אדגר מפרסמת את תוצאות הרבעון הרביעי לשנת 2018

תוכן שיווקי
שתפו כתבה במיילשתפו כתבה במייל
גרפים
צילום: Dreamstime
תוכן שיווקי
 • שיא ב-FFO בשנת 2018, עלה בכ- 16.4% לעומת אשתקד, הסתכם בכ- 71.5 מיליון ש"ח
 • ה-NOI בשנת 2018 עלה בכ-9.4% לעומת אשתקד, והסתכם לכ-224.9 מיליון ש"ח
 • הכנסות החברה בשנת 2018 עלו בכ-8.1% לעומת אשתקד, ועמדו על כ-243.3 מיליון ש"ח
 • ההון העצמי המיוחס לבעלי המניות ממשיך להתחזק והסתכם בלמעלה ממיליארד ש"ח
 • החברה הודיעה כי תחלק דיבידנד לבעלי המניות בסך של כ-10.9 מיליון ש"ח בהתאם להחלטה שהתקבלה על אימוץ מדיניות דיבידנד לשנתיים הקרובות על פיה תחלק החברה דיבידנד שלא יפחת מ 50% מה- FFO.

רועי גדיש, מנכ"ל החברה, מסר: "אנו מסכמים את שנת 2018 בעשייה מרובה, צמיחה ושיפור במרבית הפרמטרים. ברבעון הרביעי הצגנו המשך שיפור ב-FFO וב-NOI אשר עמדו על כ-18.6 מיליון ש"ח וכ-59.2 מיליון ש"ח בהתאמה. אנו ממשיכים לשים את המיקוד בהשבחת הנכסים, שיפור שיעורי התפוסה, תוך הרחבת מגוון האפשרויות לשכירות. אציין כי הייחוד של אדגר הוא ליווי של השוכר לאורך "מחזור החיים" המלא של העסק, מהשלב ההתחלתי כחבר ב- Brian embassy שהינו מותג שהקמנו לחללי עבודה משותפים בסטנדרט גבוה, עם אפשרות לגידול ומעבר ליחידות להשכרה מיידית לחברות של 15-50 עובדים ובשלב מאוחר יותר לשכירות רגילה. בסיכום השנה הצגנו שיא בפרמטרים התפעוליים הממחישים את השילוב בין המיקוד באסטרטגיה בה אנו נוקטים לבחירת נכסים איכותיים באזורים מרכזיים וצומחים. אנו צופים המשך שיפור בשנה הבאה עם הגידול בתפוסה בקנדה בגין החוזים שנחתמו ותחילת אכלוס פרויקט אדגר C360 אשר צפוי לתרום לתוצאות פעילות החברה החל מהרבעון השלישי. בפרויקט זה אנו מביאים לראשונה גם לנכסי החברה בארץ את מותג ה-"Brian embassy" . בפולין ,החברה ממשיכה להשקיע מאמצים להעלאת שיעורי התפוסה, בעיקר באיזור מוקטוב. בשנתיים האחרונות כתוצאה מבנייה מסיבית באיזור, נוצר עומס תחבורתי שמקשה על השכרת שטחים. באמצעות הסבת שטחים ל Brian embassy הצלחנו להגדיל את ההכנסות ולאחרונה אף רכשנו נכס נוסף במרכז העיר שייתן חיזוק משמעותי לפעילות זאת. אנו מאמינים שבד בבד עם המאמצים שלנו והשיפור התחבורתי הצפוי נוכל לראות שיפור בשיעורי התפוסה.

דגשים לתוצאות

ההכנסות מהשכרת נכסים הסתכמו בשנת 2018 בכ- 243.3 מיליון ש"ח לעומת כ- 225.1 מיליון ש"ח אשתקד, גידול של כ-8.1%. העלייה בהכנסות מהשכרת נכסים בתקופת הדוח בסך של כ-18.2 מיליון ש"ח, נובעת בעיקר מגידול בהכנסות מחברת הבת בפולין, בעיקר בגין פעילות ה- "Brian Embassy" מגידול

בהכנסות מחברת הבת בקנדה בגין עלייה בשכ"ד ונכסים שנרכשו ומגידול בהכנסות מישראל בגין אכלוס הנכס אדגר 360 בתל-אביב. העלייה בהכנסות הושפעה לחיוב כתוצאה מעלייה בשער החליפין הממוצע

של האירו, בהשוואה לאשתקד, בסך של כ-3.6 מיליון ש"ח. ההכנסות מהשכרת נכסים הסתכמו ברבעון הרביעי לשנה בכ- 63.2 מיליון ש"ח לעומת כ- 59.4 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד, גידול של כ-6.4%.

