טלי חרותי-סובר

דו"ח הצוות הבין משרדי להסדרת השכר והזכויות הסוציאליות של העובדים הפלסטינים בישראל, שפורסם אתמול (ג'), מצא פערים גדולים בין הזכויות שמגיעות לעובדים על פי חוק לבין תנאיהם בפועל. הצוות, בראשות מנכ"ל משרד האוצר שי באב"ד, ממליץ להעביר את האחריות על כלל התשלומים לעובדים הפלסטינים, למעט אלה הניתנים בנסיבות מיוחדות, מהמדינה למעסיקים — כך שהמדינה תעסוק ברגולציה ופיקוח, בדומה למצב אצל עובדים ישראלים. עוד ממליץ הצוות לאסור את תשלום השכר לעובדים במזומן.

הצוות הוקם בעקבות החלטת ממשלה מדצמבר 2016 בנוגע להגדלת שיעור התעסוקה של פועלים פלסטינים בישראל, ייעול ההקצאה של היתרי העבודה והבטחת תנאי העסקה הוגנים. ההחלטה התקבלה בעיקר כדי לסייע לענף הבנייה, המשווע לידיים עובדות. הצוות כלל נציגים ממשרדי האוצר, השיכון והעבודה, וכן מרשות האוכלוסין וההגירה, בנק ישראל והיחידה לתיאום פעולות הממשלה בשטחים (מתפ"ש). הדו"ח פורסם באיחור ניכר, בין השאר בשל גודלו של הצוות.

לפי הדו"ח, באפריל 2019 עבדו במשק הישראלי 130 אלף פלסטינים, כולל עובדים לא חוקיים. 80 אלף מהם בעלי היתר שעבדו בתוך גבולות הקו הירוק והועסקו על ידי כ–8,100 מעסיקים במגוון תחומים. לפי החוק הישראלי, העובדים הפלסטינים זכאים לכל הזכויות הסוציאליות שלהן זכאי עובד ישראלי. למרות זאת, הדו"ח קובע — בהמשך לדו"חות שפירסם בעבר החשב הכללי באוצר — כי קיימים פערים גדולים בין זכויות העובדים הפלסטינים בחוק לבין תנאי העבודה שלהם בפועל.

הרגולטור האמון על זכויות העובדים הפלסטינים הוא רשות האוכלוסין, שגם מעניקה את היתרי העבודה. מדור תשלומים ברשות (מת"ש) אמור לוודא את מתן הזכויות הסוציאליות בהליך מסורבל מאוד. במצב הנוכחי, המעסיקים מעבירים את התשלום נטו ישירות לעובדים, בעוד את התשלומים בגין זכויות סוציאליות — הפרשות לפנסיה, דמי מחלה וחופשה וכן הלאה — הם מעבירים למת"ש בצירוף דו"חות שונים. בשלב הזה בודקים במת"ש כי התשלומים והדו"חות עומדים בקריטריונים שנקבעו, ומעבירים את הכספים לחשבון הבנק של העובד.

פלסטיניות עובדות בחחקלאות צילום: איציק בן מלכי

השלכות השינוי המוצע על המעסיקים הן משמעותיות. לפי ההמלצות, המעסיקים יוציאו לעובדים תלושי שכר זהים לאלה שמקבלים עובדים ישראלים — מה שלא קורה כיום. כך, לא ניתן עוד יהיה לשלם במזומן או לא לשלם בגין כל זכויותיו של העובד, כפי שקורה כיום במקרים רבים בשל ההליך המסורבל. עם זאת, הנטל הביורוקרטי על המעסיקים יופחת בגלל צמצום האינטראקציה עם מת"ש.

צוות בין משרדי נוסף יטפל בעודפים שנצברו

עד ינואר האחרון גבה מת"ש התשלומים בגין ימי מחלה עבור העובדים הפלסטינים — בשיעור 2.5% משכר העובדים. עם זאת, מת"ש העביר את התשלומים לקרן ימי מחלה, ולא לעובדים עצמם — שנדרשו לפנות לקרן כדי לממש אותם, מה שכמעט לא קרה. מסיבה זאת, בקרן הצטברו עודפים בסך 200 מיליון שקל, שלצורך הטיפול בהם הוקם צוות בין משרדי נוסף, שידון בשאלה מה עושים עם הכספים האלה. מאז ינואר הופסקה הגבייה של התשלומים בגין ימי המחלה.

על פי המלצת הצוות הבין משרדי ישולמו מעתה ימי המחלה ישירות לעובדים, בדומה למקובל לגבי עובדים ישראלים. אותם עודפים של מאות מיליוני שקלים, שהצטברו במשך עשרות שנים, היו תמריץ משמעותי לבדיקת הנושא כולו, כולל הקמת צוות נפרד.

בנוגע להפרשות הפנסיוניות, הצוות הבין משרדי ממליץ כי במקום שהמעסיקים יעבירו את הכספים למת"ש, יגובש מודל חיסכון פנסיוני שהגוף המתפעל שלו יהיה עמיתים קרנות הפנסיה הוותיקות. המודל יכלול גם אפשרות להעברת עובדים בעתיד לקרנות הפנסיה החדשות.

