מה מכשיר את האחראיות למניעת הטרדה מינית במקום העבודה לתפקידן?

מה מכשיר את האחראית במקום העבודה לבצע את התהליך המורכב הזה של קביעת עובדות והסקת מסקנות משפטיות? מה ההיגיון המערכתי להטיל את מקום העבודה לסחרחורת של בדיקות ומסקנות המתקבלות על ידי עמיתה לעבודה, שאינה בעלת מקצוע מובהקת?

קרן שליט
קרן שליט
מתוך פמת"א
מתוך פמת"אצילום: כאן
קרן שליט
קרן שליט

קרן שליט

אחד ממקדמי העלילה בסדרת הטלוויזיה פמת"א, המשודרת ב"כאן" ומתרחשת בפרקליטות מחוז תל אביב, הוא תלונה המוגשת לפרקליטת המחוז ושלפיה הטריד פרקליט בכיר באותה פרקליטות מתמחה הכפופה לו; התלונה מטופלת מיד, כמובן, על ידי האחראית שמונתה לעניין זה לפי החוק למניעת הטרדה מינית, תשנ"ח-1998, אחראית שהיא פרקליטה בכירה בעצמה.

מה שעל האחראית-הפרקליטה לעשות הוא לפעול לבירור התלונה, ולצורך כך לשמוע את המתלונן והנילון ולשמוע עדים, אם ישנם, לבדוק כל מידע שהגיע אליה בעניין התלונה - ולעשות כל זאת ביעילות, ללא דיחוי, ביסודיות, ותוך הגנה מירבית על כבודם ופרטיותם של המעורבים. בתום הבירור עליה להגיש לפרקליטוּת (כלומר למעסיקה), אף זאת ללא דיחוי, סיכום בכתב של בירור התלונה, בליווי המלצותיה המנומקות לגבי המשך הטיפול בה.

תוך זמן קצוב וקצר מאז שהפרקליטוּת (במעמדה כמעסיקה) תקבל את סיכום האחראית-הפרקליטה, וההמלצות הנלוות אליו, יהיה עליה להחליט אם אכן מדובר בהטרדה מינית או התנכלות, ואם כן - כיצד להפעיל את סמכויותיה; כך הן לגבי מתן הוראות לעובדים המעורבים במקרה והן לגבי פתיחה בהליכים משמעתיים, באם לדעתה, ולאחר שלמדה את סיכום האחראית והמלצותיה, יש מקום לנקוט באחד מצעדים אלה או בשניהם.

האחראית-הפרקליטה במקום העבודה שהוא פמת"א תבצע את חובתה האמורה מכוח החוק והפסיקה באחריות, במיומנות ובעמידה בכל הדרישות שהדין מציב בפניה - הרי מדובר במטלה מסוג המטלות שהן לחם חוקה היומיומי, חלק ממקצועיותה הטבועה; ואולם מה עם אלפי האחראיות האחרות לפי החוק הפועלות בארץ, האחראיות שאינן פרקליטות במקצוען?

ב-2017 היו במשק כ-540 אלף עסקים; שיעור מזערי מתוכם - פחות מ-1% - הוא עסקים המעסיקים מעל 100 עובדים. כל אחד מהעסקים הללו המעסיק עובדים, ולו עובד אחד, חייב למנות אחראית לפי החוק למניעת הטרדה מינית; עסק המעסיק פחות מעשרה עובדים יכול בעליו למנות את עצמו כאחראי לפי החוק.

מה מכשיר את האחראית לבצע בירור כזה, שתוצאותיו כה מרחיקות לכת? החוק אומר לאחראית: שמעי את המתלונן, שמעי את הנילון, שמעי עדים - והסיקי מסקנות. שמעי את המתלונן והנילון על עניינים עובדתיים אשר, בדרך כלל, מתרחשים ללא עדים; נתחי את הדברים ששמעת והחליטי לאלו עובדות נטענות את מאמינה ולאלו לא; והסיקי מסקנות בשאלה אם העובדות שמצאת עולות כדי הטרדה מינית או התנכלות, כמשמען בחוק, כלומר תני לעובדות פרשנות משפטית.

מהיכן לאחראית - אלא אם היא פרקליטה בכירה בפמת"א - יכולת ומיומנות לבצע תפקיד כזה? מי מכשיר אותה לגבוֹת עדויות, להצליב גרסאות, לאתר סתירות, להתמודד עם דרישות לגילוי מסמכים, לנתח את החומר העובדתי, לבחון אם העובדות מהוות הטרדה מינית כמשמעותה בחוק, להתמודד עם טענות משפטיות שמעלים עורכי הדין של הנילון/ה, לקבוע ממצאים עובדתיים ובסופו של דבר להסיק מסקנות משפטיות, שאותן תפרוש בסיכום שתגיש?

לפסקי דין של בתי הדין לעבודה, בתביעות על הטרדה מינית, יש נטייה בולטת להיות ארוכים עד מאוד בניתוח העובדתי, ולא בכדי: הדבר נובע מהקושי הכרוך בבחינה עובדתית של אירוע הטרדה מינית; ואילו בגיבוש המסקנה אם המסכת העובדתית מהווה או אינה מהווה הטרדה מינית נחלקים גם שופטי בית הדין הארצי לעבודה בדעותיהם: במקרה אחד, למשל, סברו שניים מהשופטים כי היתה הטרדה מינית בעילה אחת, שניים אחרים סברו כי היתה הטרדה מינית בעילה אחרת, ושופט אחד (ובמקרה - הבכיר בהרכב) סבר כי לא היתה הטרדה מינית כלל. מה מכשיר את האחראית במקום העבודה לבצע את התהליך המורכב הזה של קביעת עובדות והסקת מסקנות משפטיות? ועוד: מה ההיגיון המערכתי להטיל את מקום העבודה לסחרחורת של בדיקות ומסקנות המתקבלות על ידי עמיתה לעבודה, שאינה בעלת מקצוע מובהקת?

