינה אמינה? באפריל, מעוררות סערה בקרב רואי החשבון. לפי המחקר, אין לסמוך על חוות הדעת של רואי חשבון שמבקרים רשויות מקומיות. לטענת אבו חבלה, לאחר שבדק 250 דו"חות של הרשויות המקומיות, הוא מצא כי בנסיבות רבות נערכו חוות הדעת באופן לא נאות, ללא הפעלת שיקול דעת ובניגוד להנחיות.

ארבעה רואי חשבון - נעם שגיא, יצחק פנחס, חביב אבו ח'דרה ושמואל יערי - המשמשים שנים רבות מבקרים מטעם האגף הבכיר לביקורת ברשויות המקומיות במשרד הפנים, טוענים כי המחקר שערך אבו חבלה מטיל רפש לא מוצדק בכ-250 משרדי רואי חשבון, שאמונים מדי שנה על ביקורת הדו"חות הכספיים ברשויות המקומיות. לטענתם, מדובר בהנחות מוטעות ובהסקת מסקנות מוטעית, שאינן מבוססות על ממצאים וראיות שנאספו במהלך ביקורת ממשית.

זיאד אבו חבלה צילום: דרור ארצי

רואי החשבון טוענים כי אבו חבלה אינו מביא כל הוכחה לטענתו, שלפיה הופקע שיקול הדעת מרואי החשבון, ולא ברור גם למה הוא רומז בכל הקשור למעורבותו של הדרג הפוליטי בעניין. אבו חבלה טען במחקרו כי "אם רואי החשבון שמבקרים רשויות מקומיות, עובדים בהתאם להנחיות משרד הפנים, הם עושים טעות, כי הנחיות אלה אינן רלוונטיות לביקורת הרשויות. רואי החשבון שכחו מההנחיות המחייבות אותם. התוצאה היא שהדו"חות הכספיים אינם אמינים וחוות הדעת אינן מבטאות את המציאות. לאור מצב הרשויות, הייתי מצפה למצוא חוות דעת קשות - וזה לא קורה בפועל".

על כך משיבים ארבעת רואי החשבון כי "בחוות דעת המבקרים שיועדה לרשויות המקומיות, שלהן נקבעה מסגרת דיווח נפרדת, מצוין בבירור כי הדו"חות הכספיים נערכו על פי הנחיות הממונה על החשבונות במשרד הפנים בדבר עריכת דו"חות כספיים ברשויות המקומיות, וכי ההנחיות האמורות מהוות בסיס דיווח השונה מכללי חשבונאות מקובלים. חוות דעת המבקרים, שמצורפת לדו"חות הכספיים של הרשות המקומית, אושרה על ידי לשכת רואי החשבון, שהיא הגוף המוסמך לקבוע את תקני הביקורת, כמו גם את נוסח חוות דעת המבקרים".

טבריה. "מה חלקו של רו"ח בגירעונות הרשות?"צילום: ירון קמינסקי

רו"ח אבו חבלה הביא כדוגמה במחקרו את הדו"חות הכספיים של עיריית טייבה ל-2003 ול-2004. לדבריו, אותרו במהלך 2005 "חשבונות מגירה" בסך כ-100 מיליון שקל שלא נרשמו כלל בספרים. המשמעות של חשבונות מגירה היא שגורם ברשות המקומית (בדרך כלל מהבכירים בה) החליט שחשבונות לתשלום שקיבלה הרשות לא יירשמו במועד, ולא העבירם לרישום בספרים - כך שהנהלת החשבונות שהוצגה למבקר לא כללה את מלוא ההתחייבויות של הרשות באותה עת.

רואי החשבון טוענים כי קביעתו הגורפת של אבו חבלה שהדו"חות אינם אמינים היא מסקנה מרחיקת לכת, שלא אומתה והוכחה. "אין לנו אלא להדגיש את שנאמר מפורשות במכתב ההתקשרות שנחתם עם הרשות המקומית, ככל גוף מבוקר אחר במגזר העסקי והממשלתי, כי 'ביקורת דו"חות כספיים אינה מהווה חקירה שמטרתה לחשוף תרמית אפשרית (לרבות הונאה, הסתרה וכיוצא בזה)'.

"משכך, אין כל מקום לטענה בדבר אי־גילויים של חשבונות מגירה, שהוסתרו מידיעתו של המבקר במכוון, גם לו היה ממצא זה נכון. תפקידו של רואה החשבון הוא לבקר את הדו"חות הכספיים שנערכו על בסיס ספרי החשבונות של הרשות", אומרים ארבעת רואי החשבון.

"נדגיש כי טעויות והונאות עלולות לקרות, והן באחריותן הראשונית של הנהלות הרשויות המקומיות. אחריות רואה החשבון המבקר היא לחוות דעה על הדו"חות הכספיים בהתבסס על ביקורתו, וזאת בהתאם לתקני הביקורת", מוסיפים הארבעה.

רואי החשבון גם מסתייגים מההתייחסות של אבו חבלה לסכומי הגירעונות הכבדים ברשויות ולעלייה הניכרת בתביעות המשפטיות נגדן. לדבריהם, "הטענה בעניין זה אינה נהירה כלל ועיקר. האם גם לכך אחראי רואה החשבון? וכי מה חלקו בגירעונות הרשות או בתביעות שכנגדה? רואי החשבון מיישמים את הכללים שנקבעו בגילוי דעת של לשכת רואי החשבון במצבים של אי־ודאות, שלפיהם חוות הדעת כוללת הפניית תשומת לב לביאור בדבר התביעות התלויות ועומדות נגד הרשות המקומית נכון לתאריך הדו"חות הכספיים, ובדבר גירעונות מהותיים".