גם התשלומים בגין ימי חופשה, שבוצעו עד לאחרונה על ידי מת"ש, שגבה מהמעסיק 4% משכר העובדים — יבוצעו על ידי המעסיק על פי ימי החופש בפועל, אלא אם העובד עבד פחות מ–75 יום, אז ייעשה התשלום דרך מת"ש. בפועל, הדבר קורה מאז ינואר האחרון, אז הופסקה הגבייה של התשלומים בגין ימי החופשה.

בכל הנוגע למס הכנסה ולביטוח הלאומי, מת"ש גובה כיום מהמעסיקים את סך התשלום שכל עובד מחויב להעביר — בעוד במצב החדש המעסיקים יעבירו את הסכומים ישירות, ללא גוף מתווך, בהתאם לנהוג לגבי עובדים ישראלים.

5 מיליארד שקל בשנה — הרוב במזומן

לפי המלצת הצוות הבין־משרדי, גם אופן התשלום של שכר הנטו צריך להשתנות. מדובר בסכום של 5 מיליארד שקל בשנה, שניתנים כיום במקרים רבים במזומן — מה שמאפשר העלמות מס או העברות כספים לא מבוקרות. לפי הדו"ח, שכר הנטו לעובדים הפלסטינים ישולם בכל דרך שאינה מזומן. עם זאת, הצוות קובע כי לא ניתן לחייב את המעסיקים לעשות זאת מיידית.

על רקע זה נבחנת האפשרות להעברת כספים באמצעות החברה הממשלתית למתן שירותי קורספונדנציה לבנקים הפועלים בשטחי הרשות הפלסטינית — חברה שתספק שירותי ייצוג למערכת הבנקאות הפלסטינית במערך התשלומים בישראל, בכל הקשור להוראות תשלום והעברות כספים בשקלים — שעל הקמתה הוחלט באוקטובר 2018, וצפויה להתחיל לפעול ב–2020. עוד הומלץ כי בשנים הקרובות, לאחר שייבחנו כלל ההיבטים הרלוונטיים, תיבחן האפשרות שהמעסיקים יחויבו להעביר את השכר דרך החברה הממשלתית, כשמת"ש יידרש לביצוע בדיקה מדגמית של דיווחי המעסיקים.

דמי טיפול ארגוני — רק להסתדרות

כיום המעסיקים נדרשים להפריש כספים לקרן לעידוד ופיתוח ענף הבנייה בישראל גם עבור עובדים פלסטינים, על פי ההסכם הקיבוצי שנחתם בין התאחדות בוני הארץ (בעבר התאחדות הקבלנים והבונים) להסתדרות ב–2015. מת"ש גובה מהמעסיקים עבור הקרן 0.8% משכר העובדים. במצב החדש, הכספים יופרשו ישירות מהמעסיקים לקרן.

בנוסף, מת"ש גובה מהמעסיקים 0.75% משכר העובד או 131 שקל, הנמוך מביניהם, בגין דמי טיפול ארגוני. בענף החקלאות השיעור הוא 0.25%. עד לשכר ינואר 2019 הועברו סכומי הגבייה להסתדרות בלבד, וכן להתאחדות האיכרים (שאינה ארגון עובדים). החל בשכר פברואר 2019 מועברים תשלומי הגבייה גם להסתדרות הלאומית, לגבי עובדים שדווח כי זהו הארגון היציג שלהם. על פי ההצעה, הכספים יועברו ישירות מהמעסיקים לארגון העובדים היציג, גם לארגונים כוח לעובדים ומען, שיבצע את גביית הכספים ישירות מהמעסיקים — בדיוק כפי שהדבר נעשה במקרה של כל עובד ישראלי. צעד זה יביא לאובדן הפריווילגיה הלא מוצדקת שניתנה עד כה להסתדרות.

פיקוח, בקרה, אכיפה — והרבה יותר הסברה

כצעד משלים להעברת האחריות מהמדינה למעסיקים, וכדי להבטיח שזכויות העובדים הפלסטינים לא ייפגעו, ממליץ הצוות לנקוט צעדים נרחבים להמשך הבקרה על זכויות העובדים הפלסטינים בתוכנית העבודה של יחידת הפיקוח והאכיפה של משרד העבודה, לרבות הטלת סנקציות כספיות על המעסיקים. עוד ממליץ הצוות להגביר את הבקרה והאכיפה באמצעות בדיקות מדגמיות של הדיווחים והתשלומים שמבצעת מת"ש במקביל לדיווחים שעולים מהשטח, ולהטיל סנקציות ואכיפה מינהלית — בין השאר שלילת אישור ההעסקה.

מחברי הדו"ח מדגישים את חשיבות ההסברה לעובדים באמצעות הממונה על זכויות עובדים זרים במשרד העבודה ובאמצעות מתפ"ש בדבר הזכויות המגיעות להם. מדובר, בין השאר, על האפשרות לעבור בין מעסיקים ועל מנגנוני האכיפה והפיקוח העומדים לרשותם.

לחצו על הפעמון לעדכונים בנושא:

תגובות

הזינו שם שיוצג באתר
משלוח תגובה מהווה הסכמה לתנאי השימוש של אתר TheMarker