חוק חיילים משוחררים (החזרה לעבודה) תש"ט-1949 קובע כי אין לפטר עובד בתקופה מסוימת של שירות מילואים ואחריו, אלא בהיתר של ועדת תעסוקה הפועלת במשרד הביטחון; והנה אותה ועדה מונה ארבעה חברים, ומוקנית לה סמכות לאסוף חומר חקירה לפי חוק ועדות חקירה תשכ"ט-1968; בעיון במקבץ מקרי של החלטות הוועדה בשנתיים האחרונות לא מצאתי אף הרכב של הוועדה שלא כלל לפחות עורך דין אחד, וברובם כללו ההרכבים שני עורכי דין, או עורך דין אחד ושופט בדימוס אחד.

ועוד: חוק עבודת נשים, תשי"ד-1954 קובע, כידוע, כי אין לפטר עובדת בנסיבות מסוימות של טיפולי פוריות, הריון ולידה, אלא בהיתר הניתן על-ידי מפקחת במשרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים; המפקחות הדנות בבקשות למתן היתר עוסקות בתפקידן זה דרך קבע, בפרישה ארצית, וניתן להניח כי מטבע הדברים הן רוכשות מיומנות גבוהה בביצוע הפיקוח; ולמרות זאת מוצאת ד"ר תושב אייכנר, בספרה המרתק "צירי פיטורים, המדינה, המעסיק והאישה" (רסלינג, 2014) המציג מחקר שביצעה במסגרת אקדמית, כי המפקחות מצליחות להגשים את מטרת החוק בחלקה אך לא במלואה, וזאת בהיעדר מנגנון ריכוזי של הכשרה ובהעדר נוהל אחיד, כמו גם הנחיות ברורות, לגבי אופן ביצוע תפקידן. ואם כך הוא המצב לגבי מי שעוסקות דרך קבע, ובהיקף גדול, בבירור עובדתי ובהסקת מסקנות הנובעות ממנו - מה לגבי מי שאינן עוסקות בכך דרך קבע אלא במקרים מעטים, ואשר בוודאי אינן חשופות למנגנון ריכוזי מוסמך של הכשרה והנחיה?

ולכן: הבו לנו אחראיות לפי החוק למניעת הטרדה מינית שאותן יפעיל משרד העבודה, כפי שהוא מפעיל מפקחות לבדיקת בקשות להיתר פיטורים של עובדות בהריון; כפי שמשרד הביטחון מפעיל ועדת תעסוקה לבדיקת בקשות להיתר פיטורים של עובדים במילואים. הבו לנו אחראיות מטעם המדינה, שתעסוקנה בתלונות על בסיס סמכויות שתוקנינה להן, ועל בסיס הכשרה מרוכזת והנחיות מפורטות שתקבלנה לאופן ביצוע תפקידן; כך יבוצע התפקיד ותוגשם מטרת החוק במיומנות ובמקצועיות - ומחוץ למקום העבודה, שאינו ערוך לטיפול בנושא כל כך רגיש וכל כך מורכב ושאין זה נכון להטילו למערבולת סוערת.

קרן שליט

קרן שליט | עורכי דין בעבודה

עו"ד קרן שליט היא מומחית בדיני עבודה ושותפה בנ. פינברג ושות'. היא החלה דרכה במשרד עורכי הדין נ. פינברג ושות' כמתמחה ביומה הראשון, ב-1983; למשרד הגיעה לקראת סיום לימודי משפטים באוניברסיטת תל אביב, לאחר שהשלימה קודם לכן לימודי היסטוריה כללית וספרות אנגלית באוניברסיטה העברית בירושלים. מאז היא במשרד, עוסקת בליווי ויצוג מעסיקים רבים וגדולים במשק (ובשנים האחרונות בעיקר בתחום הבנקאות), וליוותה מהלכים מורכבים ביחסי עבודה קיבוציים.

כתבות מומלצות

מטוס של וויז אייר. החברה הציעה פיצוי של 600 יורו

אל על מובילה בביטולים, המטוס של וויז אייר "קיבל מכת ברק": קיץ כאוטי בנתב"ג

רכבת תחתית בספרד. הקמת המטרו בישראל מוערכת בעלות של 150 מיליארד שקל

מיליארדים מהפקעות קרקע, סמכויות אגרסיביות, ופוליטיקה קטנה: המלחמה על חוק המטרו

סטודנטים באוניברסיטה העברית בירושלים. שיעורי התעסוקה עולים בהתמדה עם העלייה ברמת ההשכלה

איך מטפסים לעשירון השכר העליון — ומי מצא דרך עקיפה כדי להגיע אליו

גמר אקס פקטור. הוחלט שלא תשמש יותר לבחירת הנציג לאירוויזיון

"הכל זה הוא": שורת עזיבות ורייטינג צונח - למה רשת מובסת בקרב מול קשת?

תגובות

הזינו שם שיוצג באתר
משלוח תגובה מהווה הסכמה לתנאי השימוש של אתר TheMarker

כתבות שאולי פספסתם

כספומט ביטקוין ברומניה. רשתות בלוקצ'יין שיצליחו לשרוד את התקופה הנוכחית - ייתכן שיזכו בכל הקופה

המשבר בקריפטו נכנס לשלב הבא: מלחמת כל בכל

עומסים בנתב"ג

מבחינת חברות התעופה, השאלה אם תגיעו ליעד עם המזוודה היא "בעדיפות אחרונה"