הילה רז

רשות ההגבלים העסקיים עשויה להגביר את מעורבותה במלחמה ביוקר המחיה, ולנקוט בראשונה צעדים נגד מונופוליים המנצלים לרעה את כוחם וגובים מחירים מופרזים.

ביום חמישי פירסם הממונה על ההגבלים העסקיים, דיויד גילה, טיוטת גילוי דעת שכוללת כללים המנחים את הרשות בעת פעולה מול מונופול הגובה מחירים מופרזים. "בכלכלה הישראלית, המתאפיינת בשווקים קטנים וריכוזיים ובמקרים רבים בחסמי כניסה גבוהים, קיימת הצדקה מיוחדת לתת בידי רשות ההגבלים העסקיים והאזרח כלי אכיפה אפקטיבי נגד תופעה זו", נכתב במסמך.

הטיוטה נועדה, בין השאר, לסייע לחברות שהוגדרו כמונופול לקבוע מדיניות מחירים שלא תפר את חוק ההגבלים העסקיים, שלפיו גביית מחיר מופרז היא ניצול מעמד לרעה. מחיר בלתי הוגן יכול להיות מחיר נמוך באופן בלתי הוגן המעורר חשש לדחיקת מתחרים מהשוק או מחיר מופרז, שמקנה לבעל המונופול רווחים גבוהים משמעותית מאלה שהיה בכוחו לגרוף בתנאי שוק תחרותי.

חוות הדעת שפורסמה עוסקת רק בקביעת מחיר מופרז. לפי הממונה, מחיר מופרז גורם להעברת עושר מהצרכנים לבעל המונופול, וככל שהתחרות בשוק מסוים מוגבלת יותר, כך המחיר שיהיה בו בלי התערבות של הרגולטור יהיה גבוה יותר. המחיר שקובע מונופול יכול להיות גבוה משמעותית מהמחיר שהיה נגבה בתנאי תחרות סבירים, שדיני ההגבלים העסקיים חותרים אליהם.

הממונה על ההגבלים מציין שזיהוי מחיר מופרז הוא אתגר לא פשוט שדורש ניתוח כלכלי וחשבונאי מורכב.

דיוויד גילהצילום: אוליבייה פיטוסי

עם זאת, הממונה מציין כי "העובדה שבשווקים מסוימים יש רווח גבוה במיוחד עשויה להצדיק, במקרה המתאים, מסקנה כי המחיר אינו מופרז למרות הרווחים הגבוהים שהוא מניב למונופול. בשווקים עתירי השקעה מקדמת רווחה ועתירי מחקר ופיתוח או סיכון קיימים שיקולים מיוחדים שעשויים להטות את הכף נגד נקיטת צעדי אכיפה בגין גביית מחיר מופרז". הרשות לא תנקוט צעדי אכיפה נגד בעל מונופול בגין מחיר מופרז, אם ינהג לפי אמות המידה שהיא מפרסמת כעת.

מבחני העלויות, הרווחיות והשווקים

לצורך זיהוי מחיר מופרז תתבסס הרשות על שלוש מתודולוגיות שמוכרות בספרות המקצועית ובפסיקות עבר. העיקרית שבהן היא בחינת הפער בין מחיר המוצר לעלות הייצור שלו, שתהיה המבחן הראשוני שתבצע רשות ההגבלים.

לצורך כך ייקבעו העלויות שיובאו בחשבון בחישוב עלות הייצור, עלויות החברה הנבחנת, בחינת יעילות החברה והמחיר שנגבה בפועל. במקביל, ייקבע מהו שיעור הפער המוגזם, שמצביע על כך שמחיר המוצר מופרז. הרשות מבהירה כי "עלויות שכר חריגות, העולות באופן בלתי סביר על השכר המקובל בתחום שבו פועל בעל המונופול, לא יובאו בחשבון בהערכת עלות הייצור".

העלויות שיובאו בחשבון הן עלויות חומרי הגלם והאריזה; שכר עבודה בייצור והפצה; ירידת ערך הנכס הדרוש לייצור המוצר ‏(פחת‏) וביטוח קווי ייצור; עלויות אנרגיה שנדרשות לייצור המוצר והפצתו; מסים עירוניים; ועלויות הפצה ומכירות. עלויות נוספות ייבחנו באופן פרטני.

