חברת החשמל מבקשת לדחות את הרפורמה בפעם העשירית

חובות חברת החשמל הגיעו ל-72.5 מיליארד שקל - אך תקציבה ל-2013 לא יכלול תוכנית התייעלות ■ הבור התזרימי גדל ל-1.64 מיליארד שקל, בעקבות גילוי טעות נוספת בחישוב התזרים ל-2012

אבי בר-אלי
אבי בר-אלי
אבי בר-אלי
אבי בר-אלי

16 שנה לאחר חקיקת חוק משק החשמל מבקשת חברת החשמל לדחות בפעם העשירית את יישום השינוי המבני בחברה. החברה פנתה באחרונה לשרי האוצר והאנרגיה בבקשה להאריך את תוקף רישיונותיה עד ינואר 2014. הרישיונות אמורים לפקוע בינואר 2013, ועד אז היתה החברה אמורה ליישם רפורמה.

חוק משק החשמל מ-1996 קבע כי ב-2006 יפקעו רישיונותיה של חברת החשמל לייצור, הולכה וחלוקת החשמל בישראל, וכי לא ניתן יהיה לחדש את הרישיונות אלא אם החברה תעבור שינוי מבני. הניסיונות לערוך שינויים בחברה נכשלו, וכל שנה האריכה הממשלה את תוקף הרישיונות באמצעות צווים שאושרו על ידי ועדת הכלכלה.

לפני כשנה סירב יו"ר ועדת הכלכלה דאז, ח"כ כרמל שאמה-הכהן, לשמש "חותמת גומי", כלשונו, והאריך את רישיונות החברה בארבעה חודשים בלבד. זאת, כשברקע קידמה חברת החשמל את תוכנית ההתייעלות "תנופת אור", שכחלק ממנה הודיעה כי תיפרד מ-2,000 עובדים, תאחד מחוזות ותבצע מהלך התייעלות עמוק בתקציבה.

במקביל קידמה הממשלה את "חוק עוקף ועדת הכלכלה" כדי להאריך את הרישיונות בכל זאת, ושאמה-הכהן נאלץ לחזור בו ולהאריך את הרישיונות עד סוף 2013. בפועל, הרפורמה בחברה לא קודמה, ותוכנית ההתייעלות לא יושמה. דחיית תוקף הרישיונות מעבר לינואר 2014 כבר תחייב את הממשלה בתיקון חקיקה.

יו"ר חברת החשמל יפתח רון טל (מימין) והמנכ"ל אלי גליקמן

בתוך כך אישרה חברת החשמל בסוף השבוע את תקציבה ל-2013, שיסתכם ב-28.2 מיליארד שקל. מדובר בתקציב נמוך ב-1.4 מיליארד שקל מתקציב 2012, אך הוא מגלם הפחתה של 3.1 מיליארד שקל בתקציב הדלק של החברה (שיהיה 14.8 מיליארד שקל). תקציבי הפיתוח והתפעול דווקא גדלו בכ-250 מיליון שקל - אף שהחברה התחייבה בעבר להתייעל.

בחברת החשמל טוענים כי התקציב המאושר נמוך בכ-1.1 מיליארד שקל מזה שתוכנן בידי ההנהלה, שנאלצה לספוג קיצוץ נוסף של 180 מיליון שקל שעליו החליט הדירקטוריון. עיקר הקיצוץ יבוא שוב על חשבון השקעות ברשת החשמל. ואולם דירקטוריון החברה הוא שהכריז לפני שנה על קידומה של תוכנית תנופת אור, תוך שהוא קובע יעד מינימלי להתייעלות של 400 תקני עובדים קבועים כבר בחציון השני של 2012.

פספוס של 80% בצפי התשלומים הסולאריים

חברת החשמל פירסמה ביום חמישי את דו"חותיה הכספיים לרבעון השלישי של 2012 - הנחשב בדרך כלל לרבעון החזק של החברה, בגלל צריכת החשמל המוגברת בקיץ. החברה אמנם סיימה את הרבעון ברווח נקי של 668 מיליון שקל, אך המוקד בדו"חות הוא הנטל הפיננסי שבו נושאת החברה. זה חצה לראשונה את רף ה-70 מיליארד שקל, והגיע לסך התחייבויות של 72.5 מיליארד שקל - זינוק של כ-10% לעומת סוף הרבעון השני (66.4 מיליארד שקל).

תוצאות חברת החשמל בשלושת הרבעונים הראשונים

הסיבה לגידול נעוצה בעיקר בהנפקות האג"ח קצרות הטווח של החברה לצורך מימון רכש הדלקים (2.4 מיליארד שקל), בהנפקה נוספת של מיליארד שקל באג"ח הארוכות, אך גם ברישום התחייבויות פיקוח של 2.5 מיליארד שקל בגין אי-הלימה בין הוצאותיה לכיסוי התעריפי המיידי, שאותה נמנעה החברה מלציין בדו"חותיה לרבעון הקודם.

