אבי וקסמן
אבי וקסמן
שר האוצר, משה כחלון
שר האוצר, משה כחלוןצילום: אמיל סלמן
אבי וקסמן
אבי וקסמן