 • ה- NOI בשנת 2018 הסתכם בכ- 224.9 מיליון ש"ח לעומת כ- 205.6 מיליון ש"ח גידול של כ-9.4% לעומת אשתקד. ה-NOI ברבעון הסתכם בכ- 59.1 מיליון ש"ח לעומת כ- 54.8 מיליון ש"ח ברבעון המקביל, גידול של כ- 7.8%.
 • ה-FFO בשנת 2018 עלה בכ- 16.4% והסתכם בכ- 71.5 מיליון ש"ח לעומת כ- 61.4 מיליון ש"ח אשתקד. ה-FFO ברבעון עלה בכ-8.8% והסתכם בכ- 18.6 מיליון ש"ח לעומת כ-17.1 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד. תחזית FFO : החברה חוזרת וצופה כי ה- FFO לשנת 2019 יעמוד על כ- 75-80 מיליון ש"ח, ובשנת 2020 יעמוד על כ-80-85 מיליון ש"ח וזאת על בסיס שיפור בשיעורי התפוסה והתקדמות האכלוס של הפרויקטים שנמצאים בשלבי אכלוס ושערי החליפין ליום 31 בדצמבר 2018.
 • הרווח המיוחס לבעלי המניות הסתכם בשנת 2018 בכ- 71.4 מיליון ש"ח לעומת כ- 105.9 מיליון ש"ח אשתקד. הרווח הכולל המיוחס לבעלי המניות הסתכם בשנת 2017 בכ- 72.7 מיליון ש"ח לעומת רווח של כ- 108.3 מיליון ש"ח אשתקד. בתקופת הדוח עלה שער החליפין הממוצע של האירו, לעומת השקל, בכ 4.4% - והדולר הקנדי נותר ללא שינוי.
 • הרווח המיוחס לבעלי המניות הסתכם ברבעון בכ- 29 מיליון ש"ח לעומת כ- 16.2 מיליון ש"ח. הרווח הכולל המיוחס לבעלי המניות הסתכם ברבעון בכ- 24.3 מיליון ש"ח לעומת רווח של כ- 10.7 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד. הרווח הכולל מביא לידי ביטוי את אסטרטגיית גידור המט"ח אשר החברה החלה לפעול לפיו בסוף 2015,
 • ההון העצמי המיוחס לבעלי המניות עלה והסתכם ליום 31 בדצמבר 2018 בכ- 1,033.8 מיליון ש"ח, 7.8 ש"ח למניה, לעומת כ- 998.8 מיליון ש"ח (כ- 7.6 ש"ח למניה) ליום 31 בדצמבר 2017.
 • תזרים המזומנים מפעילות שוטפת לשנת 2018 עלה לכ-68.4 מיליון ש"ח בהשוואה ל59.5 בשנה קודמת.
 • מצבת המזומנים ושווי מזומנים ליום 31 בדצמבר 2018 הסתכמה לסך של כ- 323 מיליון ש"ח.
 • נדל"ן להשקעה (כולל נדל"ן בהקמה) – מתחילת השנה השקיעה החברה בנדל"ן להשקעה (כולל נדל"ן בהקמה) כ- 262 מיליון ש"ח מתוכם כ 52.3 - מיליון ש"ח בגין רכישת נכס באמצעות חברת הבת בקנדה וכ-34.8 מיליון ש"ח עבור נכס בהקמה באמצעות חברת הבת בפולין. בנוסף, הושקעו כ-57.1 מיליון ש"ח באדגר 360 C וכן סך של כ-56.5 מיליון ש"ח בנכסים בפולין , בעיקר בגין התאמות לדיירים והסבת שטחים נוספים לחללי עבודה משותפים תחת המותג "Brian embassy". שיערוך נכסים בתקופת הדוח הביא לעלייה בסך כ- 24.6 מיליון .
 • נכון ליום 31 בדצמבר 2018 הסתכם הנדל"ן להשקעה ונדל"ן להשקעה בהקמה לכ- 4.2 מיליארד ש"ח.