החוב הפיננסי של החברה נכון לסוף ספטמבר, המשקלל רק הלוואות בנקאיות והנפקות אג"ח, היה 47 מיליארד שקל (לעומת 44 מיליארד שקל בסוף יוני). במקביל, הונה העצמי של החברה הצטמק ב-2012 בכ-6% והסתכם בסוף ספטמבר ב-16.6 מיליארד שקל, כך שיחס ההתחייבויות להון העצמי גדל למעשה בתוך רבעון אחד מ-4.2 ל-4.4 (לעומת 3.8 בתחילת 2012). שיעור ההון מהמאזן נותר 19%. תזרים המזומנים של החברה אגב, הוסיף להיות שלילי גם ברבעון האחרון (780 מיליון שקל), כשמתחילת השנה רושמת החברה תזרים שלילי של 2.3 מיליארד שקל.

החברה הפתיעה בדו"חות גם בציון טעות נוספת בתזרים החזוי שלה ל-2012 - מעבר לבור של 1.4 מיליארד שקל שנפער בתזרים. הפער התזרימי החדש, בסך 240 מיליון שקל, נובע מחישוב מוטעה של סך התשלומים שתידרש חברת החשמל לשלם ליצרני החשמל הפרטי מאנרגיה סולארית. בתחילת השנה צפתה החברה תשלום של 520 מיליון שקל לאורך 2012. כחלק מהטעות החישובית שביצעה בקיץ האחרון ושעוררה סערה, הסתכמו תשלומים אלה ב-740 מיליון שקל, ואלה התבררו רק מאוחר יותר, בשל "קצר בתקשורת" שנחשף בין חטיבות הייצור והכספים של החברה.

כעת מסתבר כי סך התשלומים שבגינם תחויב החברה יגיע ל-900 מיליון שקל, כך שהבור התזרימי שאליו נקלעה מסתכם כבר ב-1.64 מיליארד שקל. יתרתו אגב, נגרמה בעיקר בשל הערכות חסר של הוצאות הדלק, אי שקלול תשלומי מע"מ וכן בשל טעות חישובית גרידא. הפער התזרימי המעודכן כבר הובא לידיעת הממשלה, ויכוסה בגיוס הקרוב של החברה, כבר החודש, בסך 2 מיליארד שקל, ובערבות נוספת שהתיר האוצר להעמיד לטובת החברה.

הגז נגוז

מהלכי האוצר, שכחלק מהם הוגדלה שוב ערבות המדינה להנפקות החברה, מנעו מרואי החשבון של החברה מלהצמיד לדו"חות הערת עסק חי. רואי החשבון ציינו כי החברה עתידה לסבול מפערים תזרימיים משמעותיים ב-2013 - אך העירו כי נוכח המהלכים שיינקטו על ידי החברה והממשלה מעריכים הדירקטוריון והנהלת החברה כי זו תצליח לגשר על הפערים.

הנהלת החברה ציינה בדו"חות כי היא עצמה "זיהתה מכלול של ליקויים בבקרה הפנימית, על תהליך איסוף הנתונים, עיבודם והכנת דו"ח תזרים מזומנים חזוי", אשר הביאו לטעות החישובית.

החברה נדרשה עוד לתגובה לדו"ח מבקר המדינה באשר לחריגות האדירות בשכר עובדיה (בסך כולל של כ-3.4 מיליארד שקל בעשורים האחרונים). בחברה הודו כי היא "לא קיימה בקרה אפקטיבית על כך שהזכויות וההטבות שלפיהן משולמים תשלומי השכר והפנסיה, ושלפיהן נכללות מחויבויות אקטואריות והתחייבויות שוטפות בגין שכר, מאושרות בהתאם לחוק יסודות התקציב". בחברה ציינו כי הם חיזקו את הבקרה הפנימית באשר לטיפול בסעיפי השכר לעתיד.

25 מיליארד שקל חשופים לפירעון

הכנסות החברה ברבעון השלישי הסתכמו ב-8.4 מיליארד שקל - גידול של 2% לעומת הרבעון המקביל, בעיקר בזכות גידול של כ-6% בביקושים לחשמל במשק (8.5% מתחילת השנה). הוצאות הדלק של החברה גדלו ברבעון האחרון ב-46% והסתכמו ב-6 מיליארד שקל, כשמתחילת השנה זינקו הוצאות הדלק ב-80% לעומת אשתקד והגיע ל-16.1 מיליארד שקל (בעיקר בשל רכש עודף של סולר ב-6 מיליארד שקל).

הרווח התפעולי של החברה פחת בסוף הרבעון השלישי ב-7% - ל-1.5 מיליארד שקל, אך ירידה של 264 מיליון שקל בהוצאות המימון (כ-30%) סידרה לחברה גידול של 12% ברווח הנקי ל-668 מיליון שקל. בעקבות הפסדיה הכבדים במחצית הראשונה של 2012 מסכמת עדיין חברת החשמל את שלושת הרבעונים של השנה בהפסד נקי של 1.03 מיליארד שקל - לעומת רווח של 1.1 מיליארד שקל בתקופה המקבילה.