"אבו חבלה נכנס בנעלי המבקרים?"

לפי המחקר של רו"ח אבו חבלה, ב-2012 היו רק שתי רשויות מקומיות - זכרון יעקב והמועצה המקומית משהד - שבהן רואה החשבון נמנע מלחוות דעה על הדו"חות הכספיים של הרשות בעניין תביעות משפטיות תלויות, ונקבע כי ניתנו באותה שנה שש הסתייגויות בלבד בגין תביעות תלויות.

על כך מגיבים רואי החשבון: "אנו תוהים אם יש בכך בהכרח ליקוי כלשהו? מהו הממצא? למיטב ידיעתנו, במגזר החברות הרשומות למסחר בבורסה לא נמצאו מקרים של הימנעות מחוות דעת או הסתייגות בגין תביעות תלויות".

עוד נמצא במחקר של אבו חבלה כי מתוך 68 חוות דעת בלתי מסויגות, 38 היו צריכות לכלול הפניית תשומת לב בגין אחת או יותר מהסיבות הבאות: הוצאות בגין שנים קודמות; תביעות משפטיות ללא הערכת סיכון, שלא הובאו בחוות דעת של הסתייגויות; היקף החובות המסופקים; ומינוי חשב מלווה.

על כך משיבים ארבעת רואי החשבון: "האם אבו חבלה נכנס בנעלי המבקרים, שהפעילו שיקול דעת והתחשבו בעיקרון המהותיות? האם בפני החוקר עמדה התמונה המלאה, בעוד שלא הוא ערך את הביקורת? האם שיקול דעתו עדיף על שיקול הדעת של רואי החשבון, שערכו את הבקורת באותן רשויות מקומיות?

"לדעתנו, שגה החוקר במסקנתו הגורפת כי יש להפנות תשומת לב להוצאות בגין שנים קודמות בכל מצב. בפני עורך המחקר לא היו נתונים המתייחסים למועד התשלום, ולכן לקביעתו כי 'אין לסמוך על חוות דעת של רואי חשבון' אין כל בסיס".

בסיכום טענותיהם אומרים רואי החשבון כי רו"ח אבו חבלה בחר להתעלם מהידוע לכל רואה חשבון, כי שיקול דעתו של המבקר הוא מאבני היסוד של הביקורת - ובסתירה חדה להודאתו שאין בידיו כלי שיפוט ראויים, מטיל אבו חבלה דופי ברואי החשבון המבקרים.

אבו חבלה: "המחקר שלי אמפירי וזכה להערכה מקצועית רבה"

בתגובה לטענות שהועלו על ידי ארבעת רואי החשבון על מחקרו של רו"ח זיאד אבו חבלה, מסר אבו חבלה כי "בניגוד מוחלט לטענת משרד הפנים, ממצאי המחקר הועברו להתייחסות חלק מרואי החשבון שסירבו לשתף פעולה עם המחקר בהנחיית הממונה על החשבונות במשרד הפנים. ממצאי המחקר הועברו לאחר מכן, לקבלת התייחסות מנהלת אגף בכיר לביקורת והממונה על החשבונות במשרד הפנים, אך פנייתי לא זכתה לכל מענה".

לדברי אבו חבלה, "המחקר אמפירי, זכה להערכה אקדמית ומקצועית רבה, והתבסס על דו"חות כספיים מבוקרים ומפורסמים מטעם האגף לביקורת ברשויות המקומיות במשרד הפנים, מול הנורמה המחייבת את רואה החשבון. תגובת משרד הפנים, לעומת זאת, היא מגמתית ושטחית ונועדה רק לחפות על הכישלונות שלו והמעורבות שלו בהשפעתו על עבודת הביקורת וב'הטיית' חוות דעת רואה החשבון, שיילכו ככל הנראה עם רצונו של משרד הפנים מסיבות השמורות בנפשו".

אבו חבלה מוסיף כי "מינוי מנהל לאגף לביקורת ברשויות המקומיות, שאין בו דרישה לרמה מקצועית מינימלית, שמוציא הנחיות ביקורת לציבור רואי החשבון הסותרות את הנחיות לשכת רואי החשבון, ומוציא הנחיות לרשויות המקומיות כדוגמת הוראות המחייבות את הרשויות בהעסקת יועצים משפטיים בלעדיים ולפי רשימה סגורה, מעלה ספקות משמעותיים באשר לכוונתו האמיתית של משרד הפנים מאחורי מינוי מנהל 'פוליטי' ולא מקצועי.

"ממצאי המחקר מראים התנהלות לקויה של האגף לביקורת ברשויות המקומיות, ומעלים שורה ארוכה של ליקויים חמורים - דבר שהביא להתערבות מיידית של מבקר המדינה, שמבקר בימים אלה את האגף לביקורת עצמו. דבר זה מסביר את הלחצים של הממונה על החשבונות במשרד הפנים במתן תגובה מאוחרת למחקר, שהיא כמובן וללא צל של ספק, מטעה ומגמתית.

"ביקורת מבקר המדינה לאגף לביקורת במשרד הפנים כתוצאה מממצאי המחקר שלי", אומר אבו חבלה, "לא רק מהווה סתירת לחי לאגף לביקורת - היא מהווה תקדים והיסטוריה, שבהם לראשונה מבקר המדינה מטיל ספק הן בעבודת רואי החשבון המבקרים את הרשויות המקומיות והן בעבודת האגף לביקורת עצמו".

תגובות

הזינו שם שיוצג באתר
משלוח תגובה מהווה הסכמה לתנאי השימוש של אתר TheMarker