תיק מניות

רשימת קריאה

רשימת הקריאה מאפשרת לך לשמור כתבות ולקרוא אותן במועד מאוחר יותר באתר,במובייל או באפליקציה.

לחיצה על כפתור "שמור", בתחילת הכתבה תוסיף את הכתבה לרשימת הקריאה שלך.
לחיצה על "הסר" תסיר את הכתבה מרשימת הקריאה.

לרשימת הקריאה המלאה לחצו כאן

תוצאות עיקריות לרבעון הראשון של שנת 2016 ואירועים מהותיים

מתוך דוח הדירקטוריון של החברה

שולחן עמוס בחמשב מסמכים, מחשבון- הכנת דוח
Dreamstime

הכנסות החברה ברבעון הראשון של 2016 עמדו על כ- 3,296 אלפי ש"ח (גידול של כ- 94% לעומת כ- 1,695 אלפי ש"ח ברבעון הרביעי של שנת 2015).

ה- EBITDA המתואם ברבעון זה עמד על כ- 444 אלפי ש"ח (גידול של כ- 222% לעומתEBITDA  מתואם שלילי בגובה 363 אלפי ש"ח ברבעון הרביעי של שנת 2015).

ההפסד הנקי של החברה ברבעון הזה עמד על 2,470 אלפי ש"ח (קיטון של כ- 27% לעומת כ- 3,368 אלפי ש"ח ברבעון הרביעי של שנת 2016). יתרת המזומנים של החברה ליום 31 במרץ 2016 עמדה על סך של 10,749 אלפי ש"ח.

אירועים מהותיים במהלך תקופת הדיווח ולאחריה

אנליסט אישי  בזק

מוגש בחסות המפרסם

גידול בפעילות החברה ברבעון הנוכחי (הרבעון הראשון לשנת 2016)

הכנסות החברה ברבעון הנוכחי (אשר מתבססות על מנגנון חלוקת הכנסות) (Revenues Share) הקבוע בהסכם החברה עם לקוח מהותי של החברה, כמפורט בסעיף 8.5 לפרק א' לדוח התקופתי ("הסכם הסינדיקציה") גדלו באופן מהותי לעומת הרבעון האחרון של שנת 2015, כתוצאה משינויים שאירעו בשוק הפרסום והשיווק באינטרנט ומרכש מדיה שביצעה החברה (אשר גם הוא מתבסס ברובו על הסכם שיתוף פעולה עם חברת בבילון), ועשויות להמשיך ולהיות מהותיות לפעילותה. החברה מדגישה כי לעמידתה ולעמידת שותפיה במדיניות ענקיות החיפוש השונות, כפי שתהא מעת לעת עשויה להיות השפעה מהותית על המשך הסכם הסינדיקציה, לרבות ביטולו באופן מיידי.

גידול בפעילות החברה ברבעון הקרוב (הרבעון השני לשנת 2016)

על בסיס נתונים אשר התקבלו בחברה, הכנסות החברה מהסכם הסינדיקציה במהלך התקופה שמיום 1 באפריל 2016 ועד למועד דוח זה, גדלו באופן מהותי. הכנסות החברה ברבעון השני לשנת 2016 צפויות להסתכם בכ- 14.5-17 מיליוני ש"ח. הגידול הצפוי ברבעון השני של שנת 2016, ביחד עם הגידול שארע ברבעון הנוכחי, הנם תוצאה של יישום אסטרטגיית החברה להרחבת פעילותה בתחום הפרסום והשיווק באינטרנט באמצעות גידול בפעילות החברה הקשורה למנוע החיפוש Bing, אחד ממנועי החיפוש המובילים בעולם.

הערכות החברה בעניין הכנסות החברה מהסכם הסינדיקציה ברבעון השני לשנת 2016 הנן מידע צופה פני עתיד כמשמעותו בחוק ניירות ערך התשכ"ח-1968. מידע זה מבוסס על הערכות החברה נכון למועד דוח זה ועשוי להשתנות כתלות בהתפתחויות בתחום פעילות השיווק והפרסום באינטרנט, במדיניות מנועי החיפוש כפי שתהא מעת לעת, בעמידת החברה ובעמידת שותפיה במדיניות ענקיות החיפוש השונות כפי שתהא מעת לעת, ובהתקשרויות אחרות שביצעה ותבצע החברה בעתיד עם לקוחות בתחום השיווק והפרסום באינטרנט. הערכות אלה עשויות שלא להתממש, כולן או חלקן, או להתממש באופן שונה מכפי שנצפה וזאת בין היתר, בשל גורמים שאינם בשליטת החברה, אי התממשות הנחות או אומדנים שנלקחו בחשבון (באופן חלקי או מלא), השפעת גורמי סיכון שהחברה חשופה אליהם ו/או התרחשות אירועים חיצוניים בלתי צפויים.