אירועים במהלך תקופת המאזן

שערוך נכסים: במהלך תקופת הדוח החברה ביצעה שיערוך נכסים כחלק ממדיניות החברה לבצע הערכות שווי לנכסיה, למעט נכס בהקמה שנרכש בפולין במהלך הרבעון הרביעי.

קנדה – שווי הנכסים עלה בכ-64 מיליון ש"ח כתוצאה מעלייה בשיעורי התפוסה ובשכ"ד ומירידה של כ-0.25% בשיעורי ההיוון בעיקר בנכסים ב- .Liberty Village

פולין – שווי הנכסים ירד בכ-55 מיליון ש"ח כתוצאה מירידה בשיעורי התפוסה ועלייה בהוצאות התאמה בגין חידוש חוזים וחוזים חדשים. נכסי החברה בפולין מושפעים מבנייה מסיבית באזור "מוקוטוב" בפולין, בו מרבית הנכסים נמצאים וכתוצאה מכך קיים עודף היצע ועומס תחבורתי המקשה על אכלוס השטחים הפנויים. לידיעת החברה, העיריה המקומית פועלת לשיפור התשתיות באזור זה ובכך לשפר את הנגישות באזור במהלך שנת 2019.

ישראל – שווי הנכסים עלה בכ-16 מיליון ש"ח כתוצאה מירידה של כ-0.25% בשיעורי ההיוון באדגר 360 בת"א והתקדמות בבנייה של אדגר 360 C. בנוסף, חלה עליית ערך במספר נכסים אשר הושפעה מעלייה בשכ"ד.

אודות החברה

חברת אדגר השקעות ופיתוח בע"מ הנה זרוע ההשקעות בנדל"ן של קבוצת צור שמיר אחזקות בע"מ. אדגר פועלת בתחום הנדל"ן המניב ומתמחה ברכישה, פיתוח והשבחת נכסי נדל"ן. לחברה פעילות בינלאומית ענפה הפרושה על פני 4 מדינות: קנדה (בעיקר טורונטו), ישראל, בלגיה ופולין (וורשה). בבעלות החברה נכסים בשווי כולל של כ- 3.9 מיליארד ש"ח, והיא פועלת מעת לעת בפעילות ייזום, בדרך של השבחת נכסים קיימים והקמת בנייני משרדים חדשים להשכרה.

*) המידע הינו מידע צופה פני עתיד אשר התממשותו אינה ודאית ועשויה להיות שונה מהותית בין היתר בגין גורמים שאינם תלויים בחברה.

כתבות מומלצות

בתביעה נכתב כי הראיון כולו "התנהל בצורה שאינה מכבדת או רצינית״ כלפיה

המועמדת התחברה לראיון עבודה בזום - וקיבלה מהמראיין מייל שהדהים אותה

ריי דליו

מייסד קרן הגידור הגדולה בתבל: מזומן הוא זבל - ממשלות יחסלו את ביטקוין

ישראל פישר

יוקרה זה רע? כך נראים החיים במגדל חדש בתל אביב

מפגינים נגד יוקר המחיה מול בית הנשיא בסרי לנקה

קו השבר שעלול לקחת את הכלכלה העולמית למקום אחר, אפל יותר

כתבות שאולי פספסתם

בת ים

שתי דירות במחיר אחת: האם זהו עתיד תחום הפינוי-בינוי?

אפליקציית קלארנה. החברה נמצאת במגעים לגיוס סבב חדש לפי שווי שנמוך בכ-30% מהשווי שקיבלה לפני שנה בלבד

"היערכו לגרוע מכל": נבואות החורבן בהיי-טק מתחילות להגשים את עצמן