סך הפקדות החברה לקופת הפנסיה של העובדים הסתכמו ב-22.8 מיליארד שקל. היקף ההתחייבות האקטוארית, אגב, גדל מתחילת השנה בעקבות שלושה שינויים שבוצעו בהנחות היסוד האקטואריות של החברה: עדכון עליית השכר (שתרם 240 מיליון שקל), שינוי לוחות התמותה בהוראת האוצר (125 מיליון שקל) ועדכון הטבת החשמל-חינם (12 מיליון שקל) בעקבות עליית התעריפים. בחשבון הנאמנות מעורר המחלוקת שמנהלת החברה עבור עובדיה, נצברו נכון לסוף הרבעון 1.9 מיליארד שקל - לאחר ש-150 מיליון שקל נמשכו ממנו בהוראת הממשלה.

ב-2013 תזדקק חברת החשמל למיחזור חוב ולפירעונות בסך כולל של 11.5 מיליארד שקל. 3.9 מיליארד שקל מהחוב ימוחזרו בערבות מדינה. החברה פנתה למשרד האוצר בבקשה להאריך בשנה נוספת את הפטור שקיבלה בשיעור של 88% מתשלום בלו על הסולר. בדו"חותיה הכספיים אגב, פירטה חברת החשמל בנוגע לתרחישי הפירעון המיידי שלהם היא חשופה ואת תנאיו. בין היתר ציינה החברה כי סך החוב החשוף לעילות פירעון מיידי נאמד ב-25.1 מיליארד שקל, וכי די בקיומה של עילת פירעון מיידי מצד מלווה אחד - כדי לגרור דרישת פירעון מיידי ב-30 חוזי מימון, בהיקף כולל של 18.7 מיליארד שקל, אף שלא הופרו (cross default).

בתוך כך דיווחה החברה כי חתמה על הלוואה בסך 150 מיליון יורו מול קונסורציום בנקים גרמניים - כאשראי ספקים שייפרש על פני 12 שנה, כחלק מפרויקט הפחתת הפליטות מתחנות הכוח הפחמיות.

על אף מצבה הפיננסי הקשה ממשיכה החברה בפרויקט הרב-שנתי שהיקפו מוערך ב-6-8 מיליארד שקל - אך היא עתידה שלא לעמוד בלוחות הזמנים, בעקבות הסכסוך שפרץ בין קבלני הארובה הרביעית בחדרה וכן סכסוך בינה לבין ספק הציוד לארובה.

יו"ר דירקטוריון חברת החשמל, יפתח רון טל, אמר: "האוצר תומך ומסייע באופן חד משמעי לחברה, וזהו ביטוי לאמון בה". מנכ"ל החברה, אלי גליקמן, הוסיף כי הפסדי החברה נוצרו "בשל סיבות אקסוגניות, כמו החוק שהתקבל בכנסת להצמדת הגמלה למדד ובהיעדר הגז המצרי והצורך לייצר חשמל בדלקים יקרים הרבה יותר". לדבריו, "ב-2013 עם תחילת אספקת הגז ממאגר תמר, צפויה ירידה משמעותית בעלויות הדלקים של החברה ומצבה התזרימי יתייצב".

כתבות מומלצות

העיר לא זולה, אבל זה היה משתלם מכל בחינה אחרת

"הבית שלי בגד בי": תל אביבית שעוזבת אחרי שלושה עשורים מגלה מה שבר אותה

שי שרון. "הרגשתי שאני מתאמץ בעיקר בשביל שהבעלים של חברת האופנה ירוויחו יותר"

"חייתי במסיבה תמידית, אבל זה היה כלוב מזהב. עבודה חסרת משמעות"

נמל חיפה. הפקק בשנה וחצי האחרונות גרם למשק הישראלי נזק של עשרות מיליוני שקלים ביום, לפי משרד האוצר

פקק האוניות מול נמלי ישראל דועך והולך, ולא מהסיבות הנכונות

"מבחוץ זה נראה סקסי ומגניב, אבל כשנכנסים פנימה מתברר שזאת עבודה קשה והיא חייבת להיות מדויקת"

"אפשר להרוויח 30-20 אלף שקל בחודש מעבר למשכורת": איזה עסק הכי רווחי - פלאפל, פיצה, סושי או שווארמה?

תגובות

הזינו שם שיוצג באתר
משלוח תגובה מהווה הסכמה לתנאי השימוש של אתר TheMarker

כתבות שאולי פספסתם

עורכי דין שפרשו מהמקצוע. ״הדור שלנו מחפש מהר, קצר, ענייני, ומבקש שיהיו לו דברים נוספים בחיים, לא רק עבודה"

"הדור הזה עובר בקלות בין עבודות - ומשאיר מאחור את משרדי עריכת הדין"

מכ"מ של ראדא

לראשונה: חברה ביטחונית ישראלית משמעותית נרכשת על ידי חברה זרה