הסכם עם אסק

בהמשך לדיווח החברה על חתימת הסכם שיתוף פעולה מיום 10 בפברואר 2016 (מספר אסמכתא 2016-01-025954) החברה מתכבדת להודיע כי עד תום הרבעון השני של השנה יושק המוצר המשותף ("Extension") אשר הנו למעשה תוסף לדפדפן המשלב את טכנולוגיות החברה בתחום תיקון התחביר והשגיאות בשפה האנגלית. ה- Extension יושק, בשלב זה, לדפדפן הנפוץ בעולם, ה-Google Chrome ובעתיד החברה צפויה להשיק, כחלק משיתוף הפעולה הנ"ל, את ה- Extension גם לדפדפנים הנפוצים האחרים, ה- Internet Explorer  וה- Firefox.

השקת ה- Extension והסכם שיתוף הפעולה עם אסק מהווים יישום של אסטרטגיית החברה להרחיב את פעילותה בתחום הפרסום והשיווק באינטרנט וזאת ע"י גידול בפעילות הקשורה למנוע החיפוש הנפוץ בעולם Google, אחד ממנועי החיפוש המובילים בעולם, שכן תוצאות החיפוש להן יחשפו המשתמשים יהיו של Google.

מו"מ לרכישת פעילות בתחום פתרונות מוניטיזציה מבוססי פרסום בוידאו

לפרטים בדבר התקשרות החברה במזכר הבנות לא מחייב עם צד שלישי שאינו קשור לחברה ("המוכרת") בנוגע לעסקה לרכישת פעילותה של המוכרת על ידי החברה, ראו דוח מיידי שפרסמה החברה ביום 21 באפריל 2016 (מס' אסמכתא: 2016-01-053398).

ההתקשרות הנ"ל מהווה יישום של אסטרטגיית החברה אשר בוחנת באופן רציף אפשרות להגדלת פעילותה בתחום הפרסום והשיווק באינטרנט ובאופן ספציפי בתחום פתרונות מוניטיזציה מבוססי פרסום בווידאו, בין היתר באמצעות רכישת חברות העוסקות בתחום ו/או פעילות רלבנטית. לפעילות הנרכשת, במידה ואכן ייחתם הסכם מחייב, עשויה להיות השפעה מהותית על תוצאותיה של החברה. יובהר כי אין כל ודאות שמזכר ההבנות בין הצדדים ישתכלל לכדי הסכם מחייב וכי יתקיימו התנאים המתלים להשלמת העסקה.

הערכות החברה בדבר השפעת העסקה על תוצאותיה, הנן מידע צופה פני עתיד כמשמעותו בחוק ניירות ערך, המבוסס על תחזיות, אומדנים והערכות סובייקטיביות של החברה נכון למועד דוח זה ולמיטב הבנתה וניסיונה של החברה בתחום. בהתאם, אין כל ודאות בהתממשות הערכות החברה בנושאים אלו, וזאת בין היתר, בשל תוצאות הפעילות הנרכשת וגורמים נוספים שאינם בשליטת החברה, אי התממשות הנחות או אומדנים שנלקחו בחשבון (באופן חלקי או מלא), השפעת גורמי סיכון שהחברה חשופה אליהם ו/או התרחשות אירועים חיצוניים בלתי צפויים.

מגעים ראשוניים לבחינת שיתופי פעולה אפשריים בחברה הכלולה קיבו

לפרטים בדבר מגעים ראשוניים לבחינת שיתופי פעולה אפשריים בחברה הכלולה קיבו, ראה דוח מיידי שפרסמה החברה ביום 27 במרץ 2016 (מס' אמסכתא 2016-01-014145). במהלך הרבעון הראשון של שנת 2016 החלה קיבו, לראשונה מאז היווסדה, להפיק הכנסות. בנוסף, ממועד היווסדה בוצעו למעלה מ- 20 מיליון התקנות של מוצרי המובייל הממותגים השונים אותם מפתחת ומשווקת קיבו.

השקעת החברה בקיבו, אשר מהווה חברה כלולה מהותית, ביחד עם פיתוח ושיווק אפליקציות המובייל של החברה, מהווה יישום של אסטרטגיית החברה בכל הקשור להרחבת פעילותה בסביבת המובייל. החברה מרכזת מאמצים בסביבה זו ורואה בפעילות זו מנוע צמיחה מרכזי, הן באמצעות המשך השקעה בקיבו והן באמצעות בחינה של מיזוגים ורכישות בתחום הפעילות.

דוחות כספיים

הקלק על הנתונים לקבלת הסבר מפורט בתחתית הטבלה
נתונים כספיים אינם זמינים כעת
ווטיסמטק לוגו

וויטסמוק הינה חברת אינטרנט גלובלית העוסקת במספר תחומי פעילות שהמרכזי מביניהם הוא תחום הפרסום בוידאו, הן באמצעות חטיבת הוידאו הפנימית Omnivid והן באמצעות חברת הבת Wise Air. עוד עוסקת החברה בשיווק והפצה באמצעות מנועי חיפוש וכן בפיתוח,  מכירה ושיווק של תוכנות לשיפור הכתיבה בשפה האנגלית. 

עוד הודעות

כתבות שאולי פיספסתם

*#