"מקורות מתחמקת מחובתה להעביר את מסמכי מכרז מתקן ההתפלה באשדוד"

חברת ההתפלה IDE טוענת כי מנתונים שהועברו לידיה עולה כי ועדת המכרזים אישרה את הצעת שפיר–GES כזוכה במכרז אשדוד למרות ציונים כושלים שקיבלה בחלקים ממנה ■ שפיר: "IDE רוצה לשמור על כוחה המונופוליסטי בהתפלת מים" ■ מקורות: "בוחנים את העתירה"

יורם גביזון
יורם גביזון
אשדוד מקורות מתקן התפלה
צילום: תומר אפלבאום
יורם גביזון
יורם גביזון

חברת ההתפלה IDE הגישה בשבוע שעבר עתירה מינהלית לבית המשפט המחוזי בתל אביב נגד מקורות, GES ושפיר. IDE מבקשת מבית המשפט להורות למקורות להעמיד לעיונה את כל המסמכים הקשורים למכרז מניות חברת הזכיין וחברת ההפעלה של מתקן ההתפלה של החברה הממשלתית באשדוד.

IDE התמודדה במכרז לרכישת הזכיין שבו זכתה באוקטובר 2021 קבוצה משותפת לשפיר ול–GES שבבעלות ג'נריישן קפיטל, לאחר שהציעה 909 מיליון שקל. IDE, שמיוצגת על ידי עו"ד עופר צור ממשרד גורניצקי ושות', טוענת בעתירתה שוועדת המכרזים מונעת ממנה לממש את זכותה לעיין בהצעה הזוכה במכרז.

לפי הנטען בעתירה, רק לאחר יותר מחודשיים העבירה ועדת המכרזים ל–IDE שברי מסמכים בלבד. IDE טוענת כי מרבית הפרוטוקולים של ישיבות ועדת המכרזים לא הועברו לעיונה, ואלה שהועברו הושחרו באופן מופרז ובלתי־סביר, שפגע קשות ביכולתה לבחון את הדיון שהתקיים בוועדה.

IDE מציינת בעתירתה שלמרות דרישתה המפורשת, לא הועברו לידיה תכתובות של ועדת המכרזים עם הקבוצה הזוכה שפיר–GES, על אף שלמיטב ידיעתה מתקיימת אינטראקציה כזאת, ו"קיים חשש כבד שמא במסגרתה נערכים בדיעבד שינויים משמעותיים או הנחות לטובת הזוכה ובתנאי ההתקשרות איתה, בניגוד לדין ותוך פגיעה בשוויון ובזכויותיה של IDE".

לפי הנטען בעתירה, מהחומרים החלקיים שהועברו ל–IDE עולה כי "ועדת המכרזים הבינה שקיימים ליקויים עמוקים בהיבטים הפיננסיים המרכזיים ביותר של הצעת קבוצת שפיר–GES".

IDE טוענת כי ההצעה הזוכה זכתה לציון נכשל של 33% בחלק שעוסק ב"יציבות הפיננסית של המודל" ובחלק שעוסק ב"סבירות הנחות עלות השיפוץ ועלויות התחזוקה". "הוועדה הנכבדה בחרה במילותיה שלה שלא לדרוש הבהרות, ולהפך — למהר ולהעביר את ההצעה לאישור הבנקים, שמא אולי הם יהיו מסוגלים להתמודד עם כשליה", נכתב בעתירה.

בהמשך צוין כי "ועדת המכרזים התפרקה למעשה מאחריותה הבסיסית לבחון את ההצעה עד תום ולוודא את תקינותה טרם הכרזה כזוכה". לטענת IDE, הוועדה העדיפה לעגל פינות ולקוות שמישהו יסכים לממן את ההצעה שזכתה, משום שהיתה בסכום של 909 מיליון שקל.

