ביום 1.1.14 נפל דבר: תיקון 76 נכנס לתוקפו ושינה באופן משמעותי את חוק מיסוי מקרקעין . בתיקון נקבעה תקופת ביניים של 4 שנים, שתחילתה ב-1.1.14 וסופה ב-31.12.17. תקופה זו מוכרת "כתקופת המעבר" - תקופה בה המחוקק ביקש להצר את צעדיו של המוכר מלבצע תכנוני מס אגרסיביים.

מס שבח
צילום: Dreamstime

תיקון 76 ביטל והגביל סעיפי חוק שונים ומאידך תיקן והוסיף הוראות חדשות. אחד מהתיקונים המשמעותיים היה ביטול אפשרות של אדם יחיד למכור דירת מגורים מזכה, אחת לארבע שנים, ומשכך, נוצר מצב שכל מי שבבעלותו שתי דירות ויותר, ויבקש למכור אחת מדירותיו, יאלץ לשלם מס שבח בעת המכירה.

לדברי עו"ד אפרת ידידיה, העומדת בראש משרד י.ד שחור ושות' המתמחה במקרקעין והתחדשות עירונית, על מנת "לכפר" על ביטולו של הפטור אחת לארבע שנים, קבע המחוקק שיטת חישוב חדשה,  המקלה עם המוכר וקובעת דרך חדשה לחישוב המס אותו צריך לשלם המוכר בעת מכירת הדירה. שיטה חישוב זו מוכרת כיום כשיטת חישוב מס שבח ליניארי חדש, "במס מוטב".

שיטת החישוב החדשה שונה מהותית מהשיטה הישנה. לפי שיטה זו  מחלקים את תקופת הבעלות של המוכר על דירת המגורים המזכה לשתי תקופות בלבד: מיום הרכישה ועד 1.1.14 יהיה פטור על השבח היחסי; ומיום זה ועד למועד המכירה יחושב מס שבח בשיעור של 25% בלבד. בנוסף, בוטל החיוב במס אינפלציוני.

עו"ד אפרת ידידיה
עו"ד אפרת ידידיה

לשם המחשה נשתמש בדוגמא: אדם רכש דירה ב-1.1.78, בסך  מיליון שקל ומוכר אותה ב-1.1.18 ב- 4 מיליון שקל. במשך  40 שנה נוצר שבח של 3 מיליון שקל. אם נחלק את השבח לתקופה בת 40 שנה , נקבל  שבח של 75,000 שקל לכל שנה.  משכך, בשיטת החישוב מס מוטב, על השבח היחסי שהצטבר עד ליום 1.1.14, המוכר לא יחויב בתשלום ובגין התקופה והחלק היחסי של השבח שהצטבר החל מ-1.1.14 עד למכירת הדירה, כלומר בגין 4 השנים (על השבח בגובה 300,000 ), יחושב מס של 25% בלבד .

בתקופת המעבר ביקש כאמור המחוקק להצר את צעדיו של המוכר למספר פעמים בהם הוא יכול  לבצע שימוש במס מוטב. משכך, נקבעו המגבלות הבאות: מוכר יוכל לבצע שתי מכירות בלבד בשיטת חישוב מס מוטב בלבד ובנוסף, לא ניתן לבצע מכירה בחישוב מס מוטב בין קרובים.

אולם, החל מה-1.1.18 ההגבלות הנ"ל בטלות ולפיכך ניתן לנצל עד לסיום תקופת המעבר את הוראות החוק ולבצע מכירת דירה מזכה בחישוב מס מוטב ללא מגבלה של פעמיים בלבד. בנוסף, ניתן לבצע מכירה של דירת מגורים מזכה בחישוב מס מוטב בין קרובים. המשמעות של תום ההגבלות הנ"ל תאפשר לבצע תכנון מס אגרסיבי יותר. לדוגמא,  אדם אשר בבעלותו 4 דירות ויעשה שימוש במס מוטב עת יעביר את דירותיו לארבעת ילדיו הבוגרים (מעל גיל 18). בגין מכירת הדירות לילדיו במס מוטב, ישלם האב מס שבח בשעורים נמוכים ולכשיבקשו ילדיו למכור בעתיד כל אחד את הדירה שלו, הם יידרשו לשלם מס שבח בשעורים נמוכים גם כן, שכן במכירת הדירה במס מוטב מהאב אליהם, נקבע מחיר רכישה חדש, גבוה באופן משמעותי ממחיר הרכישה המקורי של האב.

כאן המקום להזהיר כי מכירת מספר רב של דירות בפרק זמן קצוב יכולה לעורר במס שבח שאלה האם לא מדובר כאן בעוסק שיש למסותו לפי פקודת מס הכנסה.