נתי טוקר
שר התקשורת, איוב קרא (משמאל), ומנכ"ל המשרד, נתי כהן
שר התקשורת, איוב קרא (משמאל), ומנכ"ל המשרד, נתי כהן צילום: מוטי מילרוד
נתי טוקר