אורה קורן
שר הכלכלה אלי כהן בהשקת BE של שופרסל
שר הכלכלה אלי כהן בהשקת BE של שופרסלצילום: אייל טואג
אורה קורן