עיקרי החלטה 1011: המושבניקים יוכלו להקים עסקים לא חקלאיים בשטחם

>> ההחלטה מאפשרת לחבר מושב פעילות עסקית לא חקלאית בשטח של חצי דונם מחלקת המגורים. על השטח הזה חבר המושב יהיה רשאי להקים מבנה, או מבנים, לפעילות העסקית.

ההחלטה מחייבת את החבר לשלם למינהל מקרקעי ישראל את שוויה הריאלי של החלקה (91% מהשווי השמאי). בכך אישר בית המשפט העליון את מדיניות הממשלה, שהתירה בהחלטה 1011 לחברי המושבים שימוש עסקי ב-20% מחלקת המגורים. זאת, בתנאי שהשימוש בקרקע ייעשה לפרנסתו בלבד והעסקים שיוקמו לא יושכרו, יוחכרו או יימכרו לצד שלישי.

בכך הכיר בית המשפט במציאות שלפיה המושבים לא יכולים להתפרנס מעיסוקים חקלאיים בלבד ודחה את טענת האגודה לצדק חלוקתי, כי ההרשאה בהחלטה 1011 לאשר פעילות עסקת על חצי דונם מחלקת המגורים חורגת מאמות המידה של צדק חלוקתי שנקבעו בבג"ץ הקשת המזרחית באוגוסט 2002.