אורה קורן
שר הכלכלה אלי כהן
שר הכלכלה אלי כהןצילום: מגד גוזני
אורה קורן

על סדר היום