הממונה מוסיף כי אם הכניסה לשוק הרלוונטי כרוכה בנטילת סיכון גבוה, תהיה נטייה להכיר בפער גדול יותר בין מחיר המוצר לבין עלות ייצורו כפער סביר. כדי ליצור ודאות ולהיטיב את יכולת בעל המונופול לכלכל את צעדיו, קובע הממונה כי פער של 20% בין מחיר המוצר לעלות ייצורו יהווה "נמל מבטחים" מבחינת בעל המונופול, רשות ההגבלים לא תנקוט צעדי אכיפה נגדו בגין גביית מחיר מופרז. אם נמצא כי הפער בין מחיר המוצר לעלות ייצורו גבוה מ–20%, הממונה ישתמש בכלים הנוספים כדי לבחון אם מדובר במחיר מופרז.

מונופולים בולטים בישראל

המתודולוגיה השנייה שמשמשת לזיהוי מחיר מופרז מבוססת על ניתוח הרווחיות ממכירת המוצר ביחס לרווחיות המקובלת בתעשייה הרלוונטית. לשם ביצוע ניתוח כזה ייבחנו דו"חותיה הכספיים של החברה ובייחוד עלויות מימון נכסי החברה ובהם ההון העצמי והחוב שגייסה וביצועיה הכספיים, ובהם שיעור התשואה הריאלית והמהוונת של החברה.

המתודולוגיה השלישית שמונה חוות הדעת לזיהוי מחיר מופרז היא השוואת מחיר המוצר למחירו בשווקים אחרים, בתקופות אחרות או למחירי מוצרים מתחרים. הממונה מונה את השיקולים הנוספים שאותם ישקול בבואו להכריע אם יש מקום לנקיטת צעדים לשם אכיפת האיסור על גביית מחיר מופרז מצד מונופול. הממונה מבהיר כי האיסור על גביית מחיר מופרז על ידי בעל מונופול ייאכף רק אם בעל המונופול הוכרז ככזה על ידי הממונה.

הממונה מציין: "תגבר הנטייה לבחון את קיומו של תמחור מופרז כשמדובר במונופול שנוצר כתוצאה מנסיבות היסטוריות שנוגעות לאופן תכנון השוק על ידי המדינה או שהמונופול נהנה מסביבה רגולטורית שמנעה או הגבילה באופן משמעותי את התפתחותה של תחרות בשוק שבו פועל המונופול. כך גם במקרים שבהם המונופול הגיע למעמדו בדרך של נקיטת פרקטיקות מלאכותיות כמו הסדרי בלעדיות, שליטה במקורות אספקה או הפצה או תמחור טורפני. במקרים אלה פוחת החשש מפגיעה בתמריץ להשקיע השקעות מקדמות רווחה".

גם בתחום שבו קיימים חסמים שמונעים כניסה של מתחרים חדשים, כמו מגבלות ייצור וביקוש או כשנדרשת השקעה ראשונית ניכרת, למשל בתשתיות, יהיה זה לטובת בחינת קיומו של תמחור מופרז.

ככל שהמחיר המופרז נגבה על ידי בעל המונופול לאורך תקופה ארוכה יותר והנזק המצטבר שנגרם לציבור הצרכנים כתוצאה מכך גדול יותר, או שמדובר במוצרי בסיס בסל מוצרים של צרכן פרטי או מוצר שחשיבתו בחיי היומיום של הצרכן הפרטי גבוהה יותר, כך גדלים הסיכויים שהממונה ינקוט צעדים נגד גביית המחיר המופרז. נתח שוק של בעל מונופול שקרוב לשליטה מוחלטת בשוק יהיה גם הוא שיקול לטובת נקיטת צעדים על ידי הממונה.

מנגד, כשמדובר במונופול שהגיע למעמדו באמצעות תחרות שמתבטאת בין היתר בחדשנות, שיפור המוצר ותמחור תחרותי לגיטימי, ינקוט הממונה גישה זהירה יותר. גם רגולטור ענפי שאליו כפוף בעל המונופול יהיה שיקול נגד נקיטת צעדים על ידי הממונה על ההגבלים. שיקול נוסף נגד נקיטת צעדים הוא כשהמוצר או השירות שבעדם נגבה מחיר מופרז משתייכים לתחום שמתאפיין בהשקעות גבוהות במחקר ופיתוח או בפעילות בסיכון גבוה.

הממונה על ההגבלים רשאי לנקוט צעדים פליליים ומינהליים נגד בעל מונופול שנקבע כי גבה מחיר מופרז. עם זאת, חוות הדעת מבהירה כי "עיצום כספי על בעל המונופול יהיה כלי האכיפה המרכזי בעניין ניצול מעמד לרעה וגביית מחיר מופרז, והממונה לא יפעיל סמכויות אכיפה פליליות נגד גביית מחיר מופרז".

תגובות

הזינו שם שיוצג באתר
משלוח תגובה מהווה הסכמה לתנאי השימוש של אתר TheMarker