אדגר מפרסמת את תוצאות הרבעון השני לשנת 2018

שתפו כתבה במיילשתפו כתבה במייל
גרפים

ה-FFO ברבעון עלה בכ-18% לעומת אשתקד והסתכם בכ-17.8 מיליון ש"ח

ההון העצמי המיוחס לבעלי המניות עלה והסתכם בלמעלה מ-1 מיליארד ש"ח

ה-NOI ברבעון גדל בכ-14% לעומת אשתקד והסתכם בכ-55.6 מיליון ש"ח

החברה הודיעה כי תחלק דיבידנד לבעלי המניות  בסך של כ-8.2 מיליון ש"ח  בהתאם להחלטה שהתקבלה על אימוץ מדיניות דיבידנד לשנתיים הקרובות על פיה תחלק החברה דיבידנד בסך שלא יפחת מ 50% מה- FFO

החברה מעדכנת כלפי מעלה את תחזית  ה- FFO לשנים  2018-2019 *)

רועי גדיש, מנכ"ל החברה, מסר: "תוצאות המחצית הראשונה והרבעון השני לשנת 2018 ממשיכות להציג שיפור בפרמטרים התפעוליים. אנו עדים להמשך הגידול אותו אדגר מציגה כבר תקופה ממושכת ב-NOI וב-FFO. על בסיס צפי החברה לגבי אכלוס הנכסים הקיימים וקצב ההתקדמות בפרויקטים בבניה כדוגמת אדגר 360C, אנו מעדכנים את תחזית ה-FFO לשנת 2018 לרמה של 68-72 מיליון ש"ח ולשנת 2019 לרמה של 75-80 מיליון ש"ח. החברה ממשיכה לפעול לאיתור הזדמנויות השקעה ולהשבחת נכסים קיימים תוך המשך נקיטת פעולות לטובת יישום האסטרטגיה להגדלה עקבית של ה-FFO ויצירת ערך לכלל בעלי המניות שלנו."

דגשים לתוצאות

ההכנסות מהשכרת נכסים ברבעון השני לשנת 2018 הסתכמו בכ- 60.4 מיליון ש"ח, גידול של כ-9.2%, לעומת כ- 55.3 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד.

ה-NOI ברבעון השני הסתכם בכ- 55.6 מיליון ש"ח, גידל של כ-14.2%, לעומת כ-48.7 מיליון ש"ח ברבעון המקביל.

ה-FFO  ברבעון הסתכם בכ- 17.8 מיליון ש"ח, גידול של כ-17.8%, לעומת כ-15.1 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד.  

תחזיתFFO  *): החברה מעלה את תחזית ה- FFO לשנת 2018 מ-65-70 לכ- 68-72 מיליון ש"ח, ובשנת 2019 מ-70-75  ל 75-80 מיליון ש"ח, זאת על בסיס תחזיות החברה לגבי שיעורי האכלוס בנכסים הקיימים ובפרויקטים בבנייה ולפי שערי החליפין ליום 30 ביוני 2018.

הרווח הנקי המיוחס לבעלי המניות הסתכם ברבעון בכ-14.2 מיליון ש"ח לעומת כ-7.9 מיליון ש"ח. הרווח הכולל המיוחס לבעלי המניות הסתכם ברבעון בכ-9.8 מיליון ש"ח לעומת רווח של כ-13.9 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד. הקיטון נובע בעיקר מהשפעת שער החליפין ושערוך עסקאות לקיבוע הריבית.

ההון העצמי המיוחס לבעלי המניות עלה והסתכם ליום 30 ביוני 2018 בכ- 1,006 מיליון ש"ח, 7.6 ש"ח למניה, לעומת כ- 998.8 מיליון ש"ח (כ- 7.6 ש"ח למניה) ליום 31 בדצמבר 2017.
תזרים המזומנים מפעילות שוטפת שנבעו לחברה במהלך הרבעון השני לשנת 2018 הסתכם בכ-40 מיליון ש"ח. הרבעון השני לשנת 2018 הושפע לחיוב מתשלומי ריבית חצי שנתיים בגין אג"ח שבוצעו ברבעון הראשון.

מצבת המזומנים ושווי מזומנים ליום 30 ביוני 2018 הסתכמה לסך של כ- 336.8 מיליון ש"ח.
נדל"ן להשקעה (כולל נדל"ן בהקמה) – מתחילת השנה השקיעה החברה בנדל"ן להשקעה (כולל נדל"ן בהקמה)  כ- 157 מיליון ש"ח (מתוכם כ-52 מיליון ש"ח בגין נכס חדש בקנדה, כ- 34 מיליון ש"ח בגין הנכס בהקמה, פרויקט C במתחם אדגר  360וכ-35 מיליון בפולין בעיקר בהתאמות לדיירים והסבת שטחים לחללי עבודה משותפים).

נכון ליום 30 ביוני 2018 הסתכם הנדל"ן להשקעה ונדל"ן להשקעה בהקמה לכ- 3.9 מיליארד ש"ח.

*) המידע הינו מידע צופה פני עתיד אשר התממשותו אינה ודאית ועשויה להיות שונה מהותית בין היתר בגין גורמים שאינם תלויים בחברה.