אדגר מפרסמת את תוצאות הרבעון הראשון לשנת 2019

שתפו כתבה במיילשתפו כתבה במייל
דוחות על מסך מחשב
 • ה-FFO  ברבעון הראשון לשנת 2019, עלה בכ- 10.4% לעומת אשתקד והסתכם לשיא רבעוני של כ-20 מיליון ש"ח
 • ההון העצמי המיוחס לבעלי המניות הסתכם במעל ל-1 מיליארד ש"ח
 • החברה הודיעה כי תחלק דיבידנד לבעלי המניות  בסך של כ-10 מיליון ש"ח  בהתאם להחלטה שהתקבלה על אימוץ מדיניות דיבידנד לשנתיים הקרובות על פיה תחלק החברה דיבידנד שלא יפחת מ 50% מה- FFO
 •   תחזית FFO לשנים 2019-2020*

רועי גדיש, מנכ"ל החברה, מסר: "תוצאות הרבעון הראשון ממשיכות את מגמת צמיחת  החברה עם גידול  ב-NOI וב-FFO. אנו ממשיכים במאמצים להשביח את נכסי החברה בכל אזורי הפעילות בהם אנו פועלים. בבניין אדגר 360 C אנו משיקים בקרוב מתחם בין ארבע קומות של מותג הבית לחללי עבודה "Brian Embassy", לראשונה בארץ, הזוכה כבר לביקושים משמעותיים וצפוי להיפתח במהלך הרבעון השלישי של השנה. השיפור המתמשך בהגדלת הרווח והתפעולי והורדת עלויות המימון  וביחד עם הגמישות הפיננסית שלנו יעזרו לנו בהמשך יישום התכנית האסטרטגית להגדלת FFO וניצול מיטבי בהזדמנויות עסקיות שנפגוש גם בעתיד."

דגשים לתוצאות

 • ההכנסות מהשכרת נכסים הסתכמו ברבעון הראשון לשנת 2019 בכ- 60.3 מיליון ש"ח לעומת כ- 59.5 מיליון ש"ח  אשתקד, גידול של כ-1.5%. העלייה בהכנסות מהשכרת נכסים בתקופת הדוח בסך של כ-0.9 מיליון ש"ח, נובעת בעיקר מגידול בהכנסות מישראל וקנדה.
 • ה-NOI ברבעון הסתכם בכ- 56.2 מיליון ש"ח לעומת כ- 55.4 מיליון ש"ח ברבעון המקביל, גידול של כ-  1.5%.
 • ה-FFO  ברבעון עלה בכ-10.4% והסתכם בכ- 19.7 מיליון ש"ח לעומת כ-17.8 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד. תחזית FFO : החברה חוזרת וצופה כי ה- FFO לשנת 2019 יעמוד על כ- 75-80 מיליון ש"ח, ובשנת 2020 יעמוד על כ-80-85 מיליון ש"ח וזאת על בסיס שיפור בשיעורי התפוסה והתקדמות האכלוס של הפרויקטים שנמצאים בשלבי אכלוס ושערי החליפין ליום 31 במרץ 2019.
 • הרווח המיוחס לבעלי המניות הסתכם ברבעון בכ- 31.3 מיליון ש"ח לעומת כ- 9.9 מיליון ש"ח. הרווח הכולל המיוחס לבעלי המניות הסתכם ברבעון בכ- 3.6 מיליון ש"ח לעומת רווח של כ- 19.3 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד.
 • ההון העצמי המיוחס לבעלי המניות הסתכם ליום 31 במרץ 2019 בכ-1,027.2 מיליון ש"ח, 8.07 ש"ח למניה, לעומת כ- 1033.8 מיליון ש"ח (כ- 8.13 ש"ח למניה) ליום 31 בדצמבר 2018.
 • תזרים המזומנים מפעילות שוטפת ברבעון הראשון לשנת 2019 עלה לכ-11.9 מיליון ש"ח בהשוואה לתזרים שלילי של כ-6.7  מיליון ש"ח אשתקד.
 • מצבת המזומנים ושווי מזומנים ליום 31 במרץ 2019 הסתכמה לסך של כ- 166.9 מיליון ש"ח.
 • נדל"ן להשקעה (כולל נדל"ן בהקמה) – מתחילת השנה השקיעה החברה בנדל"ן להשקעה (כולל נדל"ן בהקמה)  כ-41 מיליון ש"ח מתוכם כ-4 מיליון ש"ח בקנדה, הושקעו כ-25 מיליון ש"ח באדגר 360 C וכ-6 מיליון ש"ח בפולין. עיקר ההשקעה בפולין בגין התאמות לדיירים והסבת שטחים נוספים לחללי עבודה משותפים תחת המותג "Brian embassy".
 • נכון ליום 31 במרץ 2019 הסתכם הנדל"ן להשקעה ונדל"ן להשקעה בהקמה לכ- 4 מיליארד ש"ח.

*) המידע הינו מידע צופה פני עתיד אשר התממשותו אינה ודאית ועשויה להיות שונה מהותית בין היתר בגין גורמים שאינם תלויים בחברה.