מתקן ההתפלה. IDE טוענת כי הוועדה בחרה "למהר ולהעביר את ההצעה לאישור הבנקים"צילום: תומר אפלבאום

עו"ד צור מזכיר בעתירתה של IDE כי זכותו של משתתף במכרז לעיין במסמכים קבועה בתקנה 21 (ה) (1) לתקנות חובת המכרזים, שקובעת כי המשתתף יהיה רשאי לעיין בתוך 30 יום ממועד מסירת ההודעה בפרוטוקול ועדת המכרזים, בהתכתבויותיה עם המציעים, בחוות דעת מקצועיות שהוכנו לבקשתה, בעמדת היועץ המשפטי בוועדה ובהצעת הזוכה במכרז — למעט בחלקים שהעיון בהם עלול לדעת ועדת המכרזים לחשוף סוד מסחרי, סוד מקצועי או לפגוע בביטחון המדינה.

"ההצעה גרמה לוועדה לזנוח את עקרונותיה"

IDE טוענת כי יש חשיבות יתרה למימוש זכותה לעיין במסמכים הנוגעים לתכתובות עם הזוכה, משום ש"יש חשש של ממש שוועדת המכרזים מתעתדת לאפשר ל–GES מקבוצת ג'נריישן קפיטל ולשפיר לערוך במחשכים שינויים, הקלות והטבות בהצעתם לאחר שוועדת המכרזים כבר בחרה בהן כקבוצה הזוכה, נוכח ההצעה הפנטסטית והחריגה של קבוצת שפיר–GES, שהיתה לפי פרסומים גבוהה פי שלושה ביחס לאומדן המכרזי שטרם הועבר לעיון IDE, וגבוהה ב–500 מיליון שקל מההצעה של IDE, כלומר גבוהה פי שניים ויותר מהצעתה של IDE, שנפסלה בשל איחור של דקה בהגשתה".

לטענת IDE, "חששות אלה מקבלים משנה תוקף לאור הממצאים שעולים מהתשתית הראייתית החלקית שהועמדה לרשות IDE — וממנה עולה כי ועדת המכרזים עצמה סברה שההצעה הזוכה מופרזת, תוך שהיא מנקדת את איתנותה הפיננסית של ההצעה הזוכה ואת סבירות הנחותיה בציון נכשל".

IDE מציינת בעתירתה מה שהיא מגדירה, "מחדלים חמורים ממעבר ראשוני על החומרים החלקיים והמושחרים שהועברו לעיונה". לפי הנטען בעתירה, המחיר שבו נקבה הקבוצה הזוכה נודע לחברי ועדת המכרזים עוד לפני שההצעה הועברה לבחינה הטכנית ולפני שבוצעה בדיקת ההצעה הפיננסית — וזאת, בניגוד לכללי המכרז ולכללי המינהל התקין.

IDE גם טוענת בעתירתה כי "מרגע שחברי ועדת המכרזים נחשפו למחיר הפנטסטי של ההצעה הזוכה, הוועדה זנחה את עקרונותיה, בחרה במודע שלא לחקור ולא לדרוש הבהרות מהקבוצה הזוכה, והזדרזה להעביר את ההצעה לאישור הבנקים". עוד נטען בעתירה כי מהפרוטוקולים החלקיים שהועברו ל–IDE עולה כי חברי ועדת המכרזים היו מודעים לחוסרים בביסוס ההנחות בהצעה הזוכה, וכן הובא לידיעתם שההצעה הזוכה אינה עומדת ביחס הכיסוי המינימלי, שהיה 1.1.

בעתירתה IDE טוענת כי "מרגע שחברי ועדת המכרזים נחשפו למחיר של ההצעה הזוכה, הוועדה זנחה את עקרונותיה"צילום: תומר אפלבאום

לטענת IDE, חברי הוועדה התלבטו אם לטפל בנושאים אלה בעצמם, אך בחרו להעביר את הטיפול בליקויים לבנקים. זאת, כשלא ברור אם הבנקים המממנים מודעים לחשיפה שוועדת המכרזים העבירה להם, ולציון הנכשל שהעניקה וועדת המכרזים לסבירות ההצעה הפיננסית ולהנחות המודל בהצעה.

בנוסף, טוענת IDE כי מהפרוטוקולים שהועברו לידיה עולה כי הוועדה קיימה ערוץ תקשורת ישיר מול בנק שמימן את מתקן ההתפלה, אך לאחר שהכשלים והפגמים בהצעה הזוכה נחשפו, לפתע חדלה הוועדה מכך, ועשתה כל מאמץ להכשיר את ההצעה הזוכה — תוך הותרת הבנקים להתמודד עם הכשלים בהמשך.

"עתירה קנטרנית"

לפי הנטען בעתירה, ועדת המכרזים לא דנה בכשלים ובפגמים שנפלו בהיבטים הטכניים של ההצעה הזוכה, ולא ביקשה הבהרות לעובדה שההצעה הזוכה לא הניחה ביצוע החלפת ממברנות במתקן ההתפלה אף שההחלפה נדרשה על פי הוראות המכרז, וכן שבהצעה היו הנחות לא מבוססות של הוצאות התפעול של המתקן ועלות השיפוץ שלו. בנוסף, IDE טוענת כי מחלק מהחומרים שהועברו לידיה עולה כי ייתכן שההצעה הזוכה הניחה שהמתקן יתפיל כמות גדולה מ–100 מיליון מ"ק לשנה — על אף שלפי הסכם הזיכיון של מתקן ההתפלה באשדוד, תקרת הייצור של המתקן היא 100 מיליון מ"ק לשנה.

שפיר מסרה בתגובה: "מדובר בעתירה קנטרנית, והשותפות תענה לגופו של עניין במענה שלה לבית משפט ובהצלחת הפרויקטים. השותפות תציין כי מטרת כל המהלכים המשפטיים שנוקטת קבוצת IDE נגד המדינה ונגד הליכי המכרז היא לשמור על כוחה המונופוליסטי בתחום התפלת המים. עיכוב ההליכים נועד לשבש את הליכי המכירה של מתקן ההתפלה של אשדוד, ובמקביל לפגוע בתחרות במכרז על מתקן ההתפלה בגליל המערבי — וזאת, בניגוד לאינטרס של מדינת ישראל והציבור הישראלי".

מקורות מסרה בתגובה: "ועדת המכרזים, בשיתוף נציגי החשב הכללי במשרד האוצר, דנה בבקשות לעיון בחומרים השונים בהתאם לחוק חובת המכרזים והפסיקה הרלוונטית שעוסקת בסודיות חומרים. העתירה הנוכחית דנה בדרישה מצד IDE להשלמת עיון בחומרים נוספים מתוך ההצעה הזוכה. מקורות בוחנת את העתירה".

מחברת GES מקבוצת ג'נריישן קפיטל לא נמסרה תגובה.

לחצו על הפעמון לעדכונים בנושא:

כתבות מומלצות

בת ים

שתי דירות במחיר אחת: האם זהו עתיד תחום הפינוי-בינוי?

אפליקציית קלארנה. החברה נמצאת במגעים לגיוס סבב חדש לפי שווי שנמוך בכ-30% מהשווי שקיבלה לפני שנה בלבד

"היערכו לגרוע מכל": נבואות החורבן בהיי-טק מתחילות להגשים את עצמן

בניין דירות בחולון

לקחתם משכנתא בחודשים האחרונים? גם אתם כבר שילמתם על עליית הריבית

"כשבאנו לקבל משכנתא לרכישת הבית, התברר שהבעיה לא פשוטה כלל"

הריבית במשק מזנקת – מה כדאי לעשות עם ההלוואות שלקחתי?

הזינו שם שיוצג באתר
משלוח תגובה מהווה הסכמה לתנאי השימוש של אתר TheMarker

כתבות שאולי פספסתם

המשווקים של פוליסות החיסכון הם סוכני הביטוח, שנהנים מעמלות שמנות

"הציעו לי להעביר את החיסכון מאלטשולר. האם כדאי לי?"

אירוע של חברת איירון סורס. חברות שואפות למתג את עצמן כצעירות ואטרקטיביות

"אנשים חושבים לעצמם - איזה משכורות, איזה טירוף. בפועל זה רחוק מאוד מהמצב"